Hãy Để Con Trẻ Đến Cùng Ta

Việc chăm sóc những nhu cầu thuộc thể đầy đủ và vun đắp đời sống tâm linh cho các em nhỏ là điều vô...

Ngày 02 – Tế Lễ Chay

Đức Chúa Trời giải thích loại tế lễ thứ hai, tế lễ chay. Giống như tế lễ thiêu, tế lễ này cũng là một...

Ngày 01 – Ân Điển, Đức Tin Và Sự Cảm Tạ

Điều Đức Chúa Jêsus muốn là chúng ta nhận biết ân điển của Đức Chúa Trời và cảm tạ khi chúng ta ngợi khen...

Ngày 04 – Tế Lễ Chuộc Tội (1): Thầy Tế Lễ Và Hội Chúng

Dân Y-sơ-ra-ên phải dâng một tế lễ chuộc tội khi họ vô tình vi phạm một trong mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Lê-vi Ký...

Ngày 19 – Tình Yêu Thương Và Lòng Thương Xót, Trái Thực Sự Của Nước Trời

Tinh thần của ngày sa-bát là dân sự của Đức Chúa Trời nhớ đến Ngài, vui mừng và thực thành tình yêu thương và...

Ngày 15 – Đứng Vững Khi Bị Bắt Bớ

Đức Chúa Jêsus đã phán với các môn đồ Ngài rằng họ sẽ đối mặt với nhiều lần đau đớn, một số người trong...

Ngày 07 – Phần Thưởng Của Lòng Trung Thành

Chúng ta có thể trung thành chỉ khi chúng ta hiểu đúng về Đức Chúa Jêsus, và vì thế, vào ngày cuối cùng, chúng...

Ngày 05 – Tế Lễ Chuộc Tội (2): Các Lãnh Đạo Và Dân Thường

Từ những người lãnh đạo cho đến dân thường, dân sự của Đức Chúa Trời phải chịu trách nhiệm về những hậu quả do...

Ngày 05 – Báu Vật Trong Bình Đất

Phao-lô bảo chúng ta rằng báu vật của Đức Chúa Jêsus đã được đặt ở trong chúng ta, những người giống như những chiếc...

Ngày 02 – Nước Trời Đã Đến

Nước Trời đã ở bên trong chúng ta thông qua Lời của Đức Chúa Jêsus, và chức vụ của Ngài, nhưng thật đáng tiếc,...