Home Dâng Hiến

Dâng Hiến

by Ban Biên Tập

Quý vị có tâm tình dâng hiến xin vui lòng chuyển khoản vào tài khoản có thông tin như sau:


Tên TK: Ân Phước – Thiên Tứ – Số TK: 19121050034014
Ngân hàng Techcombank – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

II Côr. 9:7
“Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là ép uổng; vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng của cách vui lòng.”