Ngoài Chúa Ra Chúng Ta Chẳng Còn Nơi Nương Dựa Nào Khác

Cảm tác theo II Sử ký 20 Quân Am-môn kéo đến ngày một đông, rất hung dữ, đến đánh...

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 81: Chúa của ngày Sa-bát

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 12:6-86 Vả lại, ta phán cùng các ngươi, tại chỗ nầy có một đấng tôn trọng hơn đền thờ....

Cách Để Phát Triển Đức Tin Vững Mạnh

“Ngươi cầm gươm, giáo, lao mà đến cùng ta; còn ta, ta nhân danh Đức Giê-hô-va vạn binh mà đến… Ngày nay Đức Giê-hô-va...

Tình Yêu Của Chúa – Phần 6: Tình Yêu Thương & Đức Tin

Đức tin về cơ bản là mối quan hệ tin cậy lẫn nhau chứ không chỉ là một nguyên tắc. Đó là...

Điều Gì Cản Trở Đức Tin Vững Mạnh

“Khắp thế gian sẽ biết rằng Y-sơ-ra-ên có một Đức Chúa Trời; và quân lính nầy sẽ thấy rằng Đức Giê-hô-va không giải cứu...

Thi-thiên 23 — Đấng Chăn Giữ Tôi

“Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tịnh.” (Thi-thiên 23:2) Sâu...

Bạn Đã Được Chọn và Được Yêu

“Ngay cả trước khi Ngài dựng nên thế giới, Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng ta và chọn chúng ta trong...

Gạt Bỏ Sự Phân Tâm Để Lắng Nghe Tiếng Chúa

“Phần rơi vào bụi gai, là những kẻ đã nghe đạo, nhưng rồi đi, để cho sự lo lắng, giàu sang, sung sướng đời...

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 80: Giữ luật hay phá luật?

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 12:1-61 Lúc đó, nhằm ngày Sa-bát, Đức Chúa Jêsus đi qua giữa đồng lúa mì; các môn đồ đói,...

Đôi Khi Chúa Phán Qua Sự Yên Lặng

“Khi Ngài ban cho bình an, ai sẽ làm cho rối loạn? Khi Ngài ẩn mắt mình, ai có thể thấy Ngài? Ngài làm...