Điều Dâm Loạn

Đọc Kinh thánh – Khải-huyền 2:14-17“Nhưng ta có điều quở trách ngươi; vì tại đó, ngươi có kẻ theo...

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 35: Người đầy tớ khôn ngoan

Kinh Thánh:  Ma-thi-ơ 6:2424Chẳng ai được làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người nầy mà yêu người kia, hoặc trọng người...

Xin Chữa Lành Và Phấn Hưng Dân Tộc Con

“Và nhược bằng dân sự Ta, là dân gọi bằng danh Ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt Ta, và trở lại,...

Mạnh Sức Trong Chúa – Phần 9: Khôi phục và giữ niềm vui

"Đức Chúa Trời  được tôn cao nhất trong chúng ta khi chúng ta hoàn toàn thỏa lòng với Ngài".John...

Cầu Nguyện Cho Một Đời Sống Sanh Bông Trái

“Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tính, mềm...

Thi Thiên 1: Theo Kịp Xu Thế Hay Không

"Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ...

Vì Sao Chúng Ta Tranh Cãi?

“Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng chăm về lợi kẻ khác nữa. Hãy có đồng một tâm...

Chúa Ở Cùng Chúng Ta

Chúng ta có thể chậm thay đổi nhưng chúng ta đã đâm sâu, mọc rễ , bén sâu và hy vọng nơi...

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 34: Tầm nhìn thuộc linh

Kinh thánh:  Ma-thi-ơ 6:22-2322Con mắt là đèn của thân-thể. Nếu mắt ngươi sáng-sủa thì cả thân-thể ngươi sẽ được sáng-láng; 23nhưng nếu...

Bước Đi Cùng Đức Chúa Trời

“Ta sẽ ở và đi lại giữa họ; Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ, và họ làm dân Ta.” – 2 Cô-rinh-tô...