Cầu Nguyện Để Có Được Sự Phân Biệt Rõ Ràng

Như vậy, chúng ta sẽ không còn là trẻ con, bị dồi dập và cuốn theo luồng gió học thuyết, bởi sự...

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 92: Phước cho mắt thấy, tai nghe (Mục...

Kinh thánh:  Ma-thi-ơ 13: 9-179 Ai có tai, hãy nghe! 10 Môn đồ bèn đến gần Ngài mà hỏi rằng: Sao thầy...

Cuộc Sống Không Kết Thúc Bằng Cái Chết

“Lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Giê-xu sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm...

Tình Yêu Của Chúa – Phần 11: Yêu và Tha Thứ

Mác 11:23-25 – “Thật, Ta bảo các con, ai bảo hòn núi nầy: ‘Hãy nhấc lên, và lao xuống biển,’ nếu trong...

12 Lời Cầu Nguyện Ngắn Mang Đến Niềm Hy Vọng Cho Tâm Hồn

1. CẦU NGUYỆN MẠNH SỨC Thưa Cha, tạ ơn Cha vì sự vĩ đại của Ngài.  Con tạ ơn Ngài vì khi con yếu đuối,...

Quan Trọng Là Ở Tấm Lòng – 2 Sử-ký 30

“Nguyện Đức Giê-hô-va là Đấng nhân từ, tha tội cho những người đã hết lòng tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời của...

Không Phải Là Về Bạn

“Sứ điệp của chúng tôi không phải là về chính mình. Đó là về Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa. Vì cớ...

Lời Cầu Nguyện Dâng Lên Chúa Vào Buổi Sáng

Nhờ lòng nhân từ của Đức Giê-hô-va mà chúng ta không bị tiêu diệt, lòng thương xót của Ngài không bao giờ...

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 91: Ẩn dụ về Nước Trời (2): Bốn...

Kinh thánh:  Ma-thi-ơ 13: 4-84 Khi đương gieo, một phần giống rơi dọc đường, chim bay xuống và ăn. 5 Một phần...

Tạ Ơn Chúa Vì Một Năm Đã Qua

“Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều...