Thắng Được Tâm Trí Của Bạn

Link bài đọc: https://youtu.be/9YcqBy9tCis “Con chuyên tâm làm theo luật lệ Chúa. Mãi mãi và cho đến cuối cùng.” – Thi Thiên 119:112 (BHĐ) Lý do...

Công Tác Môn Đồ Hóa – Phần 2: Tại sao chức vụ môn đồ...

Công-vụ 11:25-26 – “Sau đó, Ba-na-ba đi đến Tạt-sơ để tìm Sau-lơ; khi tìm được rồi, ông đưa Sau-lơ đến thành An-ti-ốt....

Thánh Thi 2 – Phần 2 và hết: Vở Kịch về Đấng Mê-si-a (Hai...

Link bài đọc: https://youtu.be/H40lmiHnSBM Thánh Thi 2:7-12 “Ta sẽ truyền sắc chỉ của CHÚA. Ngài phán cùng Ta: "Con là con Ta, Ngày nay, chính Ta...

Lẽ Thật Sẽ Cho Bạn Được Tự Do

“Vì bạn đã nghe về Chúa Giê-xu và đã học được lẽ thật từ nơi Ngài, hãy vứt bỏ bản tính tội...

Mục Đích Của Cơ Đốc Nhân Trong Năm Mới

Link bài đọc: https://youtu.be/Ng8p-gsj48U Cả thế giới đang bắt đầu năm mới bằng các tiêu chí, kế hoạch và dự định. Dù ít hay nhiều,...

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 138: Chúa Giê-xu Nói Gì Về Ly Hôn...

Link bài đọc: https://youtu.be/nw7o9jzZqKc Kinh thánh: Ma-thi-ơ 19:7-97 Họ lại hỏi Ngài rằng: Vậy chớ sao Môi-se đã dạy lập...

Người Nữ Chúa Đẹp Lòng – Phần 11: Tấm lòng tràn đầy tình mẫu...

“Phải dạy đàn bà trẻ tuổi biết yêu chồng con mình”. – Tít 2:4 Ngay khi suy ngẫm về...

Công Tác Môn Đồ Hóa – Phần 1: Tầm quan trọng của việc môn...

Ma-thi-ơ 28:19-20 – “Vậy, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ Ta, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con...

Thánh Thi 2 – Phần 1: Vở Kịch về Đấng Mê-si-a – Hai Màn...

Link bài đọc: https://youtu.be/U8_AElusVxk Thánh Thi 2:1-6 1 Tại sao các nước náo loạn? Các dân mưu phản hư không? 2 Các vua trần gian nổi dậy, Các lãnh...

Đừng Cho Ma Quỷ Chen Chân Vào

“Đừng giận cho đến chiều tối. Đừng tạo cơ hội cho ác quỷ tấn công.” Ê-phê-sô 4:26-27 Khi bạn để...