Ai Cầm Quyền Cao Nhất Trên Đất Này – Đa-ni-ên 4

Ông giỏi lắm, ông thông biết cả kinh tế, chính trị, quân sự... Vào thời đó, ông là kẻ...

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 76: Đừng đánh mất cơ hội và thời...

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 11:20-2220 Vì dân các thành mà Đức Chúa Jêsus đã làm rất nhiều phép lạ rồi, không ăn năn,...

Đừng Sợ, Vì Đức Chúa Trời Tể Trị Mọi Sự

Sợ hãi là một trong những vũ khí phổ biết nhất mà ma quỷ sử dụng để chống lại chúng ta. Sự sợ hãi...

Tình Yêu Của Chúa – Phần 1: Hiểu Về Tình Yêu Của Chúa

Tâm trí hữu hạn của con người chúng ta không bao giờ có thể hoàn toàn thấu hiểu và định nghĩa được...

Ba Điều Thúc Đẩy Chúng Ta Đạt Được Mục Tiêu

“Lòng người toan định đường lối mình; Song Đức Giê-hô-va chỉ dẫn các bước của người.” - Châm ngôn 16:9 https://youtu.be/N5gCud7vMiQ Trong cuộc sống, chúng ta...

Thi-thiên 100: Tạ Ơn

“Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, Hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài. Khá cảm tạ Ngài, chúc tụng...

Nan Đề Sẽ Giúp Bạn Chuẩn Bị Cho Cõi Đời Đời

"Vậy, anh em thật sự vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc...

Cầu Nguyện Mỗi Ngày – Lời Cầu Nguyện Cho Tình Yêu Đích Thực

“Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương.” – 1 Giăng 4:8

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 75: Việc làm của sự khôn ngoan thật

Kinh thánh:  Ma-thi-ơ 11:16-19 16 Ta sẽ sánh dòng dõi nầy với ai? Dòng dõi nầy giống như con trẻ ngồi giữa chợ,...

Hãy Tìm Kiếm Mối Quan Hệ Mật Thiết Với Chúa

“Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong Ta và Ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài...