An Bài Số Phận Của Bạn

“Hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết, là ma quỉ, lại cho giải thoát...

Đức Chúa Trời Liệu Có Được Vinh Hiển Khi Chúng Ta Làm Việc Cho...

“Ngài có được vinh hiển không nếu chúng ta phục vụ Ngài như những đầy tớ không biết mệt mỏi?” Câu trả...

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 51: Đức tin kiên định

Kinh thánh:  Ma-thi-ơ 8:23-2723Kế đó, Đức Chúa Jêsus xuống thuyền, các môn-đồ theo Ngài. 24Thình-lình biển nổi bão lớn, đến nỗi sóng...

Cầu Nguyện Cho Các Mối Quan Hệ

“Lòng yêu thương phải cho thành thật. Hãy gớm sự dữ mà mến sự lành. Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu...

Chúa Luôn Thành Tín

Chúa luôn thành tín dù có thể chúng ta phải chờ đợi lâu. Từ khi Chúa hứa với Áp-ra-ham sẽ khiến ông trở thành cha...

Nhưng Trước Hết Hãy Tìm Kiếm Nước Đức Chúa Trời

“Phước cho những kẻ có lòng trong sạch vì sẽ thấy Đức Chúa Trời.” Ma-thi-ơ 5:8 https://youtu.be/FHKfSaptlIM Bạn đang ở giai đoạn nào trong hành trình...

Thi Thiên 23: Trong trũng bóng chết

“Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi; Cây trượng...

21 Đặc Tính Của Chúa Nhắc Nhở Chúng Ta Rằng Chúng Ta Được Ngài...

Đức Chúa Trời là tình yêu, Ngài tha thiết yêu bạn và tôi! Chúa nhìn thấy mọi sự đau đớn và tranh đấu của chúng...

Đức Giê-hô-va Là Đấng Chăn Giữ Tôi

“Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi; tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi Dẫn tôi đến...

Radio Mana Thuộc Linh -Phần 50: Hứa hẹn hay làm theo?

Kinh thánh:  Ma-thi-ơ 8:18-2218Vả, khi Đức Chúa Jêsus thấy đoàn dân đông lắm ở xung-quanh mình, bèn truyền qua bờ bên kia....