Tình Yêu Của Chúa – Phần 13: Tăng Trưởng Trong Tình Yêu Thương

Khía cạnh quan trọng nhất của sự tăng trưởng thuộc linh trong đời sống cá nhân của chúng ta là lớn lên...

Làm Sao Để Nhận Biết Bạn Đang Thờ Thần Tượng Hoặc Những Tà Thần...

“Trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác - Xuất Ê-díp-tô ký 20:5, Chớ quỳ lạy trước các thần tượng đó, cũng chớ...

Thi-thiên 14: Chẳng Còn Một Ai

"Đức Giê-hô-va từ trên trời ngó xuống các con loài người, đặng xem thử có ai khôn ngoan, tìm kiếm Đức Chúa...

Lời Cầu Nguyện Của Billy Graham Cho Một Năm Mới

Lời cầu nguyện này của Billy Graham, được viết cho tờ Saturday Saturday Post năm 2008, và chúng ta vẫn liên hệ được sau...

Một Khởi Đầu Mới Trong Năng Quyền Và Sức Mạnh

"Thình lình, có tiếng động từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy những...

Cơ Đốc Nhân và Việc Ăn Uống trong Ngày Tết

“Vậy anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm.”...

Hãy Làm Cho Thì Giờ Của Bạn Có Ích Lợi Nhất

Nếu bạn muốn sẵn sàng để được Chúa sử dụng, trước tiên bạn cần phải biết Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sau đó...

Ăn Mừng Sự Biến Đổi

“Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ở giữa ngươi; Ngài là Đấng Quyền Năng sẽ giải cứu ngươi: Ngài sẽ vui mừng cả thể vì...

Nhìn Lại Chặng Đường Đã Qua

“Ngày giờ qua, qua, qua dường như tên bắn chóng quá. Nuớc chảy qua, bóng cũ qua. Kìa một năm qua, đâu...

Thi Thiên 23: Ngài xức dầu cho đầu tôi

Tôi phải thừa nhận rằng tôi luôn tự hỏi phần Kinh Thánh này trong Thi-thiên 23 có ý nghĩa gì. Tôi từng nghĩ câu...