Muối Bằng Lửa

Tại sao Chúa lại chọn Na-xa-rét, một làng quê rất nhỏ vẻn vẹn trong khoảng 1km. Chẳng có gì hiện đại ngoại trừ một...

Nơi Nào Có Chúa Nơi Đó Có Hy Vọng

“Vậy xin Đức Chúa Trời của sự trông cậy, làm cho anh em đầy dẫy mọi điều vui vẻ và mọi điều...

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 105: Ôi! Quê Hương!

Kinh thánh:  Ma-thi-ơ 13:57-5857 Họ bèn vì cớ Ngài mà vấp phạm. Song Đức Chúa Jêsus phán cùng họ rằng: Đấng tiên...

Lịch Cầu Nguyện Tháng 05/2021: Cầu nguyện cho người chưa tin

“Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm...

Chúa Không Đối Đãi Với Chúng Ta Theo Tội Lỗi Của Chúng Ta

Lời kết luận cho tất cả những gì đã nghe trên đây là: Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tuân giữ các điều...

Ngày 3: Giúp Con Biết Mình Được Yêu Thương

Đa số chúng ta ai cũng từng có lúc cảm thấy bị khước từ, sự khước từ đem đến những tổn thương sâu xa...

Mặt Bên Kia Của Tấm Thảm Hoa

“Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ...

Nói Xấu

"Sống chết bởi quyền của lưỡi" Châm ngôn 18:21 Rất nhiều người biết câu kinh thánh này nhưng không phải ai cũng suy nghĩ...

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 104: Giê-xu, Người Na-xa-rét

Kinh thánh:  Ma-thi-ơ 13: 53-5653 Đức Chúa Jêsus phán các lời ví dụ ấy rồi, thì đi khỏi chỗ đó. 54 Ngài...

Vì Chúa Đã Giúp Đỡ Con và Con Hát Mừng Dưới Bóng Cánh Chúa

Tôi sẽ chúc tụng Đức Giê-hô-va luôn, sự ngợi khen Ngài hằng ở nơi miệng tôi (Thi Thiên 34:1, TTHĐ) Khi C.S Lewis trở thành...