Sách Khải Huyền – “Hãy Viết” Lần Thứ Bảy

“Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Sạt-đe rằng: Nầy là lời phán của Đấng có bảy vị Thần Đức...

Phát Hiện Về Những Cuộn Giấy Ở Biển Chết Vẫn Trở Thành Tâm Điểm...

Với nhiều người, kiến thức về Kinh Thánh thông qua nhiều ngôn ngữ và các văn bản cổ là những thứ vô cùng nhàm...

Sách Khải Huyền – “Hãy Viết” Lần Thứ Sáu (Phần Cuối)

“Nhưng điều ta trách ngươi, ấy là ngươi còn dung cho Giê-sa-bên, người nữ ấy xưng mình là tiên tri, dạy dỗ và phỉnh...

Sách Khải Huyền – “Hãy Viết” Lần Thứ Sáu (Phần 1)

“Ngươi cũng hãy viết thơ cho thiên sứ của Hội thánh Thi-a-ti-rơ rằng: Nầy là lời phán của Con Đức Chúa Trời,...

Sách Khải Huyền – “Hãy Viết” Lần Thứ Năm (Phần Cuối)

“Cũng hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Bẹt-găm rằng: Nầy là lời phán của Đáng có thanh gươm nhọn hai...

Sách Khải Huyền – “Hãy Viết” Lần Thứ Năm (Phần 1)

“Cũng hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Bẹt-găm rằng: Nầy là lời phán của Đáng có thanh gươm nhọn hai lưỡi: Ta biết...

Lịch Cầu Nguyện Cho Israel Tháng 7 – 2020

Shalom, “Đừng bao giờ ngần ngại đặt để một tương lai không biết trước cho một Đấng biết trước mọi...

Sách Khải Huyền – “Hãy Viết” Lần Thứ Tư (Phần Cuối)

“Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Si-miệc-nơ rằng: Nầy là lời phán của Đấng trước hết và Đấng sau cùng,...

Sách Khải Huyền – “Hãy Viết” Lần Thứ Tư (Phần Một)

“Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Si-miệc-nơ rằng: Nầy là lời phán của Đấng trước hết và Đấng sau cùng, Đấng chết...

Sách Khải Huyền – “Hãy Viết” Lần Thứ Ba (Phần cuối)

Thành Ê-phê-sô được xây dựng bởi Tướng Lysimachus, một trong những người tiền nhiệm của Hoàng đế Alexander, với là nơi đầy các huyền...