Ngày Trời Trên Đất

Nước Cha được đến, Ý Cha được nên, ở đất như ở trời! (Ma-thi-ơ 6:10) Em đang sống...

Chúa Chết Vì Ai?

Cũng vì không muốn cho loài người chết mất mà Đức Chúa Trời đã hy sinh Con một của Ngài là Chúa...

Cây Sự Sống và Cây Kiến Thức

Chẳng có sự khôn ngoan nào, sự thông minh nào, hay là mưu kế nào, Mà chống địch Đức Giê-hô-va được. (Châm-ngôn...

Bạn Có Còn Cơ Hội?

“Nếu ai hầu việc ta thì Cha ta ắt tôn quí người”. Giăng 12:26b Ngày xưa bà Ma-ri xức...

Điềm Báo Chúa Tái Lâm

Hỡi Đa-ni-ên, hãy giữ kín những lời nầy và niêm phong cuộn sách nầy lại cho đến kỳ cuối cùng. Nhiều người...

Giãn Cách Xã Hội và Vắc-xin Sự Sống

Đức Chúa Jêsus động lòng thương xót, đưa tay chạm vào người ấy và phán: “Ta muốn, hãy sạch đi.” Lập tức phong hủi...

Người Biết và Chúa Biết

Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét con và biết rõ con. Chúa biết khi con ngồi, lúc con đứng dậy; Từ...

Bàn Tay

Ngài phán cùng Thô-ma rằng: Hãy đặt ngón tay ngươi vào đây, và xem bàn tay ta; cũng hãy giơ bàn tay ngươi ra và đặt vào sườn...

Đừng Thay Đổi Mà Hãy Nên Người

Cuộc đối thoại giữa tôi với Chúa. Tôi: Chúa ơi... Chúa: Ta đây...

Tránh Vào Hỏa Ngục Ai Ơi

“Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném vào hồ lửa”. (Khải huyền 20:15) Một...