Cầu Thay

Gởi lời chứng và tham gia cầu thay cùng mọi người

Ngày 22: Xin Chúa Giải Cứu Chồng Bạn Khỏi Sự Nóng Giận Và Những...

Hãy cầu nguyện cho chồng của bạn bằng trái tim yêu thương của một người vợ. Đằng sau người đàn ông thành công sống...

Ngày 21: Cầu Nguyện Xin Chúa Bảo Vệ Hôn Nhân Của Bạn Tránh Khỏi...

Hãy cầu nguyện cho chồng của bạn bằng trái tim yêu thương của một người vợ. Đằng sau người đàn ông thành công sống...

Ngày 20: Cầu Nguyện Cho Tâm Trạng Thái Độ Của Chồng Bạn (His Attitude)

Hãy cầu nguyện cho chồng của bạn bằng trái tim yêu thương của một người vợ. Đằng sau người đàn ông thành công sống...

Ngày 19: Cầu Xin Chúa Giải Cứu Chồng Bạn Khỏi Những Ảnh Hưởng Của...

Hãy cầu nguyện cho chồng của bạn bằng trái tim yêu thương của một người vợ. Đằng sau người đàn ông thành công sống...

Ngày 18: Cầu Nguyện Cho Vai Trò Làm Cha Của Chồng Bạn (His Fatherhood)

Hãy cầu nguyện cho chồng của bạn bằng trái tim yêu thương của một người vợ. Đằng sau người đàn ông thành công sống...

Ngày 17: Cầu Nguyện Cho Những Mối Quan Hệ Của Chồng (His Relationship)

Hãy cầu nguyện cho chồng của bạn bằng trái tim yêu thương của một người vợ. Đằng sau người đàn ông thành công sống...

Ngày 16: Cầu Nguyện Cho Sự Ưu Tiên Của Chồng Bạn ( His Priority)

Hãy cầu nguyện cho chồng của bạn bằng trái tim yêu thương của một người vợ. Đằng sau người đàn ông thành công sống...

Ngày 15: Cầu Nguyện Cho Danh Tiếng Của Chồng (His Reputation)

Hãy cầu nguyện cho chồng của bạn bằng trái tim yêu thương của một người vợ. Đằng sau người đàn ông thành công sống...

Ngày 14: Cầu Nguyện Cho Sự Ngay Thẳng Chính Trực Của Chồng Bạn (...

Hãy cầu nguyện cho chồng của bạn bằng trái tim yêu thương của một người vợ. Đằng sau người đàn ông thành công sống...

Ngày 13: Cầu Nguyện Cho Chồng Bạn Khi Phải Đối Diện Với Sự Thử...

Hãy cầu nguyện cho chồng của bạn bằng trái tim yêu thương của một người vợ Đằng sau người đàn ông thành công sống đúng...