Leaderboard Ad

5 Lời Cầu Nguyện Xin Chúa Ban Cho Sự Dạy Dỗ Và Khôn Ngoan

0

 

Qua Kinh thánh, chúng ta được nhắc nhở về sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời trên đời sống của chính mình.  Ngài là người chăn chiên hiền lành, Đấng chăn dắt chúng ta và Ngài mong muốn chúng ta đi theo con đường đưa chúng ta đến sự vui mừng và thỏa lòng.  Khi chúng ta cầu xin sự hướng dẫn của Chúa và để được thỏa lòng trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời,  chúng ta có thể tin cậy chắc chắn rằng Đức Chúa Trời sẽ ban sự khôn ngoan!  Chúng ta không phải lo lắng về bước tiếp theo của đời mình hoặc lo lắng về ngày mai thế nào vì chúng ta biết rõ Đấng đang dẫn đường cho mình!  Chớ vội vã trong một ngày mới mà bỏ qua việc đến trước mặt Chúa để tìm kiếm sự hướng dẫn của Ngài!

MỘT LỜI CẦU NGUYỆN NGẮN GỌN XIN SỰ DẪN DẮT

Thưa Cha thiên thượng, tạ ơn Ngài vì sự dẫn dắt của Ngài trên cuộc đời con.  Xin hãy tha thứ cho con vì đã bỏ xa mọi kế hoạch của Ngài, và xin giúp con nhận biết lúc nào phải dừng lại để lắng nghe sự hướng dẫn của Ngài.  Vì đường lối Ngài luôn hoàn hảo và trọn vẹn, thưa Chúa.  Tạ ơn Ngài vì đã ban ân điển quý giá cho chúng con.

Trong Danh Chúa Jesus con cầu nguyện. Amen!

– Kristine Brown

CẦU NGUYỆN XIN SỰ HƯỚNG DẪN CỦA THÁNH LINH

Cha ơi, con cầu nguyện xin Thánh Linh của Chúa hành động rõ rệt trên cuộc đời con.  Con biết rằng mọi tội lỗi có thể làm buồn lòng Thánh Linh Ngài và làm nhỏ đi tiếng nói của Thánh Linh trong lòng con.  Con cầu nguyện chống lại mọi sự cám dỗ của tội lỗi.  Xin giúp con khao khát sự hiện diện của Ngài hơn những khao khát của xác thịt.  Hãy giúp con trưởng thành trong bông trái của Thánh Linh, cho nên con cầu xin Chúa khiến con bước đi gần Ngài hơn.  Con cầu xin sự dẫn dắt của Thánh Linh Chúa – xin ý Cha và lời hứa của Ngài luôn luôn là sự suy gẫm của lòng con.

Trong danh Chúa Jesus, Amen.

– Kenny Luck

CẦU NGUYỆN XIN SỰ DẪN DẮT CỦA CHÚA KHI CUỘC ĐỜI GẶP THỬ THÁCH

Thưa Cha,

Con có mặt ở đây với đôi tay và tấm lòng rộng mở, sẵn sàng cậy trông nơi Ngài để Chúa giúp đỡ con đi qua ngày hôm nay của mình với tất cả những điều có thể xảy đến cho con.  Xin giúp con giống như Nê-hê-mi tôi tớ Ngài, và giúp con đến với Chúa để nhận lãnh sự dẫn dắt, sức lực, sự chu cấpsự bảo vệ của Ngài. Cha ơi! Khi con phải đối mặt với những lựa chọn và những tình huống khó khăn trong đời, xin giúp con nhớ đến sự yêu mến của con với Ngài và giúp con nhớ rằng con là con của Ngài và con đại diện cho Ngài tại thế giới xung quanh con.  Xin giúp con sống trọn ngày hôm nay theo cách mà có thể đem vinh quang cho Danh Thánh Ngài.

Trong danh Chúa Jesus, Amen.

Charles Stanley

CẦU XIN SỰ DẪN DẮT CHO MỘT NGÀY Ở PHÍA TRƯỚC

Con chào Chúa!

Hôm nay lại là một ngày mới, một cơ hội cho một khởi đầu mới mẻ của con ở trên đất này.  Ngày hôm qua đã trôi qua và có lẽ con đã kinh nghiệm được những  sự hối tiếc, vấp phạm hoặc thất bại.  Nhưng hôm nay quả là một ngày tốt lành nữa để vui mừng và dâng lời tạ ơn Đức Chúa Trời, và con thật sự tạ ơn Ngài, thưa Chúa.  Tạ ơn Chúa vì ngày hôm nay, một lần nữa để con được yêu thương, được ban cho và được trở thành những gì mà Chúa muốn.

Cha ơi ngày hôm nay con muốn được bắt đầu ngày mới với Ngài với cả tâm trí và tấm lòng con.  Khi con trang bị cho mình, hãy để con mặc lấy khí giới mà Chúa cung cấp cho con mỗi ngày:  dùng sự cứu chuộc mà làm mão trụ,  mặc lấy giáp bằng sự công bình, lấy thêm đức tin mà làm thuẫn, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, dùng sự bình an làm giầy dép, và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời của Đức Chúa Trời – với sự cầu nguyện trên môi con:  Sự ngợi khen dành cho Ngài và sự thỉnh cầu này sẽ dành cho những người xung quanh con và những người con gặp nữa.

Xin dọn bàn cho con bằng bánh hàng ngày của Ngài, là Bánh của Sự Sống, vì đồ ăn của Ngài – Ma-na của Ngài sẽ giúp con chống trọi trong mọi thử thách và sự đói khát của lòng con. Xin giúp con đặt suy nghĩ của con hướng về Ngài, và mọi lời con nói đều gây dựng, khích lệ người nghe. Giữ con khỏi những sự vấp phạm của môi miệng và giúp con giữ gìn những kết quả của lòng mình ngày hôm nay, thưa Cha.

Xin hãy khiến bất kì điều gì con làm đều được kết quả cho Chúa cách trọn vẹn thay vì sự cầu toàn, vì điều con tìm kiếm ở đây không phải để tạo nên một cái tên mà để tạo nên một sự khác biệt.  Xin giúp con đối xử với từng người con gặp giống như cách Chúa đối đãi họ, với sự trân trọng và yêu thương, cũng khiến con tha thứ cho những người đã làm tổn thương con và cầu xin sự tha thứ của Ngài cho bản thân con khi cần nữa.

Khi con bắt đầu ngày mới, xin giúp con nhớ rằng con thuộc về Ngài, và sự khao khát của lòng con là được hành động theo điều đó.  Giữ cho chân con khỏi xiêu tó và tâm trí con khỏi lan man vào sự xao nhãng mà có thể cướp đi thì giờ và năng lượng quý báu từ những điều quan trọng nhất mà Chúa đã hoạch định sẵn cho con.  Con tự hào khi được làm con của Ngài, thưa Cha.  Và con thật lòng biết ơn Chúa vì Ngài đã chết thế cho con – và đã sống lại vào một sáng tốt lành của Ngài – để mỗi một ngày mới chúng con đều được đổ đầy với tình yêu diệu kì, với sự tự do trong Thánh Linh Chúa và mới sự vui mừng trọn vẹn vì được gặp gỡ Ngài.

Dù con biết cuộc đời trên đất là ngắn ngủi và phù du, thưa Cha.  Nhưng con muốn được sống trọn hôm nay như thể hôm nay là ngày đầu tiên cũng là ngày cuối cùng của cuộc đời con, để được tạ ơn về mọi món quà tốt lành và hoàn hảo Ngài đã chọn ban cho con.  Hôm nay và mọi ngày sau nữa, con muốn được sống cuộc đời con cho Ngài, thưa Chúa Jesus.

Bởi Danh xưng quý báu của Ngài, con cầu nguyện, Amen.

 Rebecca Barlow Jordan

LỜI CẦU NGUYỆN XIN SỰ NHẬN THỨC VÀ KHÔNG NGOAN KHI BẠN CẦN SỰ HƯỚNG DẪN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Thưa Cha, Con tạ ơn Ngài vì những người Chúa đặt để cách tuyệt vời trong cuộc đời con, là những người xưng ra lẽ thật, tình yêu và lời của sự khôn ngoan.  Xin ban cho con một tấm lòng nhận biết để con biết được khi Chúa sử dụng một người nào đó để nói ra những sự dạy dỗ khuyên bảo vào lòng con và cả trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời con.  Xin ban cho con sức lực và sự dạn dĩ để bước theo những lời dạy dỗ đó kể cả khi điều đó là rất khó.  Xin đổ đầy con bằng sự bình an với sự nhận biết rằng nếu như con có rẽ nhầm hướng, ý muốn của Chúa vẫn sẽ thắng hơn cả.

Trong Danh Chúa Jesus con cầu nguyện, Amen.

– Tracie Miles

MỘT SỐ CÂU KINH THÁNH VỀ SỰ DẪN DẮT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI CHO BẠN

Thi-thiên 25:4-5 “Hỡi Đức Giê-hô-va, xin cho tôi biết các đường lối Ngài, Và dạy dỗ tôi các nẻo đàng Ngài.  Xin hãy dẫn tôi trong lẽ thật của Ngài, và dạy dỗ tôi, VÌ Ngài là Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi, Hằng ngày tôi trông đợi Ngài.”

 Gia-cơ 1:5 “Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho.”

 Thi-thiên 16:7-8 “Tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va, là Đấng khuyên bảo tôi; Ban đêm lòng tôi cũng dạy dỗ tôi.  Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi; Tôi chẳng hề bị rúng động, vì Ngài ở bên hữu tôi.”

 Châm-ngôn 3:5-6 “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.”

 Thi-thiên 32:8-9 “Ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi; Mắt ta sẽ chăm chú ngươi mà khuyên dạy ngươi.  Chớ như con ngựa và con la, là vật vô tri; Phải dùng hàm khớp và dây cương mới cầm chúng nó được, Bằng chẳng chúng nó không đến gần ngươi.”

 Giăng 16:13 “Lúc nào Thần Lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến.”

 Những quyết định và trường hợp nào bạn đang cầu nguyện xin sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời?  Hãy cầu nguyện cùng chúng tôi và nhận được những sự khích lệ.

 Amen!

Hồng Ân dịch

Nguồn: crosswalk.com

Bình Luận:

About Author