Bài viết rất hay.Nhưng không nên dùng những từ xưa quá.Ví dụ Nữu Ước...See u.