Leaderboard Ad

Ngày 13 – Hoạn Nạn Và Cứu Rỗi

0
Hoithanh.com – Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay GIÊ-RÊ-MI 30:1-11
Đức Chúa Trời ấn chứng thời kỳ cứu rỗi cho những tù nhân đang bị lèo lái giữa sự lừa dối lầm lạc bởi sự dạy dỗ sai quấy từ các tiên tri rằng sẽ sớm trở lại Giê-ru-sa-lem với sự dạy dỗ của Giê-rê-mi rằng sẽ tiếp tục ở lại Ba-by-lôn.

Ngày 13          HOẠN NẠN VÀ CỨU RỖI

GIÊ-RÊ-MI 30:1-11

Y-sơ-ra-ên Và Giu-đa Sẽ Được Giải Cứu
1 Đây là lời CHÚA phán với Giê-rê-mi. 2 CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán như vầy: “Con hãy ghi chép mọi lời Ta truyền dạy con vào một cuộn da.” 3 CHÚA phán: “Vì sẽ có ngày Ta phục hưng dân Ta, cả Y-sơ-ra-ên và Giu-đa.” CHÚA phán: “Và Ta sẽ đem chúng trở về chiếm hữu đất nước Ta đã ban cho tổ phụ chúng.” 4 Đây là lời CHÚA phán với dân Y-sơ-ra-ên và Giu-đa. 5 CHÚA phán như vầy:
“Ta nghe tiếng hét kinh hoàng,
Tiếng hoảng sợ, chẳng có sự bình an.
6 Hãy dò hỏi, xem xét:
Đàn ông có sinh đẻ không?
Thế tại sao Ta thấy mọi người nam,
Mặt tái xanh,
Hai tay ôm bụng như phụ nữ chuyển dạ?
7 Ôi! Ngày ấy kinh khiếp làm sao!
Chưa hề có ngày nào như vậy!
Đó là thời kỳ hoạn nạn cho Gia-cốp,
Nhưng nó sẽ được cứu thoát.”
8 CHÚA Vạn Quân phán:
“Ngày ấy, Ta sẽ bẻ ách khỏi cổ ngươi,
Ta sẽ bứt dây ngươi,
Ngươi sẽ không còn phục dịch người nước ngoài nữa.
9 Nhưng các ngươi sẽ phụng sự CHÚA, Đức Chúa Trời các ngươi,
Và Đa-vít là vua
Ta sẽ lập lên cho các ngươi.”
10 CHÚA phán:
“Còn ngươi, hỡi Gia-cốp, đầy tớ Ta, đừng sợ!
Hỡi Y-sơ-ra-ên, đừng kinh khiếp!
Vì Ta sẽ giải thoát ngươi khỏi miền xa xăm,
Dòng dõi ngươi khỏi đất lưu đày.
Gia-cốp lại sẽ được an cư lạc nghiệp,
Không còn sợ hãi ai cả.”
11 CHÚA phán:
“Vì Ta hằng ở với ngươi để giải cứu ngươi.
Ta tuyệt diệt mọi dân tộc,
Ở nơi Ta tản mát các ngươi,
Nhưng Ta sẽ chẳng tuyệt diệt ngươi.
Ngươi sẽ không tránh khỏi hình phạt,
Nhưng Ta sẽ sửa phạt ngươi cách chừng mực.”

Câu 1-3 Đức Chúa Trời an ủi dân Ngài. Vì cớ tội lỗi của Y-sơ-ra-ên và Giu-đa Ngài đuổi họ ra khỏi Đất Hứa, nhưng Ngài hứa cùng họ rằng khi thời điểm tới, Ngài sẽ cho họ trở về và sống trong xứ. Cũng vậy, Ngài cho phép lời hứa Ngài được ghi chép lại để những người bị bắt làm phu tù bại Ba-by-lôn có thể sống trong hy vọng. Bạn có sợ vì không biết khi nào những hoạn nạn mình mới chấm dứt? Hãy nhìn cách tin cậy vào Chúa Đấng sẽ phục hồi bạn.

Câu 4-7 Ngài phán với họ về hoạn nạn đang đến song đồng thời cũng hứa với họ sự cứu rỗi. Ngài phán cùng họ rằng sự hủy diệt thậm chí lớn hơn điều họ từng kinh nghiệm sẽ giáng xuống họ. Nhưng Ngài cũng phán họ đừng sợ vì Ngài sẽ giải cứu họ. Đừng coi thường sự cảnh báo của Đức Chúa Trời cũng đừng sợ những điều sẽ tới nhưng hãy chạy đến với Đức Chúa Trời của sự cứu chuộc trong sự khiêm nhường.

Câu 8, 9 Ngài giải phóng họ khỏi mọi sự áp bức. Bạn có nghĩ rằng không ai có thể giải quyết nan đề của mình? Bạn có nghĩ rằng mình đã bị buộc vào “cái số” của mình? Bạn có đang che giấu đức tin vì sợ những điều người khác có thể bàn tán? Bất kể ảnh hưởng của sự đàn áp trên Gia-cốp mạnh thế nào, Đức Chúa Trời vẫn bẻ gãy mọi ách và ước ao cho sự giải phóng cũng đến trên bạn như vậy.

Câu 11 Ngài cứu tội nhân nhưng không chấp nhận tội lỗi họ và phải kỷ luật họ. Bạn có nghĩ rằng mình có thể hành động mọi điều mình muốn chỉ vì bạn đã tiếp nhận sự cứu rỗi? Đức Chúa Trời sẽ kỷ luật bạn để bạn trở thành một người thánh.

Cầu nguyện: Nguyện con sống đợi chờ với đức tin sự giải cứu của Chúa mỗi khi gặp hoạn nạn.

Bình Luận:

About Author