Browsing: hoan nan

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Đức Chúa Jêsus đã phán về sự hoạn nạn lớn sẽ giáng trên Giê-ru-sa- lem, và bảo các môn đồ Ngài rằng ‘sự đến của Con Người’ sẽ thình lình.

Bài Viết
0

HoiThanh.Com – Chúa dùng những thử thách và khó nhọc để bạn thích ứng với hình ảnh của một đứa con yêu dấu của Ngài. Như Đức Chúa Trời đã mặc khải phương pháp của Ngài với Người Giu-đa trước khi Đấng Christ đến: “Nầy, Ta luyện ngươi nhưng không phải như luyện bạc, ta đã thử ngươi trong lò hoạn nạn.” Và phương pháp ấy cũng giống như ngày hôm nay. 

1 2