Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 12 – Thông Qua Sự Phán Xét

Ngày 12 – Thông Qua Sự Phán Xét

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

Ngày 12          THÔNG QUA SỰ PHÁN XÉT

GIÊ-RÊ-MI 29:15-32

15 Vì các ngươi nói: “CHÚA có ban tiên tri cho chúng tôi tại Ba-by-lôn.” 16 CHÚA phán như vầy về vua đang ngự trên ngai Đa-vít, và về toàn dân đang sống trong thành này, tức thân bằng quyến thuộc các ngươi không phải đi đày cùng với các ngươi. 17 CHÚA Vạn Quân phán như vầy: “Này, Ta sẽ sai gươm đao, đói kém, và bệnh dịch hành hại chúng, Ta sẽ khiến chúng nên giống như những trái vả hư thối đến nỗi không ăn được. 18 Ta sẽ sai gươm đao, đói kém, và bệnh dịch hành hại chúng, Ta sẽ làm cho mọi nước trên thế giới kinh tởm chúng, coi chúng như một lời nguyền rủa, một vật khủng khiếp, bị xuýt xoa, khinh chê, ở khắp nơi nào Ta đuổi chúng đến.” 19 CHÚA phán: “Vì chúng không vâng lời Ta. Ta đã tiếp tục bền lòng sai các tiên tri, là đầy tớ Ta, đến với chúng, nhưng chúng vẫn không nghe. 20 Nhưng các ngươi là tất cả những người Ta đã đày từ Giê-ru-sa-lem qua Ba-by-lôn, hãy lắng nghe lời của CHÚA.” 21 CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy về A-háp, con trai Cô-la-gia, và Sê-đê-kia, con trai Ma-a-sê-gia, là những kẻ nhân danh Ta nói với các ngươi lời tiên tri dối gạt: “Này, Ta sẽ phó chúng vào tay Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, và chúng sẽ bị hành hình ngay trước mắt các ngươi. 22 Hết thảy những người Giu-đa bị đày đang sống ở Ba-by-lôn sẽ dùng chúng làm lời nguyền rủa: ‘CHÚA phạt ngươi như Sê-đê-kia và A-háp, bị vua Ba-by-lôn quay chín trong lửa.’ 23 Vì chúng đã phạm tội đồi bại giữa cộng đồng dân Y-sơ-ra-ên, chúng đã thông dâm với vợ người lân cận, và nhân danh Ta nói lời dối gạt mà Ta không phán dạy chúng. Chính Ta đã biết và làm chứng về điều ấy.” CHÚA phán vậy.
Thông Điệp Gửi Sê-ma-gia
24 Con hãy bảo Sê-ma-gia ở Nê-hê-lam: 25 “CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Ngươi đã nhân danh mình viết thư cho toàn dân tại Giê-ru-sa-lem, cho thầy tế lễ Sô-phô-ni, con trai Ma-a-sê-gia, và cho tất cả các thầy tế lễ như sau: 26 CHÚA đã lập ông làm thầy tế lễ thay cho Giê-hô-gia-đa, để quản đốc đền thờ. Ông có trách nhiệm ra lệnh cùm tay chân và tra gông vào cổ bất cứ người nào điên dại dở trò nói tiên tri. 27 Thế tại sao ông không khiển trách Giê-rê-mi ở A-na-tốt là người đang giở trò nói tiên tri giữa vòng các ông? 28 Hắn dám viết thư cho chúng tôi tại Ba-by-lôn bảo rằng: ‘Thời gian lưu đày còn dài. Hãy xây nhà mà ở, hãy trồng vườn cây mà ăn trái.’ ” 29 Khi thầy tế lễ Sô-phô-ni đọc thư này cho tiên tri Giê-rê-mi, 30 CHÚA phán với Giê-rê-mi: 31 “Con hãy viết thư gửi toàn dân lưu đày như vầy: CHÚA phán như vầy về Sê-ma-gia ở Nê-hê-lam: ‘Vì Sê-ma-gia nói tiên tri với các ngươi, làm cho các ngươi tin lời giả dối, dù Ta không hề sai phái nó,’ 32 vì thế CHÚA phán như vầy: ‘Ta sẽ phạt Sê-ma-gia ở Nê-hê-lam và dòng dõi nó. Nó sẽ không còn ai sống sót giữa vòng dân này, và nó sẽ không thấy được phúc lành Ta ban cho dân Ta, vì nó đã rao giảng sự nổi loạn nghịch lại CHÚA.’ ” CHÚA phán vậy.

Câu 15-19 Ngài cho phép gươm đao, đói kém và dịch bệnh đến trên dân sự trong cảnh tù đày khước từ sự kỷ luật của Ngài và để họ bị sỉ nhục, ngược đãi và tản lạc khắp các nước láng giềng. Đức Chúa Trời tìm hết thảy những người tội lỗi đang ẩn mình và giáng xuống họ sự phán xét. Những người lách luật trốn thuế và người phạm luật pháp rốt cuộc sẽ bị phán xét. Bạn có nghĩ rằng chỉ mỗi mình mình đang ở trong sự kỷ luật không?

Câu 21-23 Đức Chúa Trời sẽ phán xét những kẻ đứng cùng bọn tiên tri giả và những kẻ phạm tội tà dâm. Chính Đức Chúa Trời sẽ là chứng nhân. Trước mặt Đức Chúa Trời sẽ không ai có thể thoát được những việc sai trái mình của mình. Liệu lối sống của bạn nơi công sở và tại Hội-thánh có khác nhau không? Ngài sẽ phán xét những ai hành động như thể họ tin nơi Ngài nhưng lại xoay lòng khỏi vợ (chồng) con cái.

 

Ngày bạn đứng trước sự phán xét của Đức Chúa Trời sẽ không còn xa nữa

Câu 30-32 Nhiều khi Ngài giáng sự phán xét ngay tại chỗ. Ngài trừng phạt Sê-ma-gia và dòng dõi ông là những người bỏ tù các tiên tri, giết họ và viết thư tới Giê-ru-sa-lem để ngăn cản lời của Giê-rê-mi. Đức Chúa Trời ghét những kẻ vô cớ gài bẫy những người được Ngài lập lên và ghét những kẻ coi thường sự dạy dỗ chỉ vì họ không đồng ý với người giảng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, nguyện con nghiêng tai qua những lời cảnh báo và vâng theo.

Bình Luận:

You may also like