Home Dưỡng Linh Ngày 15 – Lời Cầu Nguyện Và Bài Ca Ngợi Khen Của Mi-Chê

Ngày 15 – Lời Cầu Nguyện Và Bài Ca Ngợi Khen Của Mi-Chê

by SU Việt Nam
30 đọc

Liên quan đến những điều dân của Đức Chúa Trời phải chịu khổ trong tương lai, Mi-chê đã cầu nguyện cho hoạch định của Đức Chúa Trời được thực hiện. Sau đó ông ngợi khen Đức Chúa Trời, Đấng đáp lời cầu nguyện đó.

Mi-chê 7:14-20

14 Hãy dùng gậy chăn dân ngươi

Tức là bầy của sản nghiệp ngươi

Nó ở một mình trong rừng,

Giữa miền Cạt-mên;

Hãy cho nó ăn cỏ ở Ba-san và Ga-la-át

Như trong những ngày thuở xưa.

15 Ta sẽ bày tỏ cho họ những dấu lạ,

Như trong những ngày họ ra khỏi đất Ai Cập.

16 Các nước thấy điều đó sẽ bị xấu hổ

Về sức mạnh mình;

Chúng sẽ đặt tay trên miệng,

Và tai chúng sẽ điếc.

17 Chúng sẽ liếm bụi như con rắn,

Và run rẩy mà ra khỏi hang mình

Như loài bò sát trên đất.

Chúng sẽ kinh hãi mà đến với Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta

Và khiếp sợ trước mặt Ngài.

18 Ai là Đức Chúa Trời giống như Ngài?

Ngài tha thứ sự gian ác và bỏ qua sự vi phạm

Của dân sót lại, là sản nghiệp Ngài.

Ngài không giữ lòng giận đời đời,

Vì Ngài vui thích sự nhân từ.

19 Ngài sẽ còn thương xót chúng tôi,

Giày đạp sự gian ác chúng tôi dưới chân Ngài

Và ném tất cả tội lỗi chúng tôi

Xuống đáy biển.

20 Ngài sẽ bày tỏ đức thành tín cho Gia-cốp

Và lòng nhân từ cho Áp-ra-ham,

Là điều Ngài đã thề hứa với tổ phụ chúng tôi

Từ những ngày xưa.

Suy ngẫm và hiểu

Mi-chê tin chắc rằng giao ước mà Đức Chúa Trời đã lập với dân Y-sơ-ra-ên ngày trước vẫn tiếp tục có ảnh hưởng. Vì vậy, nương cậy vào bản chất và lời hứa của Đức Chúa Trời, ông đã nài xin cho dân Y-sơ-ra-ên, dân đã nhận sự đoán phạt, được phục hồi một lần nữa theo tình yêu thương và sự quan phòng của Đức Chúa Trời dưới sự dẫn dắt của Ngài. Đáp lại điều này, Đức Chúa Trời đã hứa thực hiện phép lạ giống như những phép lạ mà Ngài đã thực hiện khi Ngài đưa dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập. Mi-chê ngợi khen Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi, xưng nhận rằng không có Đức Chúa Trời nào giống như Chúa (c.14-20).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.14-15 Đức Chúa Trời đã nghe và đáp lời cầu nguyện của vị tiên tri, người đã tìm kiếm sự cứu rỗi cho dân sự, và hứa sự cứu rỗi của cuộc xuất hành mới. Sự kiện vĩ đại nhất của sự cứu rỗi cho dân Y-sơ-ra-ên là việc họ thoát khỏi Ai Cập bằng quyền năng của Đức Chúa Trời, và bây giờ Đức Chúa Trời đã hứa lại thực hiện một sự kiện đáng kinh ngạc như vậy. Đây không chỉ đơn giản là lời hứa để dân Y-sơ-ra-ên trở về từ những nhà tù Ba-by-lôn, mà còn là lời hứa khiến họ được vĩnh viễn thoát khỏi sự trừng phạt tội lỗi. Cụ thể hơn, đây là lời hứa cứu chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết thông qua sự kiện Đấng Christ chết trên thập tự giá. Vào lúc này, những vấn đề gì đang làm chúng ta ưu phiền? Giống như Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta khỏi tội lỗi của chúng ta bằng cách sai Con yêu dấu của Ngài chết trên thập tự giá, ngày hôm nay và ngày mai Đức Chúa Trời cũng sẽ cứu chúng ta.

Tham khảo

7:14 chăn dân ngươi … sản nghiệp ngươi là một yêu cầu mà người sở hữu duy nhất của Y-sơ-ra-ên sẽ nuôi dưỡng và bảo vệ dân này (Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:9; Thi Thiên 28:9; 78:70–71). Ba-san và Ga-la-át. Những vùng đất màu mỡ phía đông sông Giô-đanh ở giữa những vùng đất đầu tiên mà dân Y-sơ-ra-ên chiếm được (Giô-suê 13:19-31) và là những vùng đất đầu tiên bị mất (II Các Vua 10:32–33; Giê-rê-mi 50:19).

7:20 đức thành tínlòng nhân từ … Ngài đã thề hứa. Sách này kết thúc một cách thích hợp bằng cách tóm tắt những thuộc tính cơ bản và những hành động của việc giữ giao ước của Chúa (Xuất Ai Cập Ký 34:6–7; Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:31; 7:12). những ngày xưa. Đặc tính của Đức Chúa Trời (lòng nhân từ của Ngài) khiến Ngài giữ lời Ngài (đức thành tín của Ngài), và như vậy những lời hứa trước đây với các tổ phụ chúng ta (Áp-ra-ham và Gia-cốp) vẫn có giá trị.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ Ngài vì thương xót những tội nhân mà chẳng ai khác có thể sửa đổi được, và vì ân điển bởi đó Ngài đã khiến chúng con được sạch đời đời.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Công Vụ Các Sứ Đồ 27-28

Bình Luận:

You may also like