Sự Cứu Rỗi Là Một Món Quà Không Phải Bỏ Công Có Được

“Nhờ ân điển Ngài, bởi sự cứu chuộc trong Đấng Christ Giê-xu, họ được xưng công chính mà không phải trả một giá nào”....

Truyện Thiếu Nhi: Tính Ích Kỷ

“Phước cho những người hòa giải, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời!”(Giăng 3:16-17)

Truyện Thiếu Nhi: Phước Cho Những Người Hòa Giải

“Phước cho những người hòa giải, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời!”(Ma-thi-ơ 5:9)

Cây Hương Nam Của Chúa

Mỗi chúng ta đều là một “cây hương nam của Chúa” – loại cây mà chính tay Chúa trồng và chăm sóc, và chỉ...

Truyện Thiếu Nhi: Phước Cho Người Nào Chịu Bắt Bớ

“Nhưng người, được đầy dẫy Đức Thánh Linh, mắt ngó chăm lên trời, thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa...

Đặt Mua Sách ‘Câu Chuyện Phục Sinh?’ Của Tác Giả Doris Ong Qua Trang...

Bạn có muốn biết một nửa còn lại của câu chuyện này không? Hứa hẹn là sẽ thú vị lắm đây....

Truyện Thiếu Nhi: Danh Xưng Của Chúa Giê-Xu

“Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu...

Truyện Thiếu Nhi: Sự Vui Mừng

“Đức Chúa Jêsus lại phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta là cửa của chiên. Hết thảy...

Truyện Thiếu Nhi: Tình Yêu của Chúa

“Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến,...

Truyện Thiếu Nhi: Sự Kiên Nhẫn

“Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa...