Sự Cứu Rỗi Qua Thập Tự Giá – Phần 7 và hết: Niềm Kiêu...

“Tôi chẳng khoe về điều gì ngoài thập tự giá của Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-su Christ.” GA-LA-TI 6:14 Sự kiêu hãnh có gì...

Sự Cứu Rỗi Qua Thập Tự Giá – Phần 6: Sự Khiêm Nhường ...

“Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết  - Thậm chí chết trên cây thập tự!” PHI-LÍP 2:8 Địa...

Sự Cứu Rỗi Qua Thập Tự Giá – Phần 5: Sự Đắc Thắng Của...

“Ngài đã phế bỏ các quyền thống trị, các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng, và bêu chúng ra giữa thiên...

3 Cách Để Áp Dụng Lời Chúa Vào Đời Sống Bạn

"Cả Kinh-thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi-dẫn. có ích cho sự dạy-dỗ, bẻ-trách, sửa-trị, dạy người trong sự công-bình, hầu cho người...

Sự Cứu Rỗi Qua Thập Tự Giá – Phần 4: Quyền Năng Của...

“Vì sứ điệp của thập tự giá đối với những người hư mất là điên rồ; nhưng với chúng ta, những người được cứu...

Tôi Tự Thiết Lập Nguyên Tắc Sống cho Chính Mình Là Đúng Hay Sai?

Câu hỏi: Tôi không nghĩ rằng việc tôi chọn cách sống sẽ thay đổi điều gì, miễn là tôi không làm tổn thương bất...

12 Lời Cầu Nguyện Năng Quyền Từ Sứ Đồ Phao-Lô – Phần 2 Và...

CHÚA ƠI, NGỢI KHEN DANH NGÀI VÌ TẤT CẢ NHỮNG SỰ TỐT LÀNH CỦA NGÀI. Ngài là tốt lành. Chúng con cùng ngợi khen...

Làm Thế Nào Để Có Thể Yêu Những Người Không Đáng Yêu?

Câu hỏi: Làm thế nào chúng ta có thể yêu những người không đáng yêu? Tôi nhớ rằng Chúa Giê-xu bảo chúng ta yêu...

Sự Cứu Rỗi Qua Thập Tự Giá – Phần 3: Sự Bình An Của...

“... bởi huyết Ngài trên thập tự giá đem bình an.” CÔ-LÔ-SE 1:20 Việc đem bình an đến trên đất thật không dễ dàng, và kể...

Tôi Phải Làm Sao Để Trở Thành Một Cơ Đốc Nhân Tốt Hơn?

Câu hỏi: Đức tin hiện tại của tôi có lẽ giống như lúc 10 năm trước- không mạnh hơn, cũng không yếu hơn. Tôi...