Leaderboard Ad

Ngày 28 – Đức Chúa Trời Của Sự Cứu Rỗi

0
Hoithanh.comPhân đoạn suy gẫm ngày hôm nay: 86:8-17
Tác giả thi thiên nhớ về sự cứu chuộc của Chúa trong quá khứ (câu 11-13) và ông dựa vào tính cách của Đức Chúa Trời (câu 15) để cầu nguyện Chúa cứu ông khỏi kẻ ác (câu 14-17).

Thi thiên 86:8-17

8 Lạy Chúa, không có ai giống như Ngài giữa vòng các thần;
Cũng không có công việc nào giống như công việc của Ngài.
9 Lạy Chúa, mọi nước mà Ngài đã tạo nên,
Sẽ đến quì lạy trước mặt Ngài;
Và tôn vinh danh Ngài.
10 Vì Ngài vĩ đại, làm những việc diệu kỳ;
Chỉ một mình Ngài là Đức Chúa Trời.
11 Lạy CHÚA, xin dạy tôi đường lối Ngài,
Tôi sẽ đi theo chân lý Ngài;
Xin cho tôi một lòng kính sợ danh Ngài.
12 Lạy Chúa, Đức Chúa Trời tôi, tôi hết lòng cảm tạ Ngài;
Tôi tôn vinh danh Ngài mãi mãi.
13 Vì tình yêu thương lớn lao Ngài dành cho tôi,
Ngài giải cứu linh hồn tôi khỏi Âm Phủ sâu thẳm.
14 Lạy Đức Chúa Trời, những người kiêu căng nổi lên hại tôi;
Bọn người tàn ác tìm hại mạng sống tôi;
Chúng nó chẳng kính nể Ngài.
15 Nhưng lạy Chúa, chính Ngài là Đức Chúa Trời có lòng thương xót và hay ban ơn;
Chậm nóng giận, đầy tình yêu thương và thành tín.
16 Xin Chúa đoái xem và thương xót tôi,
Xin ban sức lực Ngài cho tôi tớ Chúa;
Xin cứu giúp con trai của đầy tớ gái Ngài.
17 Xin ban cho tôi một dấu hiệu về ơn lành của Chúa
Để những kẻ ghét tôi nhìn thấy à hổ thẹn.
Vì Lạy CHÚA, chính Ngài đã giúp đỡ và an ủi tôi.

 

Câu hỏi suy gẫm: (Hãy dành thời gian chất lượng bên Chúa Giê-su và suy gẫm sâu sắc Lời của Ngài).

● Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

● Ngài ban cho tôi bài học gì?

Tham khảo:
1) Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?
Câu 8-10: Chỉ có Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chân thật, bởi vì Ngài tạo dựng nên mọi thứ (Câu 9) và Ngài cũng cai trị mọi sự. Tôi chỉ thờ phượng Ngài thôi phải không (câu 9)?
Câu 15: Đức Chúa Trời là thành tín. Bởi vậy, Ngài giữ lời hứa về sự cứu rỗi cho tôi và Ngài sẽ dẫn tôi đến với sự cứu rỗi bởi sự thương xót và sự tốt lành của Ngài. Tôi có tin cậy vững vàng vào Đức Chúa Trời hay không?
Câu 15-16: Đức Chúa Trời là Đấng hay thương xót, ân điển, chậm nóng giận, đầy tình yêu thương và thành tín. Tác giả thi thiên cầu nguyện với Đức Chúa Trời dựa theo tính cách của Ngài. Hãy mang đến trước Chúa nan đề của tôi và cầu xin sự giúp đỡ của Ngài dựa trên sự tin cậy ở nơi tính cách của Ngài.
Câu 17: Đức Chúa Trời giúp đỡ tôi và an ủi tôi. Ngài chỉ cho thấy sự tốt lành của Ngài. Ngay cả khi chúng ta bị bao vây bởi những kẻ gian ác và kiêu căng, thì Đức Chúa Trời chỉ cho dấu chỉ về ơn của Ngài, và Ngài làm hổ thẹn những kẻ ghét bỏ chúng ta (I Sa-mu-ên 24:17). Tôi có dấu chỉ về ân điển nào của Đức Chúa Trời để tôi có thể bày tỏ ra trước những kẻ vô tín không?
Câu 12,13: Người ngay thẳng tôn vinh Chúa bằng sự cảm tạ và ngợi khen với trọn cả tấm lòng bởi sự cứu chuộc mà họ nhận được. Đời sống ngợi khen và cảm tạ Chúa của tôi trong những ngày này là như thế nào?
♣ Cầu nguyện: Con tin cậy nơi Ngài, hỡi Chúa. Con cầu xin Chúa giúp cho nan đề của con.

Bình Luận:

About Author