Bài thơ: TRÁI CẤM

Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý vì làm cho mình khôn ngoan, thì...

Bài thơ: CÓ và KHÔNG CÓ

Phi-e-rơ nói với anh: “Tôi không có vàng bạc gì cả, nhưng điều tôi có thì tôi cho anh: Nhân danh Đức...

Tùy bút: NÓ!

Nó là một cô bé người ngoại thành Hà Nội, nó lên Hà Nội làm bếp trưởng và giảng dạy các món...

Bài Thơ: LO LẮNG

Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. (1 Phi-e-rơ 5:7)

Bài thơ: CHIÊN CON TRỞ VỀ

(Mượn ý trong Xuất Ai Cập ký, khi Môi-se đưa dân Ysoraen thoát quân Ai Cập, đi trong hoang mạc 40...

Bài Thơ: DẤU CHÂN

Sự công bình sẽ đi trước mặt Ngài, Làm cho dấu chân Ngài thành con đường đáng theo. (Thi-thiên 85:13)

Bài Thơ: ÂN ĐIỂN CHÚA

Hỡi con, hãy cậy ân điển trong Đức Chúa Jêsus Christ mà làm cho mình mạnh mẽ. (2 Ti-mô-thê 2:1)

Bài Thơ: Ra Khỏi và Bước Vào

Anh em rao truyền công đức vĩ đại của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đưa vào vùng...

Bài Thơ: LỚN HƠN

Hỡi các con cái bé mọn, phần các con, là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi, vì Đấng...

CHO XIN LÀM MỘT QUE DIÊM

Cho xin làm một que diêm Đốt lên thành đuốc soi miền trần ai Cho xin ánh sáng đêm dài....