Bài thơ: NÓI VỚI CON

"Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần." (Ma-thi-ơ 24:12)

Bài thơ: CHÚA ĐANG LÀM VIỆC

Ngài phán cùng họ rằng: 'Cha ta làm việc cho đến bây giờ, ta đây cũng làm việc như vậy'. (Giăng 5:17)

Bài thơ: TRÁI CẤM

Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý vì làm cho mình khôn ngoan, thì...

Bài thơ: CÓ và KHÔNG CÓ

Phi-e-rơ nói với anh: “Tôi không có vàng bạc gì cả, nhưng điều tôi có thì tôi cho anh: Nhân danh Đức...

Tùy bút: NÓ!

Nó là một cô bé người ngoại thành Hà Nội, nó lên Hà Nội làm bếp trưởng và giảng dạy các món...

Bài Thơ: LO LẮNG

Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. (1 Phi-e-rơ 5:7)

Bài thơ: CHIÊN CON TRỞ VỀ

(Mượn ý trong Xuất Ai Cập ký, khi Môi-se đưa dân Ysoraen thoát quân Ai Cập, đi trong hoang mạc 40...

Bài Thơ: DẤU CHÂN

Sự công bình sẽ đi trước mặt Ngài, Làm cho dấu chân Ngài thành con đường đáng theo. (Thi-thiên 85:13)

Bài Thơ: ÂN ĐIỂN CHÚA

Hỡi con, hãy cậy ân điển trong Đức Chúa Jêsus Christ mà làm cho mình mạnh mẽ. (2 Ti-mô-thê 2:1)

Bài Thơ: Ra Khỏi và Bước Vào

Anh em rao truyền công đức vĩ đại của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đưa vào vùng...