Con Đường Định Cư

Có người hỏi tôi, nếu có cơ hội định cư ở châu Âu tôi có muốn đi không? Và sao tôi lại...

Bài thơ: SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN CHÚA BAN

"Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người, để cứu chuộc được một vài người không cứ cách nào." (1 Cô-rinh-tô...

Bài thơ: Hai Chiếc Áo Choàng

Ê-li-sê lấy chiếc áo choàng từ Ê-li rơi xuống, đập xuống nước và nói: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Ê-li ở đâu?”...

Bài thơ: LẬP PHÁP – HÀNH PHÁP VÀ TƯ PHÁP

Vì Chúa Hằng Hữu là Thẩm Phán của chúng ta, là Đấng Lập Pháp của chúng ta, và là Vua của...

Bài thơ: NÓI VỚI CON

"Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần." (Ma-thi-ơ 24:12)

Bài thơ: CHÚA ĐANG LÀM VIỆC

Ngài phán cùng họ rằng: 'Cha ta làm việc cho đến bây giờ, ta đây cũng làm việc như vậy'. (Giăng 5:17)

Bài thơ: TRÁI CẤM

Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý vì làm cho mình khôn ngoan, thì...

Bài thơ: CÓ và KHÔNG CÓ

Phi-e-rơ nói với anh: “Tôi không có vàng bạc gì cả, nhưng điều tôi có thì tôi cho anh: Nhân danh Đức...

Tùy bút: NÓ!

Nó là một cô bé người ngoại thành Hà Nội, nó lên Hà Nội làm bếp trưởng và giảng dạy các món...

Bài Thơ: LO LẮNG

Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. (1 Phi-e-rơ 5:7)