Bài Thơ: DẤU CHÂN

Sự công bình sẽ đi trước mặt Ngài, Làm cho dấu chân Ngài thành con đường đáng theo. (Thi-thiên 85:13)

Bài Thơ: ÂN ĐIỂN CHÚA

Hỡi con, hãy cậy ân điển trong Đức Chúa Jêsus Christ mà làm cho mình mạnh mẽ. (2 Ti-mô-thê 2:1)

Bài Thơ: Ra Khỏi và Bước Vào

Anh em rao truyền công đức vĩ đại của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đưa vào vùng...

Bài Thơ: LỚN HƠN

Hỡi các con cái bé mọn, phần các con, là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi, vì Đấng...

CHO XIN LÀM MỘT QUE DIÊM

Cho xin làm một que diêm Đốt lên thành đuốc soi miền trần ai Cho xin ánh sáng đêm dài....

Bài Thơ: Kết Nối “Ứng Dụng” Tâm Linh

Nhưng ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một tâm linh với Ngài. (1 Cô-rinh-tô 6:17 BHD)

Bài Thơ: CƠ NGHIỆP

Cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các từng trời cho anh em. (1 Phi-e-rơ...

Bài Thơ: CHẲNG ĐEM THEO GÌ

Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. (1 Ti-mô-thê...

SỐNG hay CHẾT

Nó nằm đó, giữa cánh đồng, trần truồng, không một mảnh vải che thân. Rốn vẫn chưa được cắt, máu vẫn dính đầy mình,...

Bài Thơ: Trong Ngôi Lời Chúa Đã Có Thơ

Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở với Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời... Muôn vật đều...