Home Chuyên Đề Cầu Nguyện Chữa Lành – Phần 1: Chúa nói gì về sự chữa lành?

Cầu Nguyện Chữa Lành – Phần 1: Chúa nói gì về sự chữa lành?

by Ban Biên Tập
30 đọc

A. Lời Chúa nói gì về sự chữa lành?

1. Danh Giê-hô-va Ra-pha là Đấng Chữa Lành

Ngài phán rằng: Nếu ngươi chăm-chỉ nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, làm sự ngay-thẳng trước mặt Ngài, lắng tai nghe các điều-răn và giữ mọi luật-lệ Ngài, thì ta chẳng giáng cho ngươi một trong các bịnh nào mà ta đã giáng cho xứ Ê-díp-tô; vì ta là Đức Giê-hô-va, Đấng chữa bịnh cho ngươi. Xuất Ê-díp-tô Ký 15:26

Ngươi hãy hầu việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi; Ngài sẽ ban ơn cho vật ăn uống của ngươi, và tiêu-trừ các bịnh-hoạn giữa vòng ngươi.” Xuất Ê-díp-tô Ký 23:25

2. Cựu Ước nói nhiều về sự chữa lành

– Có rất nhiều phép lạ về sự chữa lành trong Cựu Ước, đặc biệt là qua chức vụ của Ê-li và Ê-li-sê.

3. Đức Chúa Giê-xu chữa lành

– Đức Chúa Giê-xu thi hành chức vụ trên đất nầy và thi hành nhiều phép lạ về sự chữa lành.

Lại còn nhiều việc nữa mà Đức Chúa Jêsus đã làm; ví bằng người ta cứ từng việc mà chép hết, thì ta tưởng rằng cả thế-gian không thể chứa hết các sách người ta chép vậy.” Giăng 21:25

4. Các sứ đồ, môn đồ chữa lành

– Các sứ đồ, môn đồ được Đức Chúa Giê-xu sai phái đi ra để chữa lành bệnh tật.

Hãy chữa lành kẻ đau, khiến sống kẻ chết, làm sạch kẻ phung, và trừ các quỉ. Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không.” Ma-thi-ơ 10:8

– Sau khi Đức Chúa Giê-xu rời họ rồi và họ nhận Đức Thánh Linh trong ngày Lễ Ngũ Tuần, họ tiếp nối công việc của Đức Chúa Giê-xu trong sự chữa lành.

5. Những lời hứa về sự chữa lành

Nhưng người đã vì tội-lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian-ác chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa-phạt người chịu chúng ta được bình-an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh.”  Ê-sai 53:5

– “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta, cũng sẽ làm việc ta làm; lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng Cha.” Giăng 14:12

– “Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: Lấy danh ta mà trừ quỉ; dùng tiếng mới mà nói; bắt rắn trong tay; nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì; hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ lành.” Mác 16:17-18

B. Mục đích của sự chữa lành

1. Bày tỏ bản tánh của Đức Chúa Trời

– Người ta thường hay có cái nhìn lệch lạc về Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Giê-xu chữa lành, Ngài bày tỏ cho mọi người biết Đức Chúa Trời là Đấng Yêu Thương.

– Khi một người được Chúa chữa lành, không khó để chúng ta cho họ biết rằng Đức Chúa Trời chúng ta là Đấng Yêu Thương.

2. Ma quỉ bị đánh bại

– Khi một người được chữa lành, ma quỉ bị đánh bại

Thể nào Đức Chúa Trời đã xức cho Đức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét bằng Đức Thánh-Linh và quyền-phép, rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma-quỉ ức-hiếp; vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài.” Công-vụ 10:38

3. Làm cho vững đạo

Ví bằng ta không làm những việc của Cha ta, thì các ngươi chớ tin ta. Còn nếu ta làm, thì, dầu các ngươi chẳng tin ta, hãy tin những việc ta, để các ngươi hiểu và biết rằng Cha ở trong ta và ta ở trong Cha.” Giăng 10:37-38

Về phần các môn-đồ, thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa cùng làm với môn-đồ, và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo.” Mác 16:20

4. Bày tỏ sự đắc thắng của Tin Lành

– Ngày hôm nay, người ta không biết đâu là chân lý. Người ta đi tìm khắp nơi và tin đủ thứ. Khi họ kinh nghiệm sự chữa lành của Chúa, họ nhìn biết Chúa của chúng ta đang sống và Ngài là nơi họ có thể đặt lòng tin vào.

Nầy, ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của mọi xác-thịt; có sự gì khó quá cho ta chăng?Giê-rê-mi 32:27

– Chúa xác nhận Ngài có quyền làm thành mọi lời hứa của Ngài.

5. Bày tỏ ý định Đức Chúa Trời

– Đức Chúa Trời sai chính con Ngài đến đền tội cho nhân loại để ban cho nhân loại một đời sống sung mãn

– Chúa không muốn chúng ta bị bệnh tật.

Ngươi hãy hầu việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi; Ngài sẽ ban ơn cho vật ăn uống của ngươi, và tiêu-trừ các bịnh-hoạn giữa vòng ngươi.” Xuất Ê-díp-tô Ký 23:25

C. Sự chuyển giao

1. Đức Chúa Giê-xu được xức dầu để chữa lành

Thần của Chúa ngự trên ta; Vì Ngài đã xức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo; Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, Kẻ mù được sáng, Kẻ bị hà-hiếp được tự-do; Và để đồn ra năm lành của Chúa.” Lu-ca 4:18-19

Ta đã đến quăng lửa xuống đất; nếu cháy lên rồi, ta còn ước-ao chi nữa!” Lu-ca 12:49

– Sau ba năm rưỡi ở với các môn đồ, Chúa đã dạy dỗ họ, và khi công việc Chúa đã hoàn thành, Chúa chuyển giao lại cho họ.

Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia, chẳng chết sau khi gieo xuống đất, thì cứ ở một mình; nhưng nếu chết đi, thì kết quả được nhiều.” Giăng 12:24

2. Các Sứ đồ, môn đồ nhận và chuyển giao sự xức dầu của Đức Chúa Giê-xu

Hãy chữa lành kẻ đau, khiến sống kẻ chết, làm sạch kẻ phung, và trừ các quỉ. Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không.” Ma-thi-ơ 10:8

Nầy, ta đã ban quyền cho các ngươi giày-đạp rắn, bò-cạp, và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân; không gì làm hại các ngươi được.” Lu-ca 10:19

Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn-đồ như vầy: Hết cả quyền-phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy-dỗ muôn-dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh-Linh mà làm phép báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận-thế.”
Ma-thi-ơ 28:18-20

Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta, cũng sẽ làm việc ta làm; lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng Cha.” Giăng 14:12

3. Chúng ta nhận và chuyển giao sự xức dầu của Chúa Giê-xu.

– Điều Đức Chúa Giê-xu phán với các môn đồ, Ngài cũng phán cho chúng ta nữa.

Hết cả quyền-phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy-dỗ muôn-dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh-Linh mà làm phép báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận-thế.” Ma-thi-ơ 28:18-20

4. Chúng ta làm việc Đức Chúa Giê-xu làm nhờ Đức Thánh Linh

– Chúa Giê-xu luôn nhận mình là “Con Người”

– Là con người vận hành dưới sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh

– Chúa Giê-xu đã để lại cho chúng ta một gương mẫu

– Trước khi Đức Chúa Giê-xu chịu báp-tem và Đức Thánh Linh lấy hình chim bồ câu đậu trên mình Ngài, Kinh Thánh không hề ghi chép lại một phép lạ nào.

– Chúng ta có Đức Thánh Linh bên trong cáo trách, dạy dỗ, chúng ta, khiến chúng ta trở nên giống Chúa Giê-xu.

– Đức Thánh Linh giáng trên để chúng ta phục vụ tha nhân.

(Còn tiếp)

Mục sư Lê Quyền

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Cầu Nguyện Chữa Lành – Phần 2 và hết: Cách chúng ta thực hành sự chữa lành

Bình Luận:

You may also like