Ngày 23: Nguyện Xin Chúa Định Liệu Các Bước Của Chồng Bạn

Link bài đọc: https://youtu.be/w9-eE2FXe4U Hãy cầu nguyện cho chồng của bạn bằng trái tim yêu thương của một người vợ. Đằng sau người đàn ông...

Ngày 22: Xin Chúa Giải Cứu Chồng Bạn Khỏi Sự Nóng Giận Và Những...

Link bài đọc: https://youtu.be/WlPbvixx3js Hãy cầu nguyện cho chồng của bạn bằng trái tim yêu thương của một người vợ. Đằng sau người đàn ông...

Ngày 21: Cầu Nguyện Xin Chúa Bảo Vệ Hôn Nhân Của Bạn Tránh Khỏi...

Link bài đọc: https://youtu.be/BpIo2kY0OeI Hãy cầu nguyện cho chồng của bạn bằng trái tim yêu thương của một người vợ. Đằng sau người đàn ông...

Ngày 20: Cầu Nguyện Cho Tâm Trạng Thái Độ Của Chồng Bạn

Link bài đọc: https://youtu.be/MhDzYJtYykQ Hãy cầu nguyện cho chồng của bạn bằng trái tim yêu thương của một người vợ. Đằng sau người đàn ông...

Ngày 19: Cầu Xin Chúa Giải Cứu Chồng Bạn Khỏi Những Ảnh Hưởng Của...

Link bài đọc: https://youtu.be/eg3f-YS7XU0 Hãy cầu nguyện cho chồng của bạn bằng trái tim yêu thương của một người vợ. Đằng sau người đàn ông...

Ngày 18: Cầu Nguyện Cho Vai Trò Làm Cha Của Chồng Bạn

Link bài đọc: https://youtu.be/KtP90ej1IoE Hãy cầu nguyện cho chồng của bạn bằng trái tim yêu thương của một người vợ. Đằng sau người đàn ông...

Ngày 17: Cầu Nguyện Cho Những Mối Quan Hệ Của Chồng

Link bài đọc: https://youtu.be/LJlGbjUSfQY Hãy cầu nguyện cho chồng của bạn bằng trái tim yêu thương của một người vợ. Đằng sau người đàn ông...

Ngày 16: Cầu Nguyện Cho Sự Ưu Tiên Của Chồng Bạn

Link bài đọc: https://youtu.be/WJuSo2jJbs8 Hãy cầu nguyện cho chồng của bạn bằng trái tim yêu thương của một người vợ. Đằng sau người đàn ông...

Ngày 15: Cầu Nguyện Cho Danh Tiếng Của Chồng

Hãy cầu nguyện cho chồng của bạn bằng trái tim yêu thương của một người vợ. Đằng sau người đàn ông thành...

Ngày 14: Cầu Nguyện Cho Sự Ngay Thẳng Chính Trực Của Chồng Bạn

Hãy cầu nguyện cho chồng của bạn bằng trái tim yêu thương của một người vợ. Đằng sau người đàn ông thành công sống...