Home Dưỡng Linh Ngày 11 – Ăn Năn Tại Mích-Pa Và Chiến Thắng Tại Ê-Bên Ê-Xe

Ngày 11 – Ăn Năn Tại Mích-Pa Và Chiến Thắng Tại Ê-Bên Ê-Xe

by Thúy Diễm
30 đọc

Khi dân Y-sơ-ra-ên, được Sa-mu-ên dẫn dắt, tất cả đã cùng nhau ăn năn tại Mích-pa, thì Đức Chúa Trời đã đáp lại bằng cách ban cho họ chiến thắng lớn trong trận chiến đánh người Phi-li-tin.

1 Sa-mu-ên 7:3-17 

3 Bấy giờ, Sa-mu-ên nói với cả nhà Y-sơ-ra-ên: “Nếu anh em hết lòng trở lại với Đức Giê-hô-va, thì hãy loại bỏ khỏi anh em những thần lạ và tượng nữ thần Át-tạt-tê. Hãy hướng lòng về Đức Giê-hô-va và chỉ phụng sự một mình Ngài mà thôi, thì Ngài sẽ giải cứu anh em khỏi tay người Phi-li-tin.” 4 Dân Y-sơ-ra-ên loại bỏ những tượng thần Ba-anh và nữ thần Át-tạt-tê, chỉ phụng sự một mình Đức Giê-hô-va mà thôi.

5 Sau đó, Sa-mu-ên bảo: “Hãy tập hợp toàn thể Y-sơ-ra-ên tại Mích-pa, tôi sẽ cầu nguyện với Đức Giê-hô-va cho anh em.” 6 Vậy, họ tập hợp tại Mích-pa, múc nước đổ ra dâng lên Đức Giê-hô-va. Trong ngày đó, họ kiêng ăn, và tại đó họ xưng nhận rằng: “Chúng tôi đã phạm tội với Đức Giê-hô-va.” Sa-mu-ên xét xử dân Y-sơ-ra-ên tại Mích-pa. 7 Khi người Phi-li-tin nghe tin dân Y-sơ-ra-ên tập hợp tại Mích-pa, thì các lãnh chúa Phi-li-tin lên đánh Y-sơ-ra-ên. Dân Y-sơ-ra-ên nghe tin nầy và run sợ trước người Phi-li-tin, 8 họ nói với Sa-mu-ên: “Xin ông không ngừng kêu cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời cho chúng tôi, để Ngài giải cứu chúng ta khỏi tay người Phi-li-tin.” 9 Sa-mu-ên bắt một chiên con còn bú, làm tế lễ toàn thiêu dâng lên Đức Giê-hô-va. Sau đó, Sa-mu-ên cầu khẩn Đức Giê-hô-va cho Y-sơ-ra-ên, và Đức Giê-hô-va nhậm lời ông. 10 Trong lúc Sa-mu-ên dâng tế lễ thiêu, người Phi-li-tin kéo đến gần để giao chiến với Y-sơ-ra-ên. Nhưng trong ngày đó Đức Giê-hô-va khiến sấm sét nổ vang trên người Phi-li-tin, làm cho chúng hỗn loạn, và chúng bị đánh bại trước mặt người Y-sơ-ra-ên. 11 Từ Mích-pa, người Y-sơ-ra-ên đi ra, đuổi theo người Phi-li-tin, và đánh chúng cho đến phía dưới Bết-cạt.

12 Bấy giờ, Sa-mu-ên lấy một tảng đá đặt giữa Mích-pa và Sen, đặt tên là Ê-bên Ê-xe, vì ông nói: “Đức Giê-hô-va đã cứu giúp chúng ta cho đến bây giờ.” 13 Người Phi-li-tin bị khuất phục, không còn xâm lấn lãnh thổ của Y-sơ-ra-ên nữa. Trọn đời Sa-mu-ên, tay của Đức Giê-hô-va chống lại người Phi-li-tin. 14 Các thành mà người Phi-li-tin đã chiếm lấy của Y-sơ-ra-ên, từ Éc-rôn đến Gát, đều được trả lại cho Y-sơ-ra-ên. Dân Y-sơ-ra-ên giải phóng địa phận các thành ấy khỏi tay người Phi-li-tin. Hòa bình cũng được lập lại giữa Y-sơ-ra-ên và dân A-mô-rít. 15 Sa-mu-ên làm quan xét của Y-sơ-ra-ên trọn đời mình. 16 Hằng năm ông tuần tra khắp Bê-tên, Ghinh-ganh, Mích-pa và xét xử Y-sơ-ra-ên trong tất cả các thành ấy. 17 Rồi ông trở về Ra-ma, vì nhà ông ở đó. Ở Ra-ma, ông cũng xét xử Y-sơ-ra-ên, và lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va.

Suy ngẫm và hiểu                                             

Toàn thể Y-sơ-ra-ên và Sa-mu-ên tập đã hợp tại Mích-pa và trở lại với Đức Chúa Trời trong đau buồn, ăn năn và cầu nguyện (c.3-6). Gần như ngay lập tức dân Phi-li-tin đã tấn công Y-sơ-ra-ên. Tuy nhiên, trước khi đi lên đánh trận, dân Y-sơ-ra-ên đã cầu xin sự cứu giúp của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời nhậm lời cầu nguyện của họ. Khi dân Y-sơ-ra-ên nhận biết rằng việc kêu cầu với chỉ một mình Đức Chúa Trời là cách duy nhất để được bảo vệ, họ đã lập một tảng đá để kỷ niệm Đức Chúa Trời, Đấng đã ban cho họ chiến thắng, và đặt tên tảng đá là “Ê-bên Ê-xe”, có nghĩa là “tảng đá cứu giúp” (c.7-17).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.9-11 Đức Chúa Trời đã nghe lời cầu nguyện của Y-sơ-ra-ên và Sa-mu-ên, và đã khiến sấm sét nổ vang bằng âm thanh quyền năng để đánh bại dân Phi-li-tin. Khi dân Y-sơ-ra-ên đã cố sử dụng Đức Chúa Trời, thì họ bị đánh bại (4:3), nhưng khi họ phụ thuộc vào Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời ban chiến thắng cho họ.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.7-9 Dân Phi-li-tin đã bất ngờ tấn công, nhưng dân Y-sơ-ra-ên đã cầu xin Sa-mu-ên cầu nguyện cho họ trước khi họ chuẩn bị giao chiến. Điều này là vì mặc dù họ có ký ức khủng khiếp về việc mất 34,000 người và Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời với dân Phi-li-tin, bây giờ họ lại có đức tin rằng họ chỉ cần phải kêu cầu với Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy đảm bảo rằng việc trở lại với Đức Chúa Trời, tìm kiếm Đức Chúa Trời và việc cầu xin Đức Chúa Trời giúp đỡ là khởi đầu của tất cả các nỗ lực của chúng ta.

Tham khảo   

7:3-4 Trở lại ở đây là một hành động ăn năn, chẳng hạn quay trở lại với Chúa. Sa-mu-ên đưa ra ba mạng lệnh: (1) loại bỏ khỏi thần tượng; (2) hướng lòng về Chúa; và (3) phụng sự một mình Ngài (xem Phục Truyền 6:4-15; Giô-suê 24:14-28; Các Quan Xét 10:6-16). Các thần ngoại bang và thần Át-tạt-tê nhắc đến toàn bộ thần các thần tượng. Thần Ba-anh và Át-tạt-tê có nghĩa tương tự nhau.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con mong ước trở lại với Ngài. Xin hãy bước vào đời sống của chúng con và ban bình an cho chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-xơ-tê 1-3

Bình Luận:

You may also like