Home Tin Lành Tiếp Nhận Tin Mừng

Tiếp Nhận Tin Mừng

by Ban Biên Tập
30 đọc

Tuy nhiên, câu hỏi nhiều người đặt ra là, Tại sao tin mừng đã được loan báo, Chúa Cứu Thế đã giáng trần mà nhân loại vẫn tiếp tục sống trong lầm than, đau khổ? Có gì thay đổi trước và sau khi Chúa Giê-xu giáng sinh?

Vấn đề gì cũng vậy, bao giờ cũng có hai mặt của nó, tạm gọi là chính diện và phản diện, tích cực và tiêu cực, xác định và phủ định. Tin mừng cứu rỗi của Thiên Chúa dành cho nhân loại cũng vậy. Thiên Chúa đem tin mừng đến cho con người nhưng con người có tiếp nhận tin mừng đó hay không? Và tin mừng cho người nầy có thể là tin buồn, tin dữ cho người khác. Khi tin mừng được loan báo cho những gã mục đồng, với đức tin chân thành, họ đã tiếp nhận và đến ngay nơi chuồng chiên, máng có để gặp Đấng Cứu Thế.

Những nhà thông thái ở Đông phương khi nghiên cứu Thánh Kinh và trông thấy ngôi sao lạ xuất hiện họ đã ra đi để tìm thờ lạy Con Trời giáng thế. Cũng với tin mừng đó nhưng khi vua Hê-rốt nghe tin thì ông và cả kinh thành đều bối rối. Đối với vua Hê-rốt, trong cái suy nghĩ nông cạn của ông, Chúa Giê-xu ra đời có nghĩa là ông sẽ mất ngôi. Tin lành đã trở thành tin dữ đối với ông. Chung quanh vua Hê-rốt lúc bấy giờ là những học giả Thánh Kinh, có thể trả lời vanh vách về nơi sinh hạ của Chúa Cứu Thế. Họ thuộc nằm lòng những điều nầy nhưng sự giáng sinh của Chúa Giê-xu chẳng có một ảnh hưởng, một thay đổi nào trong tâm hồn họ vì họ chẳng bao giờ tiếp nhận ơn cứu rỗi Chúa dành cho họ.

Sứ đồ Giăng, một môn đệ của Chúa Giê-xu đã nói về đáp ứng của nhân loại trước sự giáng sinh của Chúa Giê-xu như sau: “Ngài ở thế gian và thế gian đã làm nên bởi Ngài nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. Ngài đã đến trong xứ mình nhưng dân mình chẳng hề nhận lấy.” Bị khước từ là một trong những điều đau khổ nhất trên trần gian nầy và đó là điều Chúa Giê-xu đã chịu khi Ngài giáng sinh xuống thế hạ nầy 2,000 năm trước. Chúa Giê-xu đã đến để cứu rỗi nhân loại, Ngài là tin mừng cho nhân loại nhưng nhân loại do chính Chúa tạo dựng đã không nhìn biết Chúa và đã khước từ Ngài. Nhân loại đó bao gồm cả quý vị và tôi.

Chương Trình Phát Thanh Tin Lành

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like