Home Tin Lành Con Thuyền Thuộc Linh

Con Thuyền Thuộc Linh

by Ban Biên Tập
30 đọc

Trong nhiều ngày, nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng liền họ không hề nhìn thấy đất liền; vậy nhưng họ vẫn đi ngày và đêm mà không hề sợ hãi. Đến một ngày kia họ thấy mình đến đúng bến cảng mà mình đã nhắm tới. Làm sao mà họ có thể đi đúng lịch trình trên đại dương sâu thẳm mà không hề có con đường nào? Đó là bởi vì họ tin vào la bàn, vào niên giám hàng hải, vào ống nhòm, các tinh tú; và tin vào sự hướng dẫn của chúng. Thật là một điều tuyệt vời khi ra khơi mà chẳng hề nhìn thấy đất liền.

Trong đời sống thuộc linh cũng vậy, thật là được phước khi chúng ta rời bỏ đất liền của những điều mắt thấy và nói lời từ biệt với những cảm xúc bên trong, vui vẻ chuẩn bị và lên đường. Thật là thú vị khi được chèo ra giữa đại dương yêu thương, tin cậy nơi Đức Chúa Trời và bẻ bánh lái thẳng tiến về thiên đàng theo sự hướng dẫn của lời Ngài. “Phước thay cho những kẻ chưa thấy mà tin”; cuối cùng họ sẽ đến được đích và sẽ đi trong sự bình an.

Quý vị có đặt niềm tin của mình nơi Chúa Giêxu chưa? Trong Ngài tôi tin cậy và được vui thỏa. Hãy cùng tôi đến và trao cuộc đời mình trong tay Cha và Đấng cứu chuộc chúng ta, Đấng chăm sóc là lo liệu cho cuộc đời mỗi chúng ta. Đến ngay giờ đây!

Anh Vũ dịch từ Tất cả bởi ân điển của  Haddon Spurgeon

condo

Con đò thuộc linh của bạn đã neo nơi bến đậu bình an trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chưa?

Spiritual Sailing

Look at the faith of the master mariner; I have often wondered at it. He looses his cable and steams away from the land. For days, weeks, or even months, he never sees sail or shore; yet on he goes day and night without fear, till one morning he finds himself exactly opposite to the desired haven toward which he has been steering. How has he found his way over the trackless deep? He has trusted in his compass, his nautical almanac, his glass, and the heavenly bodies; and obeying their guidance, without sighting land, he has steered so accurately that he has not to change a point to enter into port. It is a wonderful thing to sail of steam without sight.

Spiritually it is a blessed thing to leave altogether the shores of sight and feeling and to say good-bye to inward feelings, cheering providences, signs, tokens, and so forth. It is glorious to be far out on the ocean of divine love, believing in God and steering for heaven straight by the direction of the Word of God. “Blesse are they that have not seen, and yet have believed”; to them shall be administered an abundant entrance at the last, and a safe voyage on the way.

Will you put your trust in God in Christ Jesus? There I rest with joyous confidence. Come with me and believe our Father and our Saviour. Come at once.

All of grace by Charles Haddon Spurgeon

{chronocontact}tin_chua_online{/chronocontact}

Bình Luận:

You may also like