Home Dưỡng Linh Bằng Cớ Của Đức Tin Thật

Bằng Cớ Của Đức Tin Thật

by Ban Biên Tập
30 đọc

Một ví dụ điển hình cho điều nầy là câu chuyện của Chúa Giêxu về hai người con trai trong Mathiơ đoạn 21. Người con thứ nhất có một thái độ sẵn sàng: “Vâng, thưa cha, con sẽ đi làm việc trong vườn nho.” Tuy nhiên, anh ta lại không vâng lời. Chúa Giêxu nói rõ rằng người con nầy đã không làm theo lời dặn của cha mình, dù trước đó anh đã nhận lời.

Đây cũng thường là tình trạng của nhiều hội thánh Chúa ngày nay. Chúng ta có những ý định rất tốt, gật đầu, mỉm cười, và đồng ý với những thẩm quyền ở trên chúng ta: “Tôi sẽ làm điều đó!” Nhưng rồi chúng ta lại không làm, đơn giản là vì điều đó không quan trọng đối với chúng ta. Tôi hay gọi đó là sự nổi loạn khéo léo. Đừng tự lừa dối mình: dù là nổi loạn khéo léo hay nổi loạn thô lỗ thì cũng đều đưa chúng ta đến sự chết. Không có điều nào trong hai điều này được coi trọng trong vương quốc Đức Chúa Trời.

Những lời của Chúa Giêxu cho các hội thánh trong Khải Huyền đã khẳng định điều nầy. Ngài phán trong lời chào thăm từng hội thánh: “Ta biết công việc ngươi.” Các hội thánh nầy đều có những ý định rất tốt, trong đó một hội thánh tự xem mình là sống động, nhưng Chúa Giêxu phán bởi sự không vâng lời của họ trong việc làm, họ thật chết. Hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời “là Đấng sẽ trả lại cho mỗi người tùy theo công việc họ làm” (Rôma 2:6). Những ý định tốt sẽ không đứng nổi trong ngày phán xét của Đức Chúa Trời. Chỉ có đức tin thật, được chứng minh bằng những hành động vâng lời tương ứng, sẽ còn lại.

Anh Vũ dịch từ Khám phá của John Bevere

vieclam1

Chính những việc làm thiết thực thể hiện đức tin của bạn chứ không phải những ý định và những điều bạn nói

Evidence of true faith

We can be submissive in attitude, but not obedient. A good example is the parable Jesus told of two sons, discussed in Chapter 3. The one son had a willing attitude: “Yes, sir, I will go and work in your vineyard.” However, he did not obey. Jesus made it clear he did not do the will of his father, even though he mentally assented to it.

This is often the case in churches today. We have great intentions, nod, smile, and agree with the authorities over us: “I’ll do it!” Then we don’t because it just isn’t important to us. I like to call it nice rebellion. Don’t be fooled: nice rebellion is as deadly as blatant rebellion with an attitude. Neither is honored in the kingdom of God.

Jesus’ riveting words to the churches in the book of Revelation confirm this. He greeted each church, “I know your deeds,” or “I know your works” (Rev. 2-3). The churches had good intentions and one church called itself alive, but Jesus said because of their disobedience in works, they were dead. Remember he is the One who will “render to each one according to his deeds” (Rom. 2:6). Good intentions will not stand the judgment of God. Only true faith, which is evidenced by corresponding works of obedience, will stand.

Under Cover by John Bevere.

Bình Luận:

You may also like