Browsing: Môi-se

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Giê-trô, người thấy Môi-se kiệt sức vì quá nhiều việc xét xử, đã khuyên Môi-se dạy các luật và quy định của Đức Chúa Trời cho dân sự, lập một tòa xét xử, và chia sẻ nhiệm vụ của một quan tòa. Môi-se đã nghe theo lời khuyên của Giê-trô.

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Môi-se dẫn dân Y-sơ-ra-ên vào hoang mạc Su-rơ, và ở trong hoang mạc, dân Y-sơ-ra-ên, những người không tìm được chút nước nào trong ba ngày, đã than phiền với Môi-se. Đức Chúa Trời đã biến nước đắng thành nước ngọt.

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Mặc dù Môi-se và A-rôn đã quay trở lại với Pha-ra-ôn và làm một phép lạ, Pha-ra-ôn không nghe, bởi vì lòng ông ta trở nên cứng cỏi. Bởi điều này, tai vạ thứ nhất, nước sông biến thành máu, đã xảy ra.

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Do Môi-se cứ viện cớ việc thiếu kỹ năng nói của ông, Đức Chúa Trời đã chỉ định A-rôn, anh của Môi-se làm nhà tiên tri. Gia phổ ở chương 6 là một lá thư ủy nhiệm, chỉ ra A-rôn là một người phù hợp như thế nào đối với việc này.

1 2 3