Home Dưỡng Linh Ngày 28 – Lời Khuyên Của Giê-Trô

Ngày 28 – Lời Khuyên Của Giê-Trô

by Ban Biên Tập
30 đọc

Xuất Ai Cập Ký 18:13-27

13 Qua ngày sau, Môi-se ra ngồi xét đoán dân sự; dân sự đứng chực trước mặt người từ sớm mai đến chiều. 14 Ông gia thấy mọi điều người làm cho dân sự, bèn hỏi rằng: Con làm chi cùng dân sự đó? Sao con chỉ ngồi một mình, còn cả dân sự đứng chực trước mặt từ sớm mai cho đến chiều như vậy? 15 Môi-se bèn thưa rằng: Ấy vì dân sự đến cùng tôi đặng hỏi ý Đức Chúa Trời. 16 Khi nào họ có việc chi, thì đến cùng tôi, tôi xét đoán người nầy cùng người kia, và cho họ biết những mạng lịnh và luật pháp của Đức Chúa Trời. 17 Nhưng ông gia lại nói rằng: Điều con làm đó chẳng tiện. 18 Quả thật, con cùng dân sự ở với con sẽ bị đuối chẳng sai, vì việc đó nặng nề quá sức con, một mình gánh chẳng nổi. 19 Bây giờ, hãy nghe cha khuyên con một lời, cầu xin Đức Giê-hô-va phù hộ cho. Về phần con, hãy làm kẻ thay mặt cho dân sự trước mặt Đức Chúa Trời, và đem trình mọi việc cho Ngài hay. 20 Hãy lấy mạng lịnh và luật pháp Ngài mà dạy họ, chỉ cho biết con đường nào phải đi, và điều chi phải làm. 21 Nhưng hãy chọn lấy trong vòng dân sự mấy người tài năng, kính sợ Đức Chúa Trời, chân thật, ghét sự tham lợi, mà lập lên trên dân sự, làm trưởng cai trị hoặc ngàn người, hoặc trăm người, hoặc năm mươi người, hoặc mười người, 22 đặng xét đoán dân sự hằng ngày. Nếu có việc can hệ lớn, họ hãy giải lên cho con; còn những việc nhỏ mọn, chính họ hãy xét đoán lấy. Hãy san bớt gánh cho nhẹ; đặng họ chia gánh cùng con. 23 Nếu con làm việc nầy, và Đức Chúa Trời ban lịnh cho con, con chắc sẽ chịu nổi được, và cả dân sự nầy sẽ đến chỗ mình bình yên. 24 Môi-se vâng lời ông gia mình, làm y như mọi điều người đã dạy. 25 Vậy, Môi-se bèn chọn trong cả Y-sơ-ra-ên những người tài năng, lập lên trên dân sự, làm trưởng cai tri, hoặc ngàn người, hoặc trăm người, hoặc năm mươi người, hoặc mười người; 26 họ xét đoán dân sự hằng ngày. Các việc khó họ giải lên cho Môi-se; nhưng chính họ xét lấy các việc nhỏ. 27 Đoạn, Môi-se để cho ông gia mình trở về xứ người.

Suy ngẫm và hiểu

Giê-trô thấy Môi-se bị kiệt sức vì làm một người xét xử cho dân sự từ sáng đến khuya. Ông cảnh báo rằng việc Môi-se xét xử một mình sẽ chẳng có lợi cho Môi-se cũng như cho dân sự (c.13-18). Vì thế, Giê-trô đã khích lệMôi-se lựa chọn những người cùng làm việc với ông và chia sẻ nhiệm vụ xét xử. Như Giê-trô khuyên, Môi-se chọn những người đứng đầu hàng ngàn, hàng trăm, năm chục và mười người và ủy thác cho họ tất cả các vụ việc, chỉ trừ những trường hợp khó họ có thể mang tới Môi-se (c.19-27).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.21, 25 Giê-trô khuyên Môi-se chọn những người nam có khả năng, kính sợ Đức Chúa Trời, đáng tin cậy, và ghét của hối lộ. Điều này để bày tỏ rằng một người xét xử dân sự phải là một người kính sợ Đức Chúa Trời, giỏi trong lĩnh vực chuyên môn của họ, và chân thật trước những người khác. Hãy cầu nguyện để những người lãnh đạo của chúng ta không đứng về phía tiền bạc và quyền lực, nhưng họ sẽ là những người vĩ đại kính sợ Đức Chúa Trời và tôn trọng dân chúng của quốc gia.

C.24-27 Dẫu rằng Giê-trô là một thầy tế lễ của dân ngoại, Môi-se đã chấp nhận lời khuyên của ông, theo tầm quan trọng của vấn đề, đã chia sẻ việc xét xử với những người khác. Khả năng tư duy khoáng đạt của Môi-se chấp nhận lời khuyên của một người khác cho phép ông trở nên một người lãnh đạo càng vĩ đại hơn. Chúng ta có nghe lời khuyên, điều mà nghe không thấy thoải mái và dường như làm yếu đi quyền lực của chúng ta, hay không? Nếu phù hợp, hãy chấp nhận nó mà không tính toán kết quả cho mình.

Tham khảo

18:13-26 Trong lời khuyên của mình, Giê-trô ủng hộ vai trò của Môi-se là một người mà qua đó dân Y-sơ-ra-ên sẽ biết quy định của Đức Chúa Trời và luật lệ của Ngài (c.16) trong khi cũng giúp cho ông tìm được một cách trung tín và có hiệu quả để có những người khác mang gánh nặng của việc phân xử dân sự (c.22), như vậy đảm bảo cho phúc lợi của dân sự.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con không bị chôn vùi vào công việc, và sống một cách quân bình, khi chia sẻ tốt công việc.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Giô-suê 5-7

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

 

 

 

Bình Luận:

You may also like