Home Dưỡng Linh Ngày 05 – A-Rôn, Nhà Tiên Tri Của Môi-Se

Ngày 05 – A-Rôn, Nhà Tiên Tri Của Môi-Se

by Ban Biên Tập
30 đọc

Xuất Ai Cập Ký 6:14-7:7

14 Đây là trưởng gia tộc của các bộ tộc Y-sơ-ra-ên. Các con trai của Ru-bên, trưởng nam của Y-sơ-ra-ên, là: Hê-nóc, Pha-lu, Hết-rôn và Cạt-mi. Đó là gia tộc nhà Ru-bên. 15 Các con trai của Si-mê-ôn là: Giê-mu-ên, Gia-min, Ô-hát, Gia-kin, Xô-ha, và Sau-lơ là con của người vợ Ca-na-an. Đó là gia tộc nhà Si-mê-ôn. 16 Đây là tên các con trai của Lê-vi, theo bảng phả hệ của họ, là: Ghẹt-sôn, Kê-hát và Mê-ra-ri. Lê-vi hưởng thọ một trăm ba mươi bảy tuổi. 17 Các con trai của Ghẹt-sôn, theo từng gia tộc là: Líp-ni, và Si-mê-i. 18 Các con trai của Kê-hát là: Am-ram, Dít-sê-ha, Hếp-rôn, và U-xi-ên. Kê-hát hưởng thọ một trăm ba mươi ba tuổi. 19 Các con trai của Mê-ra-ri là: Mách-li và Mu-si. Đó là gia tộc nhà Lê-vi, theo phả hệ của họ. 20 Am-ram cưới Giô-kê-bết, cô mình; bà sinh cho ông hai người con là A-rôn và Môi-se. Am-ram hưởng thọ một trăm ba mươi bảy tuổi. 21 Các con trai của Dít-sê-ha là: Cô-ra, Nê-phết và Xiếc-ri. 22 Các con trai của U-xi-ên là: Mi-sa-ên, Ên-sa-phan và Sít-ri. 23 A-rôn cưới Ê-li-sê-ba, con gái của A-mi-na-đáp, em của Na-ha-sôn; nàng sinh cho ông mấy người con là Na-đáp, A-bi-hu, Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma. 24 Các con trai của Cô-ra là: Át-si, Ên-ca-na và A-bi-a-sáp. Đó là gia tộc của Cô-ra. 25 Ê-lê-a-sa, con trai của A-rôn, cưới một trong các con gái của Phu-ti-ên; bà sinh Phi-nê-a cho ông. Đây là các trưởng gia tộc của bộ tộc Lê-vi, theo gia tộc nhà Lê-vi. 26 Chính A-rôn và Môi-se là những người mà Đức Giê-hô-va đã phán dạy: “Hãy theo từng đội ngũ mà đem dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập.” 27 Cũng chính Môi-se và A-rôn là hai người đã nói với Pha-ra-ôn, vua Ai Cập, về việc đưa dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập. 28 Trong ngày Đức Giê-hô-va phán với Môi-se tại Ai Cập, 29 Ngài đã nói với Môi-se rằng: “Ta là Đức Giê-hô-va. Hãy thuật lại với Pha-ra-ôn, vua Ai Cập, tất cả những gì Ta đã phán với con.” 30 Môi-se thưa: “Thưa, con là người không có tài ăn nói thì làm sao Pha-ra-ôn chịu nghe con?”

71 Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: “Nầy, Ta lập con như là Đức Chúa Trời đối với Pha-ra-ôn; còn A-rôn, anh con, sẽ là người phát ngôn của con. 2 Con hãy thuật lại mọi điều Ta đã truyền dạy con; rồi A-rôn, anh con, sẽ trình với Pha-ra-ôn để vua ấy cho phép dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập. 3 Nhưng Ta sẽ làm cho Pha-ra-ôn cứng lòng, và dù Ta có gia tăng các dấu lạ phép mầu trong Ai Cập 4 thì Pha-ra-ôn cũng sẽ chẳng nghe các con đâu. Ta sẽ ra tay đoán phạt Ai Cập một cách nặng nề để đem đạo quân Ta, là dân Y-sơ-ra-ên, ra khỏi xứ đó. 5 Khi Ta giang tay chống lại Ai Cập để đem dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi đó thì người Ai Cập sẽ biết Ta là Đức Giê-hô-va.” 6 Môi-se và A-rôn làm đúng như lời Đức Giê-hô-va đã phán truyền. 7 Lúc yết kiến Pha-ra-ôn, Môi-se đã được tám mươi tuổi, còn A-rôn tám mươi ba.

Suy ngẫm và hiểu

Gia phổ ở chương 6 giới thiệu hai người sẽ lãnh đạo sự kiện ra khỏi Ai Cập: A-rôn và Môi-se. Trong số mười hai người con trai của Gia-cốp, chỉ có dòng dõi của Ru-bên, Si-mê-ôn và Lê-vi được ghi lại ở đây; Môi-se và A-rôn là con cháu của Lê-vi (6:14-27).

Đức Chúa Trời đã gắn A-rôn vào làm tiên tri cho Môi-se, và giải thích quá trình ra khỏi Ai Cập của Y-sơ-ra-ên. Đức Chúa Trời trước tiên sẽ bày tỏ mục đích của Ngài cho Pha-ra-ôn, sau đó làm một phép lạ, và cuối cùng sẽ giáng sự sửa phạt kinh khiếp trên Ai Cập, khi Ngài giải cứu dân Y-sơ-ra-ên khỏi Ai Cập (6:28-7:7).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.6:29 Đức Chúa Trời ban cho Môi-se những lời để truyền cho Pha-ra-ôn. Tất cả những điều Môi-se phải làm là truyền đi sứ điệp. Cũng tương tự như vậy ngày nay đối với Phúc Âm. Chúng ta không cần phải nỗ lực thuyết phục. Tất cả những điều chúng ta cần phải làm chỉ đơn giản là rao truyền lời về những công việc của Đấng Christ.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.7:6-7 Bằng việc vâng theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời, Môi-se và A-rôn đã bước vào con đường giải cứu đã được phê chuẩn. Vào lúc này, Môi-se đã 80 tuổi và A-rôn 83 tuổi. Dẫu rằng họ nhận được sự kêu gọi muộn, Đức Chúa Trời đã làm những việc vĩ đại qua hai người vâng lời. Tương tự như vậy, đối với chúng ta, câu hỏi ‘Bạn nhận được sứ mạng của mình khi nào?’ ít quan trọng hơn so với ‘Chúng ta có thể thực hiện sứ mệnh của mình như thế nào?’

Tham khảo

7:1-7 Môi-se được khích lệ. Chúa tái khẳng định một số điều từ những cuộc trò chuyện trước đó với Môi-se: Ngài ban A-rôn để làm nhà tiên tri của Môi-se trong việc nói với Pha-ra-ôn (7:1-2; xem  4:16); Ngài sẽ làm cứng lòng Pha-ra-ôn (7:3; xem  4:21); và Ngài sẽ đưa Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập bằng chính cánh tay của Ngài (7:4-5; xem  3:19-20).

Cầu nguyệnChúng con sẽ vâng lời Ngài với sự tin tưởng vào sự kêu gọi của Ngài, không viện cớ tuổi tác hay sự thiếu năng lực của chúng con để không vâng lời.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Lê-vi Ký 25-27

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

 

 

 

Bình Luận:

You may also like