Home Dưỡng Linh Ngày 06 – Cơn Giận Của Môi-Se Và Sự Cầu Thay

Ngày 06 – Cơn Giận Của Môi-Se Và Sự Cầu Thay

by SU Việt Nam
30 đọc

Môi-se hy vọng dân Y-sơ-ra-ên sẽ xây khỏi tội lỗi về bò con bằng vàng của họ và phục hồi mối quan hệ của họ với Đức Chúa Trời. Bởi vì điều này, ông đã cầu nguyện cho Y-sơ-ra-ên, và thậm chí đã mạo hiểm cả sự sống của mình.

Xuất Ai Cập Ký 32:15-35

15 Môi-se từ trên núi đi xuống, tay cầm hai Bảng Chứng Ước. Các Bảng Chứng Ước được viết trên cả hai mặt, mặt trước và mặt sau. 16 Hai Bảng đó do Đức Chúa Trời làm ra, chữ là chữ của Đức Chúa Trời khắc trên các bảng đá. 17 Khi Giô-suê nghe tiếng dân chúng la lên, thì nói với Môi-se: “Trong trại quân có tiếng giao chiến.” 18 Nhưng Môi-se nói: “Đây không phải là tiếng reo hò chiến thắng, cũng chẳng phải là tiếng kêu van thất trận; nhưng ta nghe tiếng ca hát.” 19 Khi đến gần trại quân, thấy tượng bò con và cảnh nhảy múa, Môi-se nổi giận, ném hai Bảng Chứng Ước khỏi tay mình, vỡ nát dưới chân núi. 20 Ông lấy tượng bò con mà chúng đã đúc đem đốt trong lửa, nghiền thành bột, rồi rải trên mặt nước và bắt con dân Y-sơ-ra-ên uống. 21 Môi-se nói với A-rôn: “Dân nầy đã làm gì anh mà anh đẩy họ vào một tội lỗi nặng nề như vậy?” 22 A-rôn đáp: “Xin chúa tôi đừng nổi giận, chúa biết dân nầy là dân chuyên làm điều ác! 23 Họ đã nói với tôi: ‘Ông hãy làm cho chúng tôi những vị thần đi trước chúng tôi, vì chúng tôi chẳng biết việc gì đã xảy đến cho ông Môi-se, người đã dẫn chúng tôi ra khỏi xứ Ai Cập,’ 24 Tôi nói với họ rằng: ‘Ai có vàng hãy lột ra!’ Họ đưa cho tôi, tôi ném vào lửa và thành ra bò con nầy.” 25 Khi Môi-se thấy dân chúng buông tuồng, vì A-rôn đã để họ buông tuồng, đến nỗi thành trò cười trước mặt kẻ thù, 26 thì ông đứng tại cổng trại quân và nói: “Ai thuộc về Đức Giê-hô-va, hãy đến với ta!” Tất cả các con trai Lê-vi đều tụ họp quanh ông. 27 Ông nói với họ: “Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, đã truyền rằng mỗi người trong anh em hãy đeo gươm bên mình, đi qua đi lại khắp trại quân, từ cửa nầy đến cửa kia, và mỗi người hãy giết anh em, bạn hữu, và kẻ lân cận mình.” 28 Các con trai Lê-vi làm đúng theo lời Môi-se; trong ngày đó có khoảng ba nghìn người trong dân chúng bị giết chết. 29 Môi-se nói: “Hôm nay chính anh em đã tự cung hiến cho Đức Giê-hô-va con trai hay anh em mình, nên ngày nay Ngài ban phước cho anh em.” 30 Ngày hôm sau, Môi-se nói với dân chúng: “Anh em đã phạm một trọng tội. Nhưng bây giờ ta sẽ lên gặp Đức Giê-hô-va, có lẽ ta sẽ chuộc được tội cho anh em.” 31 Vậy Môi-se trở lên gặp Đức Giê-hô-va và thưa với Ngài rằng: “Ôi! Dân nầy đã phạm một trọng tội, họ đã làm cho mình tượng thần bằng vàng. 32 Nhưng bây giờ xin Chúa tha tội cho họ! Nếu không, xin Ngài xóa tên con khỏi sách Ngài đã viết.” 33 Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: “Kẻ nào phạm tội chống lại Ta, Ta sẽ xóa người ấy khỏi sách Ta. 34 Nhưng bây giờ, hãy đi, dẫn dân chúng đến nơi Ta đã chỉ cho con. Nầy, thiên sứ của Ta sẽ đi trước con. Tuy nhiên, đến ngày trừng phạt, Ta sẽ trừng phạt tội lỗi của chúng.” 35 Đức Giê-hô-va giáng tai họa trên dân chúng vì họ làm tượng bò con bằng vàng mà A-rôn đã đúc ra. 

Suy ngẫm và hiểu

Khi thấy mối quan hệ giao ước với Đức Chúa Trời bị sự thờ lạy hình tượng của dân Y-sơ-ra-ên làm gãy đổ, Môi-se đã đập nát hai bảng đá. Sau đó ông đã thực hiện ba hành động. Trước tiên, ông nghiền tượng bò con bằng vàng thành bột và rắc vào nước, mà ông bắt dân sự uống để chứng minh rằng thần tượng của họ không là gì cả. Tiếp đó, ông quở trách A-rôn, và sau đó kêu gọi các con trai của Lê-vi giết những người đã tham dự vào việc thờ lạy hình tượng –  kết quả là khoảng ba ngàn người đã chết. Sau việc đó, Môi-se một lần nữa đến trước Đức Chúa Trời và cầu xin sự tha thứ cho dân sự, dù rằng điều đó có nghĩa là xóa bỏ tên ông trong sách sự sống (c.15-35).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.15-20 Môi-se vô cùng tức giận bởi tiếng ồn của việc ca hát một cách sáo rỗng của dân sự, những người đã làm gãy đổ mối quan hệ của họ với Đức Chúa Trời. Trong lúc tức giận, ông đã lao vào đám đông nhảy múa thờ lạy hình tượng, đốt tượng bò con vàng, nghiền nó thành bột và bắt dân sự uống. Chúng ta hãy nhanh chóng đập nát hình tượng ở bên trong chúng ta trước khi mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời bị gãy đổ. Hãy đừng trì hoãn, hãy nghiền nát nó một cách hoàn toàn.

C.30-35 Môi-se, người mang tấm lòng của Đức Chúa Trời, đã đau buồn vì tội lỗi của dân Y-sơ-ra-ên và đã cầu xin Đức Chúa Trời bằng cách dâng sự sống của ông cho dân Y-sơ-ra-ên. Giống như Môi-se, hãy tìm kiếm khả năng cảm nhận thế giới bằng tấm lòng của Đức Chúa Trời, và cân nhắc việc xem xét những nan đề của những người lân cận của chúng ta như của chính mình. Sau đó hãy cầu nguyện cho họ.

Tham khảo   

32:19 Khi cơn giận của Môi-se bùng lên, sự phản ứng của ông phản ánh sự phản ứng của Chúa (c.10) và nhấn mạnh thực tiễn rằng A-rôn đã không giải quyết được tình thế một cách thích hợp (xem c.22). Khi ông ném những bảng đá xuống và đập vỡ chúng, thì nó là bức tranh thích hợp với những điều dân sự đã làm trong việc thờ lạy tượng bò con.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp đỡ chúng con coi những nan đề của những người lân cận của chúng con như là của chính chúng con, và cầu nguyện với tấm lòng của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-sai 30-32

Bình Luận:

You may also like