Home Dưỡng Linh Ngày 21 – Bài Ca Của Môi-Se Và Dòng Dõi Của Y-Sơ-Ra-Ên

Ngày 21 – Bài Ca Của Môi-Se Và Dòng Dõi Của Y-Sơ-Ra-Ên

by Ban Biên Tập
30 đọc

Xuất Ai Cập Ký 15:1-21

1 Đoạn, Môi-se và dân Y-sơ-ra-ên hát bài ca nầy cho Đức Giê-hô-va, rằng: Tôi ca tụng Đức Giê-hô-va, vì Ngài rất vinh hiển oai nghiêm. Ngài đã liệng xuống biển ngựa và người cỡi ngựa. 2 Đức Giê-hô-va là sức mạnh và sự ca tụng của tôi: Ngài đã trở nên Đấng cứu tôi. Ngài là Đức Chúa Trời tôi, tôi ngợi khen Ngài; Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi, tôi tôn kính Ngài. 3 Đức Giê-hô-va là một chiến sĩ; Danh Ngài là Giê-hô-va. 4 Ngài đã ném xuống biển binh xa Pha-ra-ôn và cả đạo binh của người; Quan tướng kén chọn của người đã bị đắm nơi Biển Đỏ, 5 những lượn sóng đã vùi lấp họ rồi; họ chìm đến đáy biển như một hòn đá vậy. 6 Hỡi Đức Giê-hô-va! Tay hữu Ngài có sức mạnh vinh hiển thay. Hỡi Đức Giê-hô-va! Tay hữu Ngài hủy quân nghịch tan đi. 7 Bởi sự cả thể của oai nghiêm Ngài, đánh đổ kẻ dấy nghịch cùng mình. Ngài nổi giận phừng phừng, Đốt họ cháy như rơm rạ. 8 Lỗ mũi Ngài thở hơi ra, nước bèn dồn lại, Lượn sóng đổ dựng như một bờ đê; Vực sâu đọng lại nơi rún biển. 9 Quân nghịch rằng: Ta đuổi theo, ta sẽ đuổi kịp, Ta sẽ chia phân của giặc; Tâm hồn ta sẽ thỏa nguyện nơi họ; Ta rút gươm ra, tay ta hủy diệt họ. 10 Ngài đã thở hơi ra, biển vùi lấp quân nghịch lại; họ bị chìm như cục chì nơi đáy nước sâu. 11 Hỡi Đức Giê-hô-va! trong vòng các thần, ai giống như Ngài? Trong sự thánh khiết, ai được vinh hiển như Ngài, Đáng sợ, đáng khen, hay làm các phép lạ? 12 Ngài đã đưa tay hữu ra, đất đã nuốt chúng nó. 13 Ngài lấy lòng thương xót dìu dắt dân nầy mà Ngài đã chuộc lại; Ngài đã dùng năng lực đưa nó về nơi ở thánh của Ngài

14 Các dân tộc nghe biết việc nầy đều run sợ, Cơn kinh hãi áp hãm dân xứ Pha-lê-tin.

15 Các quan trưởng xứ Ê-đôm bèn lấy làm bối rối; Mấy mặt anh hùng nơi Mô-áp đều kinh hồn; Cả dân Ca-na-an đều mất vía 16 Sự hoảng hốt kinh hãi giáng cho chúng nó; Hỡi Đức Giê-hô-va! vì quyền cao nơi cánh tay Ngài, Chúng nó đều bị câm như đá, cho đến chừng nào dân Ngài vượt qua; cho đến khi dân mà Ngài đã chuộc, vượt qua rồi. 17 Hỡi Đức Giê-hô-va! Ngài đưa dân ấy vào, và lập nơi núi cơ nghiệp Ngài, Tức là chốn Ngài đã sắm sẵn, để làm nơi ở của Ngài. Hỡi Chúa! là đền thánh mà tay Ngài đã lập. 18 Đức Giê-hô-va sẽ cai trị đời đời kiếp kiếp. 19 Vì ngựa của Pha-ra-ôn, binh xa, cùng lính kỵ người đã xuống biển; và Đức Giê-hô-va đã vùi dập nước biển lên trên, nhưng dân Y-sơ-ra-ên đi giữa biển như đi trên đất cạn. 20 Nữ tiên tri Mi-ri-am, là chị của A-rôn, tay cầm trống cơm, các đàn bà đều đi ra theo người, cầm trống cơm và múa. 21 Mi-ri-am đáp lại rằng: Hãy ca tụng Đức Giê-hô-va, vì Ngài rất vinh hiển oai nghiêm; Ngài đã liệng xuống biển ngựa và người cỡi ngựa.

Suy ngẫm và hiểu

Môi-se và dân Y-sơ-ra-ên ca hát về sự giải cứu của Đức Chúa Trời sau khi họ vượt qua Biển Đỏ. Bài ca này là một bài ca ngợi khen Đức Chúa Trời và chiến thắng vinh quang của Ngài qua việc ném quân đội của Pha-ra-ôn xuống biển. Họ cũng tạ ơn, tin rằng vẫn cùng một Đức Chúa Trời, Đấng dẫn họ ra khỏi Ai Cập, sẽ dẫn dắt họ vào nơi ngự thánh (c.1-18). Khi Mi-ri-am, chị của A-rôn, hát cho dân sự nghe bài ca ngợi khen Đức Chúa Trời, Đấng đã giành được sự vinh quang và sự chiến thắng, tất cả những người nữ cầm trống cơm và đi theo bà (c.19-21).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1-3 Đức Chúa Trời đã trở thành ‘sức mạnh’ cho người yếu đuối. Dân Y-sơ-ra-ên, những người đã chịu khổ dưới sự áp bức của Pha-ra-ôn của Ai Cập, đã không còn sức để đánh bại Pha-ra-ôn. Dầu vậy, chính Đức Chúa Trời đã trở thành sức mạnh của Y-sơ-ra-ên và đã hủy diệt Pha-ra-ôn cho họ. Ngay cả ngày nay, có những người sống và chịu khổ dưới sự áp bức của những thế lực to lớn đến mức họ không thể chiến thắng được bằng sức lực của mình. Đức Chúa Trời sẽ là sức lực của họ, cũng giống như Ngài đã trở thành sức mạnh của Y-sơ-ra-ên vậy.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.11-12 Với những tấm lòng tràn đầy sự chiến thắng và sự giải cứu Đức Chúa Trời ban cho, Môi-se và dân Y-sơ-ra-ên đã ca hát ngợi khen Đức Chúa Trời, công bố rằng không có ai giống như Ngài. Nội dung bài ca ngợi khen trên môi miệng của chúng ta ngày nay là gì? Có phải cũng không có ai khác giống như Đức Chúa Trời đối với chúng ta, hay không?

Tham khảo

15:9 Trong khi những lời của kẻ thù trước tiên nói đến những hành động của người Ai Cập (theo đuổi, vượt… xem 14:9), những người có chủ ý đưa dân Y-sơ-ra-ên trở lại phục vụ như những nô lệ (xem 14:5), họ cũng vượt qua những sự kiện cụ thể tại Biển Đỏ và là đại diện của sự kiêu ngạo và mong muốn bất cứ đối thủ nào của Chúa và của dân sự Ngài (có nghĩa là việc chia chiến lợi phẩm, hủy diệt)

Cầu nguyện:  Chúng con ngợi khen Chúa là sức mạnh, bài ca và sự cứu chuộc của chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Phục Truyền Luật Lệ Ký 15-17

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

Bình Luận:

You may also like