Home Dưỡng Linh Ngày 08 – Con Cái Hay Nô Lệ?

Ngày 08 – Con Cái Hay Nô Lệ?

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ga-la-ti 4:1-11

 1 Tôi muốn nói rằng bao lâu người thừa kế còn thơ ấu, dù làm chủ toàn bộ tài sản, thì cũng không khác gì một nô lệ. 2 Người ấy còn phải ở dưới quyền của những người giám hộ và quản gia cho đến thời hạn mà người cha đã định. 3 Chúng ta cũng vậy, khi còn thơ ấu, chúng ta làm nô lệ cho các thần sơ đẳng trong thế gian.4 Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời sai Con Ngài đến, do một người nữ sinh ra, sinh ra dưới luật pháp, 5 để chuộc những người ở dưới luật pháp, và nhờ đó chúng ta được nhận làm con nuôi của Ngài. 6 Vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của Con Ngài ngự vào lòng chúng ta kêu lên: “A-ba! Cha!” 7 Như vậy nhờ ơn Đức Chúa Trời, anh em không còn là nô lệ nữa mà là con; và nếu là con, thì anh em cũng là người thừa kế.

8 Trước kia, khi chưa biết Đức Chúa Trời, anh em làm nô lệ cho các thần vốn không phải là thần. 9 Nhưng bây giờ anh em đã nhận biết Đức Chúa Trời, hay đúng hơn là đã được Đức Chúa Trời biết đến, thì sao anh em còn trở lại với các thứ thần linh hèn yếu, nghèo nàn đó? Anh em muốn trở lại làm nô lệ cho chúng sao? 10 Anh em hãy còn giữ ngày, giữ tháng, giữ mùa, giữ năm! 11 Tôi lo ngại cho anh em, e rằng tôi đã lao nhọc vô ích vì anh em.

Suy ngẫm:

C.1-7 Trong thời của Phao-lô, luật La-mã nói rõ dù là một người là con một người chủ (hoặc một người thừa kế), nếu người ấy chưa đủ tuổi, anh ta phải ở dưới sự chăm sóc của quản gia. Người con này chỉ có thể trở thành người thừa kế, khi anh ta đủ tuổi mà người cha đã định. Phao-lô dùng thực tế này như một ví dụ và sử dụng “người quản gia” (người giám hộ) và ‘đến thời hạn mà người cha đã định’ là một phép ẩn dụ cho “luật pháp” và “sự đến của Chúa Jêsus”. Nói cách khác, khi đến thời điểm mà Đức Chúa Trời đã định, Ngài đã sai Chúa Jêsus xuống để giải thoát các con cái, là những người đang ở dưới quyền giám hộ của luật pháp và phục hồi địa vị là người thừa kế của mình

C.4 Khi kì hạn đã được trọn . Đức Chúa Trời sai Con Ngài vào đúng thời điểm trong lịch sử nhân loại, sự giám sát để cung ứng của Đức Chúa trời đối với  các sự kiện trên thế giới đã hướng dẫn và chuẩn bị các dân tộc và các nước cho sự nhập thể và chức vụ của Đấng Christ và cho sự rao giảng Tin lành.

 C.5 Hình ảnh sự nhận của Phao-lô có lẽ được lấy từ trong Cựu Ước khái niệm Đức Chúa Trời gọi dân Y-sơ-ra-ên là “con” của Ngài và so sánh điều này với khái niệm của người La-mã trong việc nhận một người con (thường thì là một người trưởng thành rồi) để lập người ấy làm người thừa kế toàn bộ tài sản của gia đình.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Khi người Ga-la-ti đã kinh nghiệm sự tự do của Tin lành rồi, nhưng họ cứ cố quay lại với luật pháp và thậm chí đã trở thành những nô lệ. Còn bạn thì sao? Dù bạn có thể có vẻ ngoài khác với người Ga-la-ti, thì có những thần tượng nào trong lòng bạn hay những ý nghĩ (tiền bạc, công, danh, thú vui, vv…) mà bạn phải từ bỏ sự tự do vì chúng hay không?

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con phục vụ Ngài bằng đức tin như là con cái Ngài, hơn là một nô lệ trong nỗi sợ hãi.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Nê-hê-mi 3-5

Bình Luận:

You may also like