Home Dưỡng Linh Ngày 7 – Từ Luật Pháp Đến Đức Tin

Ngày 7 – Từ Luật Pháp Đến Đức Tin

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ga-la-ti 3:19-29

 19 Vậy luật pháp để làm gì? Luật pháp đã được ban thêm vì có những vi phạm, và tồn tại cho đến khi người dòng dõi đến, tức là Đấng đã được hứa từ trước. Luật pháp được ban bố bởi các thiên sứ và qua một người trung gian. 20 Người trung gian thì không đại diện cho một bên, nhưng Đức Chúa Trời chỉ có một.

21 Như vậy luật pháp nghịch lại những lời hứa của Đức Chúa Trời sao? Chẳng hề như vậy! Vì nếu luật pháp được ban bố có thể đem lại sự sống thì sự công chính phải đến từ luật pháp. 22 Nhưng Kinh Thánh tuyên bố mọi sự đều bị nhốt dưới quyền lực tội lỗi, để bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ, lời hứa được ban cho những kẻ tin. 23 Trước khi đức tin đến, chúng ta bị nhốt và canh giữ dưới luật pháp cho đến khi đức tin được bày tỏ. 24 Như thế, luật pháp là người hướng dẫn chúng ta đến Đấng Christ, để bởi đức tin chúng ta được xưng công chính. 25 Nhưng khi đức tin đến rồi, chúng ta không còn dưới quyền người hướng dẫn đó nữa. 26 Vì bởi đức tin trong Đấng Christ Jêsus, tất cả anh em đều là con Đức Chúa Trời. 27 Người nào trong anh em đã được báp-têm để thuộc về Đấng Christ đều mặc lấy Đấng Christ. 28 Tại đây không còn phân biệt người Do Thái hay người Hi Lạp, người nô lệ hoặc người tự do, nam giới hay nữ giới, vì tất cả anh em đều là một trong Đấng Christ Jêsus. 29 Nếu anh em thuộc về Đấng Christ thì anh em là dòng dõi Áp-ra-ham, tức là những người thừa kế theo lời hứa.

Suy gẫm

C.19-24 Chẳng có ai được xưng công chính bởi luật pháp cả. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta nghĩ luật pháp là không có mục đích. Luật pháp bày tỏ tội lỗi và giúp người ta nhận ra bản chất tội lỗi của họ và dẫn chúng ta đến một điều có thể giải phóng chúng ta khỏi tội lỗi. Nói cách khác, luật pháp là người giám hộ của chúng ta, dẫn chúng ta đến Đấng Christ).

C.25-29 Vì thế, những người đến với Chúa Jêsus Christ bằng đức tin, đừng bao giờ xem nhẹ luật pháp, mà bằng cách mặc lấy sự che phủ của Đấng Christ, hãy sống như những người kế tự của Vương Quốc Đức Chúa Trời).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Đức Chúa Trời ban cho dân sự Ngài luật pháp qua Môi-se. Điều này là dành cho dân Chúa để nhận ra kế hoạch của Đức Chúa Trời và dạy họ phải sống thế nào. Ngoài ra, nó dùng để chỉ ra tội lỗi của họ, để họ nhận ra bản chất tội lỗi của mình và mong mỏi Đấng Christ, là Đấng duy nhất có thể ban cho họ sự tự do thoát khỏi tội lỗi.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Hễ ai tin Đấng Christ, thì mặc lấy Đấng Christ. Điều này không có ý nói việc thay đổi vẻ ngoài của một người bằng quần áo, mà đúng ra một người đến dưới sự ảnh hưởng của Đấng Christ và trở nên ảnh tượng Ngài. Bạn có từ bỏ lối sống trong quá khứ của bạn, để sống theo cách mà Đấng Christ đã hướng dẫn hay không?

Cầu nguyện: Con xưng nhận rằng Ngài, Chúa Jêsus là Chúa của đời sống con, vì thế xin hãy ban cho con ân điển để từ bỏ mọi mong ước của con trước Ngài.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Nê-hê-mi 1-2     

Bình Luận:

You may also like