Browsing: nô lệ

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Giu-đa đã giải thích với Giô-sép lý do khiến Bên-gia-min không thể bị bắt làm nô lệ được – sự sống của Gia-cốp phụ thuộc vào sự an toàn của Bên-gia-min. Vì thế, Giu-đa tự đề nghị thay thế cho Bên-gia-min, bị giữ lại làm nô lệ.

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Phao-lô so sánh tình trạng của một người ở dưới luật pháp và tình trạng của một người ở trong Đấng Christ; và chỉ ra người Ga-la-ti, trong sự tuân thủ theo pháp luật một cách tuyệt đối của họ, không phải đang phục vụ Đức Chúa Trời.

1 2