Bài 4 – Sách Những Người Biết Chúa Giê-Xu

509

 

1. Đức Chúa Giê-su vừa đi qua, thấy một người mù từ thuở sanh ra. Môn đồ hỏi Ngài rằng: Thưa thầy, ai đã phạm tội, người hay là cha mẹ người, mà người sanh ra thì mù như vậy? Đức Chúa Giê-su đáp rằng: Đó chẳng phải tại người hay tại cha mẹ đã phạm tội; nhưng ấy để cho những việc Đức Chúa Trời được tỏ ra trong người. Trong khi còn ban ngày, ta phải làm trọn những việc của Đấng đã sai ta đến; tối lại, thì không ai làm việc được. Đương khi ta còn ở thế gian, ta là sự sáng của thế gian. (Giăng 9:1-5)

– Theo bạn nghĩ, tại sao Chúa Giê-su lại tự xác nhận mình là sự sáng, nói rằng “Ta là sự sáng của thế gian”?

2. Nói xong, Ngài nhổ xuống đất, lấy nước miếng trộn thành bùn, và đem xức trên mắt người mù. Đoạn, Ngài phán cùng người rằng: Hãy đi, rửa nơi ao Si-lô-ê (nghĩa là chịu sai đi). Vậy, người đi đến ao đó, rửa, và trở lại, thì được thấy rõ. (Giăng 9:6-7)

– Việc lạ kỳ nào Chúa Giê-su đã làm để chữa lành đôi mắt cho mười mù? Ngài có cho người này chỉ dẫn nào không? Kết quả như thế nào?

3. Xóm giềng người mù và những kẻ trước kia từng thấy người đi ăn mày đều nói rằng: Nầy có phải là người vẫn ngồi ăn xin đó chăng? Người thì nói: Ấy là hắn; kẻ lại nói: Không phải, song một người nào giống hắn. Người mù nói rằng: Chính tôi đây. (Giăng 9:8-9)

– Người ta tỏ sự nghi ngờ về phép lạ này thế nào?

 Họ nói đó chỉ là xảo thuật.

 Họ bảo rằng đây chỉ là người giống như người mù.

4. Chúng bèn hỏi người rằng: Tại sao mắt ngươi đã mở được? Người trả lời rằng: Người tên gọi là Giê-su kia đã hòa bùn, xức mắt tôi, và nói rằng: Hãy đi đến rửa nơi ao Si-lô-ê. Vậy, tôi đi đến, rửa tại đó, rồi thấy được. Chúng hỏi rằng: Người ấy ở đâu? Người trả lời rằng: Tôi không biết. (Giăng 9:10-12)

– Người mù nói:

 Một người tên là Giê-su đã chữa lành cho tôi.

 Ông tự chữa cho mình.

5. Chúng dẫn người trước đã mù đó đến cùng người Pha-ri-si. Vả, ấy là ngày Sa-bát mà Đức Chúa Giê-su đã hòa bùn và mở mắt cho người đó. Người Pha-ri-si lại hỏi người thế nào được sáng mắt lại. Người rằng: Người ấy rà bùn vào mắt tôi, tôi rửa rồi thấy được. Có mấy kẻ trong những người Pha-ri-si bèn nói rằng: Người nầy không phải từ Đức Chúa Trời đến đâu, vì không giữ ngày Sa-bát. Nhưng kẻ khác rằng: Một kẻ có tội làm phép lạ như vậy thể nào được? Rồi họ bèn chia phe ra. (Giăng 9:13-16)

– Những người lãnh đạo tôn giáo, là những người Pha-ri-si nói Chúa Giê-su “không phải từ Đức Chúa Trời” bởi vì:

 Chúa Giê-su có đời sống tội lỗi.

 Chúa Giê-su chữa lành cho người mù vào ngày Sa-bát (Ngày thứ Bảy), vi phạm luật truyền thống Do Thái.

6. Bấy giờ chúng hỏi người mù nữa rằng: Còn ngươi, về người đã làm sáng mắt ngươi đó, thì ngươi nói làm sao? Người trả lời rằng: Ấy là một đấng tiên tri. (Giăng 9:17)

– Trong câu 11, người mù nói về Chúa Giê-su như là một người (thường). Bây giờ ông nói Chúa là “một “.

7. Vậy, người Pha-ri-si gọi người trước đã mù một lần nữa, mà nói rằng: Hãy ngợi khen Đức Chúa Trời, chúng ta biết người đó là kẻ có tội. Người trả lời rằng: Tôi chẳng biết người có phải là kẻ có tội chăng, chỉ biết một điều, là tôi đã mù mà bây giờ lại sáng. (Giăng 9:24-25)

– Người bị mù nói rằng ông ta chỉ biết một điều:

 Ông biết mọi điều về Chúa Giê-su.

 Ông biết rằng đời sống ông đã thay đổi nhờ Chúa Cứu Thế Giê-su.

Lời Chứng Cá Nhân: Trong số những người đang học tại đây, Chúa đã làm gì thực sự thay đổi trong đời sống bạn? Nếu có, hãy chia sẻ điều đã xảy ra.

8. Họ bèn mắng nhiếc người, mà rằng: Ấy, chính ngươi là môn đồ người; còn chúng ta là môn đồ của Môi-se. (Giăng 9:28)

– Để nhục mạ người được chữa lành, các nhà lãnh đạo tôn giáo nói người này là:

 Kẻ nói dối và ăn cắp.

 Môn đồ của Chúa Giê-su.

9. Chúng ta biết Đức Chúa Trời đã phán cùng Môi-se, nhưng người nầy, thì chúng ta chẳng biết bởi đâu đến. Người trả lời rằng: Người đã mở mắt tôi, mà các ông chẳng biết người bởi đâu đến, ấy là sự lạ lắm! Chúng ta vẫn biết Đức Chúa Trời chẳng nhậm lời kẻ có tội, mà nếu ai kính sợ Đức Chúa Trời, làm theo ý muốn Ngài, thì Ngài nhậm lời. Người ta chẳng bao giờ nghe nói có ai mở mắt kẻ mù từ thuở sanh ra. Nếu người nầy chẳng phải đến từ Đức Chúa Trời, thì không làm gì được hết. (Giăng 9:29-33)

– Người được chữa lành nói:

 Chúa Giê-su là kẻ lừa đảo.

 Đức Chúa Trời chỉ nghe những ai yêu mến Ngài và làm theo ý muốn của Ngài.

 Chúa Giê-su chắc phải đến từ Đức Chúa Trời.

10. Chúng trả lời rằng: Cả mình ngươi sanh ra trong tội lỗi, lại muốn dạy dỗ chúng ta sao! Đoạn, họ đuổi người ra ngoài. (Giăng 9:34)

– Thảo luận: Cuối cùng những người lãnh đạo tôn giáo làm gì?

11. Đức Chúa Giê-su nghe họ đã đuổi người ra, và Ngài có gặp người, bèn phán hỏi rằng: Ngươi có tin đến Con Đức Chúa Trời chăng? (Giăng 9:35)

– Sau sự việc này, Chúa Giê-su:

 Không còn quan tâm đến ông ta nữa.

 Đích thân tìm gặp người đàn ông này.

12. Người thưa rằng: Thưa Chúa, người là ai, hầu cho tôi tin đến? (Giăng 9:36)

– Người đàn ông được chữa lành:

 Đã tin Chúa Giê-su là Đấng Mê-si-a rồi.

 Không biết chắc Ngài là Con Đức Chúa Trời nhưng tin Ngài.

13. Đức Chúa Giê-su phán rằng: Ngươi đã thấy người, và ấy là chính người đương nói cùng ngươi. (Giăng 9:37)

– Thảo luận: Chúa Giê-su nói mình là gì cho người đàn ông này? Tại sao Chúa Giê-su khải thị cách rõ ràng cho người này, mà không làm như vậy đối với những người lãnh đạo tôn giáo?

14. Người thưa rằng: Lạy Chúa, tôi tin; bèn sấp mình xuống trước mặt Ngài. (Giăng 9:38)

– Cuối cùng, người được chữa lành:

 Thờ phượng Chúa Giê-su.

 Nghi ngờ Chúa Giê-su.

 Xưng nhận đức tin của mình trọn vẹn vào Chúa Giê-su là Đấng Cứu Rỗi và là Chúa của chính đời sống ông.

Bình Luận: