Bài 5 – Sách Những Người Biết Chúa Giê-Xu

554

 

1. Trong vòng người Pha-ri-si, có người tên là Ni-cô-đem, là một người trong những kẻ cai trị dân Giu-đa. Ban đêm, người nầy đến cùng Đức Chúa Giê-su mà nói rằng: Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến; vì những phép lạ thầy đã làm đó, nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng, thì không ai làm được. (Giăng 3:1-2)

– Bạn nghĩ gì về Ni-cô-đem? Ông là người đạo mạo, nghiêm trang? Ông có tôn trọng và ngưỡng mộ Chúa Giê-su không? Tại sao ông đến với Chúa Giê-su khi trời tối?

2. Đức Chúa Giê-su cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. (Giăng 3:3)

– Chúa Giê-su:

 Cám ơn Ni-cô-đem vì những lời tử tế của ông.

 Cảnh báo Ni-cô-đem rằng nếu chẳng “sanh lại” thì không thể được cứu.

3. Ni-cô-đem thưa rằng: Người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai sao? (Giăng 3:4)

– Ni-cô-đem nghĩ Chúa Giê-su đang nói về:

 Sanh lại thể xác.

 Sanh lại tâm linh.

4. Đức Chúa Giê-su đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần. Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi: Các ngươi phải sanh lại. (Giăng 3:5-7)

– Chúa Giê-su giải thích rằng chúng ta đã được sanh ra trong x t , và chúng ta phải được sinh lại trong tâm linh bởi T L Đức Chúa Trời.

5. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động; nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy. (Giăng 3:8)

– Chúa Giê-su giải thích rằng sinh lại tâm linh là:

 Một điều kỳ diệu, giống như gió.

 Cho tất cả những người có tín ngưỡng.

6. Ni-cô-đem lại nói: Điều đó làm thể nào được? Đức Chúa Giê-su đáp rằng: Ngươi là giáo sư của dân Y-sơ-ra-ên, mà không hiểu biết những điều đó sao! Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, chúng ta nói điều mình biết, làm chứng điều mình đã thấy; còn các ngươi chẳng hề nhận lấy lời chứng của chúng ta. Ví bằng ta nói với các ngươi những việc thuộc về đất, các ngươi còn chẳng tin thay; huống chi ta nói những việc thuộc về trời, thì các ngươi tin sao được? Chưa hề có ai lên trời, trừ ra Đấng từ trời xuống, ấy là Con người vốn ở trên trời. (Giăng 3:9-13)

– Sự dạy dỗ của Chúa Giê-su đầy uy quyền bởi vì:

 Ngài là Đấng duy nhất từ trời xuống.

 Ngài học nhiều.

7. Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con người cũng phải bị treo lên dường ấy, hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. (Giăng 3:14-15)

(Giáo viên cần giải thích thêm về con rắn trong đồng vắng – Dân Số Ký 21:9)

– Ai là người duy nhất đáng để chúng ta đặt niềm tin và trông cậy trong sự cứu rỗi?

 Chúa Cứu Thế Giê-su, Con Người.

 Một mục sư, linh mục hay một nhà lãnh đạo tôn giáo.

8. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. (Giăng 3:16)

– Đánh dấu câu trả lời đúng:

 Chúa Cứu Thế đến vì Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta.

 Đức Chúa Trời “ban Con Một của Ngài” như là một sinh tế để chuộc tội lỗi chúng ta.

 Chúng ta được cứu do tín ngưỡng hay làm việc thiện.

 Chúng ta được cứu vì tin nơi Chúa Giê-su và dâng đời sống chúng ta cho Ngài.

 Hễ ai tin Chúa Giê-su sẽ không bị hư mất đời đời.

9. Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu. (Giăng 3:17)

– Tại sao Đức Chúa Trời sai Con Ngài xuống thế gian?

 Để xét đoán thế gian.

 Để cứu thế gian thoát khỏi tội lỗi.

10. Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu; ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh Con một Đức Chúa Trời. (Giăng 3:18)

– Thảo luận: Làm sao một người có thể tránh khỏi sự phán xét công bình của Chúa. Có phải tất cả mọi người đều được cứu không? Những ai là người bị Đức Chúa Trời kết án?

11. Đức tin mang lại sự sống đời đời là:

 Tin với cả tấm lòng của bạn, phó dâng đời sống của bạn cho Chúa Cứu Thế Giê-su.

 Đơn giản chỉ cần tin Chúa Giê-su là Con Đức Chúa Trời.

12. Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. (Giăng 3:36)

– Đánh dấu câu trả lời đúng:

 Những ai bởi đức tin phó thác đời sống mình cho Chúa Giê-su thì được cứu rỗi.

 Ai không tin sẽ bị hình phạt đời đời.

 Chúa Giê-su hứa nếu không tin bây giờ, chúng ta sẽ có cơ hội khác sau khi chết.

 Những ai không phó dâng đời sống mình cho Chúa Giê-su sẽ kinh nghiệm cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời.

Đánh Giá Cá Nhân: Đánh dấu vào câu mô tả đúng với cảm nghĩ cá nhân của bạn:

 Giống như Ni-cô-đem, tôi ngạc nhiên về việc Chúa Giê-su dạy cách tiếp nhận sự sống đời đời.

 Tôi vẫn còn nhiều điều nghi ngờ về Chúa Giê-su.

 Tôi bắt đầu hiểu sự cứu rỗi đến từ việc tin cậy hoàn toàn vào Chúa Giê-su Christ.

 Tôi hiểu rằng tôi phải phó thác đời sống mình cho Chúa Giê-su nhưng tôi thiếu ý chí hay không đủ đức tin để làm điều đó.

 Tôi tin Chúa Giê-su chết thay tôi, tôi tiếp nhận Ngài một lần và mãi mãi là Cứu Chúa và là Chúa của đời sống tôi.

 Tôi đã tiếp nhận Chúa Giê-su rồi và cảm tạ Chúa về sự sống đời đời Ngài ban cho tôi.

Bình Luận: