Bài 3 – Sách Những Người Biết Chúa Giê-Xu

465

 

1. Rồi đó, Đức Chúa Giê-su qua bờ bên kia biển Ga-li-lê, là biển Ti-bê-ri-át. Một đoàn dân đông theo Ngài, vì từng thấy các phép lạ Ngài làm cho những kẻ bịnh. (Giăng 6:1-2)

– Thảo luận: Tại sao có nhiều người đi theo Ngài?

2. Nhưng Đức Chúa Giê-su lên trên núi, ngồi đó với môn đồ. Vả, lễ Vượt Qua, là lễ của dân Giu-đa gần tới. Đức Chúa Giê-su ngước mắt lên, thấy một đoàn dân đông đến cùng mình, bèn phán với Phi-líp rằng: Chúng ta sẽ mua bánh ở đâu, để cho dân nầy có mà ăn? (Giăng 6:3-5)

– Sau khi dạy dỗ đám đông:

 Chúa Giê-su nghĩ Ngài có thể kiếm thêm ít tiền bằng cách bán thức ăn cho họ.

 Chúa Giê-su muốn cho họ ăn, bởi vì Ngài quan tâm đến họ.

3. Ngài phán điều đó đặng thử Phi-líp, chớ Ngài đã biết điều Ngài sẽ làm rồi. Phi-líp thưa rằng: Hai trăm đơ-ni-ê bánh không đủ phát cho mỗi người một ít. Một môn đồ, là Anh-rê, em của Si-môn Phi-e-rơ, thưa rằng: Đây có một đứa con trai, có năm cái bánh mạch nha và hai con cá; nhưng đông người dường nầy, thì ngần ấy có thấm vào đâu? (Giăng 6:6-9)

– Thảo luận: Vấn đề gì khiến cho Phi-líp và Anh-rê nghĩ rằng không thể nào cho hết đám đông người đủ ăn?

4. Đức Chúa Giê-su bèn phán rằng: Hãy truyền cho chúng ngồi xuống. Vả, trong nơi đó có nhiều cỏ. Vậy, chúng ngồi xuống, số người ước được năm ngàn. Đức Chúa Giê-su lấy bánh, tạ ơn rồi, bèn phân phát cho những kẻ đã ngồi; Ngài cũng lấy cá phát cho chúng nữa, ai muốn bao nhiêu mặc ý. Khi chúng đã ăn được no nê, Ngài phán với môn đồ rằng: Hãy lượm những miếng còn thừa, hầu cho không mất chút nào. Vậy, môn đồ lượm những miếng thừa của năm cái bánh mạch nha, sau khi người ta đã ăn rồi, chứa đầy mười hai giỏ. Những người đó thấy phép lạ Đức Chúa Giê-su đã làm, thì nói rằng: Người nầy thật là đấng tiên tri phải đến thế gian. Bấy giờ Đức Chúa Giê-su biết chúng có ý đến ép Ngài để tôn làm vua, bèn lui ở một mình trên núi. (Giăng 6:10-15)

– Đánh dấu vào các câu đúng:

 Cuối cùng họ tìm thấy bánh ở tiệm bánh.

 Họ dùng phần dâng hiến của em bé để cho đám đông ăn.

 Chúa Giê-su ban phước cho bánh và cá rồi sai các môn đồ phân phát cho đoàn dân đông.

 Chúa Giê-su nhanh chóng bỏ đi vì người dân muốn Ngài làm vua nơi trần gian này.

5. Chúng vừa tìm được Ngài tại bờ bên kia biển, bèn thưa rằng: Lạy thầy, thầy đến đây bao giờ? Đức Chúa Giê-su đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, các ngươi tìm ta chẳng phải vì đã thấy mấy phép lạ, nhưng vì các ngươi đã ăn bánh và được no. (Giăng 6:25-26)

– Thảo luận: Theo lời Chúa Giê-su thì tại sao đoàn dân tìm kiếm Ngài?

6. Hãy làm việc, chớ vì đồ ăn hay hư nát, nhưng vì đồ ăn còn lại đến sự sống đời đời, là thứ Con người sẽ ban cho các ngươi; vì ấy là Con, mà Cha, tức là chính Đức Chúa Trời, đã ghi ấn tín của mình. (Giăng 6:27)

– Chúa Giê-su dạy chúng ta nên:

 Quan tâm chủ yếu đến nhu cầu vật chất.

 Chắc chắn nhận được sự sống đời đời cho chính mình.

7. Chúng thưa rằng: Chúng tôi phải làm chi cho được làm công việc Đức Chúa Trời? Đức Chúa Giê-su đáp rằng: Các ngươi tin Đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến, ấy đó là công việc Ngài. Chúng bèn nói rằng: Thế thì thầy làm phép lạ gì, để cho chúng tôi thấy và tin? Thầy làm công việc gì? Tổ phụ chúng ta đã ăn ma-na trong đồng vắng, theo như lời chép rằng: Ngài đã ban cho họ ăn bánh từ trên trời xuống. (Giăng 6:28-31)

– Theo bạn nghĩ đám đông muốn điều gì ở Ngài hơn hết: một phép lạ khác để họ tin Chúa Giê-su hay là thêm bánh? Điều Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm là gì?

8. Đức Chúa Giê-su phán rằng: Ta là bánh của sự sống; ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát. (Giăng 6:35)

– Thảo luận: Chúa Giê-su có ý gì khi nói với đám đông Ngài là “bánh sự sống”?

9. Đây là ý muốn của Cha ta, phàm ai nhìn Con và tin Con, thì được sự sống đời đời; còn ta, ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại nơi ngày sau rốt. (Giăng 6:40)

– Theo lời Chúa Giê-su, ý muốn của Đức Chúa Trời cho tất cả những ai tin Chúa Giê-su (nghĩa là chỉ tin nơi Ngài, không tin bất kỳ thứ gì khác) thì được

10. Nhưng vì Ngài đã phán: Ta là bánh từ trên trời xuống, nên các người Giu-đa lằm bằm về Ngài, (Giăng 6:41)

– Đám đông đáp ứng lại thế nào?

 Họ chỉ trích Chúa Giê-su bởi Ngài ban chính Ngài như là bánh từ trời thay vì cho họ thêm bánh mì để ăn.

 Họ tuyên xưng đức tin của mình nơi Chúa Giê-su, Ngài là Chúa và Cứu Chúa duy nhất của họ.

11. Đức Chúa Giê-su phán cùng mười hai sứ đồ rằng: Còn các ngươi, cũng muốn lui chăng? Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời; (Giăng 6:67-68)

– Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng:

 Họ sẽ không theo Chúa nữa.

 Chúa Giê-su là Đấng duy nhất ban sự sống đời đời.

12. Chúng tôi đã tin, và nhận biết rằng Chúa là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời. (Giăng 6:69)

– Thảo luận: Phi-e-rơ nói gì về Chúa Giê-su Christ?

13. Theo bạn nghĩ, sự khác biệt giữa đám đông và những người thực sự tin theo Chúa là:

 Điều họ muốn có từ nơi Chúa Giê-su.

 Tình yêu thương của họ đối với Chúa.

 Lòng trung thành bước theo Chúa của họ.

Bình Luận: