Home Dưỡng Linh Ngày 04 – Tế Lễ Chuộc Tội (1): Thầy Tế Lễ Và Hội Chúng

Ngày 04 – Tế Lễ Chuộc Tội (1): Thầy Tế Lễ Và Hội Chúng

by SU Việt Nam
30 đọc

Dân Y-sơ-ra-ên phải dâng một tế lễ chuộc tội khi họ vô tình vi phạm một trong mạng lệnh của Đức Chúa Trời.

Lê-vi Ký 4:1-21

1 Đức Giê-hô-va lại phán với Môi-se: 2 “Con hãy nói với dân Y-sơ-ra-ên rằng: Khi có người vô ý phạm một trong các điều răn của Đức Giê-hô-va và làm điều không được phép làm:

3 Nếu là thầy tế lễ thượng phẩm chịu xức dầu rồi mà phạm tội gây cho dân chúng mắc tội, thì vì tội mình đã phạm, thầy tế lễ đó phải dâng lên Đức Giê-hô-va một con bò không tì vết để làm sinh tế chuộc tội. 4 Người ấy sẽ dẫn con bò đó đến cửa Lều Hội Kiến, trước mặt Đức Giê-hô-va, đặt tay trên đầu nó rồi giết nó trước mặt Đức Giê-hô-va. 5 Thầy tế lễ thượng phẩm đã được xức dầu sẽ lấy một phần máu bò đó đem vào trong Lều Hội Kiến, 6 nhúng ngón tay vào máu và rảy bảy lần trước mặt Đức Giê-hô-va, phía trước bức màn của Đền Thánh. 7 Thầy tế lễ sẽ bôi máu trên các sừng của bàn thờ xông hương đặt trong Lều Hội Kiến, trước mặt Đức Giê-hô-va, rồi đổ tất cả phần máu còn lại dưới chân bàn thờ dâng tế lễ thiêu đặt trước cửa Lều Hội Kiến. 8 Người ấy phải gỡ hết mỡ của con bò dùng làm sinh tế chuộc tội, như lớp mỡ bọc quanh bộ lòng và mỡ dính vào bộ lòng, 9 hai trái cật, mỡ trên hai trái cật gần lưng và phần ngon nhất của gan mà người ấy phải gỡ theo hai trái cật, 10 như cách gỡ các phần nầy của con bò dâng trong tế lễ bình an vậy. Thầy tế lễ sẽ đốt các thứ đó trên bàn thờ dâng tế lễ thiêu. 11 Còn da, tất cả thịt, đầu, giò, bộ lòng và phân của nó, 12 tức là tất cả phần còn lại của con bò, thầy tế lễ phải đem ra ngoài trại, đến một nơi tinh sạch là chỗ đổ tro, rồi chất trên củi để thiêu đi, tức là thiêu tại chỗ đổ tro. 13 Nếu cả hội chúng Y-sơ-ra-ên vô ý phạm một trong các điều răn của Đức Giê-hô-va và làm điều không được phép làm, thì hội chúng đã phạm tội, dù họ không nhận thấy điều đó. 14 Nhưng khi họ biết được tội mình đã phạm thì hội chúng phải dâng một con bò làm tế lễ chuộc tội và dẫn nó đến trước Lều Hội Kiến. 15 Các trưởng lão của hội chúng phải đặt tay trên đầu con bò rồi giết nó trước mặt Đức Giê-hô-va. 16 Thầy tế lễ thượng phẩm đã được xức dầu sẽ đem một phần máu của con bò vào Lều Hội Kiến, 17 nhúng ngón tay vào máu và rảy bảy lần trước mặt Đức Giê-hô-va, phía trước bức màn. 18 Thầy tế lễ thượng phẩm cũng sẽ bôi máu lên các sừng của bàn thờ trong Lều Hội Kiến, trước mặt Đức Giê-hô-va, và đổ phần máu còn lại dưới chân bàn thờ dâng tế lễ thiêu đặt trước cửa Lều Hội Kiến. 19 Thầy tế lễ cũng gỡ tất cả mỡ đem thiêu trên bàn thờ. 20 Thầy tế lễ thượng phẩm phải dâng con bò nầy như cách dâng con bò trong lễ chuộc tội. Như vậy, thầy tế lễ sẽ chuộc tội cho hội chúng và tội của họ sẽ được tha. 21 Sau đó, ông phải đem con bò ra ngoài trại quân và thiêu nó như đã thiêu con bò trước. Đó là tế lễ chuộc tội cho hội chúng.

 Suy ngẫm và hiểu

Một tế lễ chuộc tội là một tế lễ tập trung vào việc giải quyết hậu quả của tội lỗi. Tội lỗi không chỉ khiến Đức Chúa Trời nổi giận, nhưng cũng phá hỏng mối quan hệ của Đức Chúa Trời với con người và khiến Nơi Thánh của Đức Chúa Trời ra ô uế. Bởi vì Đức Chúa Trời không thể ngự ở một nơi thánh đã bị tội lỗi làm cho nhơ bẩn, sự ô uế được làm sạch và nơi thờ phượng được làm cho thanh sạch thông qua tế lễ chuộc tội. Cũng như việc Đức Chúa Trời đã phục hồi tội nhân, những người tìm kiếm sự tha thứ bởi huyết của một sinh tế, bây giờ Đức Chúa Trời cũng khiến những tội nhân ăn năn được sạch để họ có thể dạn dĩ đến trước ngôi ân điển thông qua huyết của Đức Chúa Jêsus, Đấng đã được ban cho một lần đủ cả trên thập tự giá làm của lễ chuộc tội đời đời (c.1-21).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.2 Đức Chúa Trời đã tha thứ cho dân Y-sơ-ra-ên qua tế lễ chuộc tội. Đây là một gương mẫu của hành động của Đấng Christ, sinh tế hoàn hảo, qua Ngài tội lỗi của chúng ta được tha thứ và chúng ta được làm sạch. Tương tự như việc những người không dâng một tế lễ chuộc tội thì không thể được tha tội, những người không tin vào sự cứu chuộc của thập tự giá của Đức Chúa Jêsus cũng không thể được tha thứ.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.4, 15 Khi dâng một tế lễ chuộc tội cho tội lỗi của chính mình, thầy tế lễ (thầy tế lễ thượng phẩm) sẽ giết con vật tại lối vào Lều Hội Kiến, sau khi đặt tay lên đầu nó. Vì hội chúng, các trưởng lão sẽ đặt tay mình lên đầu con vật dâng làm tế lễ và sau đó giết nó thay cho dân sự. Bằng cách khiến những người dâng tế lễ tham gia cả cách trực tiếp lẫn gián tiếp vào hành động đặt chính họ vào vị trí của con vật dâng làm tế lễ, Đức Chúa Trời làm cho họ nhận ra rằng họ sẽ sống bởi ân điển của Đức Chúa Trời.

Tham khảo   

4:13 Nếu cả hội chúng…vô ý phạm. Về một ví dụ có thể vô ý phạm theo Kinh Thánh, xem Giô-suê 9:15, chỗ Y-sơ-ra-ên đã thực hiện một giao ước sai với người Ga-ba-ôn, không ý thức rằng họ đang bị nói dối. biết được tội mình đã phạm.

Cầu nguyện: Cám ơn Ngài vì khiến chúng con được sạch nhờ huyết của Đức Chúa Jêsus và phục hồi nơi Ngài sẽ ngự.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ha-ba-cúc 1-3

Bình Luận:

You may also like