Browsing: mạng lệnh

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Sau khi nghe thấy mạng lệnh của Đức Chúa Trời phải quay trở về quê hương, Gia-cốp làm chứng với những người vợ của ông, Đức Chúa Trời đã ở cùng ông trong suốt cuộc đời ông như thế nào. Gia-cốp lên kế hoạch trở về Cha-ran, vùng đất của tổ phụ ông.