Home Dưỡng Linh Ngày 09 – Vương Quốc Của Đức Chúa Trời Đã Đến

Ngày 09 – Vương Quốc Của Đức Chúa Trời Đã Đến

by SU Việt Nam
30 đọc

Đức Chúa Jêsus đuổi các quỷ có nghĩa là sự đắc thắng đối với vương quốc của Sa-tan và do vậy là bằng cớ chắc chắn rằng vương quốc của Đức Chúa Trời đã đến.

Lu-ca 11:14-26 

14 Đức Chúa Jêsus đuổi một quỷ câm; khi quỷ ra khỏi, người câm liền nói được. Dân chúng đều kinh ngạc. 15 Nhưng có một vài người trong họ nói: “Người nầy nhờ Bê-ên-xê-bun là quỷ vương mà đuổi quỷ.” 16 Một số người khác muốn thử Ngài, xin Ngài cho một dấu lạ từ trời.

17 Đức Chúa Jêsus biết ý tưởng họ nên phán: “Vương quốc nào tự chia rẽ thì sẽ bị sụp đổ, nhà nào tự chia rẽ thì sẽ suy vong. 18 Vậy, nếu Sa-tan tự chia rẽ thì vương quốc của nó làm sao tồn tại được? Vì các ngươi nói Ta nhờ Bê-ên-xê-bun mà đuổi quỷ. 19 Nếu Ta nhờ Bê-ên-xê-bun mà đuổi quỷ thì con cái các ngươi nhờ ai mà đuổi quỷ? Do đó, chính chúng nó sẽ là người xét xử các ngươi. 20 Nhưng nếu Ta nhờ ngón tay của Đức Chúa Trời mà đuổi quỷ, thì vương quốc Đức Chúa Trời đã đến với các ngươi rồi. 21 Khi một người có sức mạnh, vũ trang đầy đủ, canh giữ nhà mình thì của cải được an toàn. 22 Nhưng khi có người mạnh hơn đến tấn công, thắng được thì tước khí giới mà người kia nhờ cậy, và đem phân phát của cải đã chiếm được.

23 Ai không ở với Ta thì chống lại Ta, ai không liên kết với Ta thì tan tác. 24 Khi uế linh ra khỏi một người, nó đi qua các nơi khô cằn để tìm chỗ nghỉ, nhưng không tìm được, nó nói: ‘Ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta vừa ra khỏi.’ 25 Khi về đến, thấy nhà được quét dọn và sắp đặt ngăn nắp 26 thì nó đi rủ bảy quỷ khác dữ hơn cùng vào ở trong đó. Như vậy, tình trạng sau của người ấy còn tệ hại hơn trước.”

Suy ngẫm và hiểu

Sự kiện Đức Chúa Jêsus đuổi một quỷ câm đã khuấy động sự tranh cãi, và Ngài đã bị buộc tội đuổi quỷ nhờ quyền năng của Bê-ên-xê-bun. Dầu vậy, đó chính là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời mà Đức Chúa Jêsus đuổi các quỷ, hủy phá vương quốc của Sa-tan, và dấy lên vương quốc của Đức Chúa Trời (c.14-23). Những người đã thoát khỏi ảnh hưởng của Sa-tan bởi ân điển của Đức Chúa Jêsus, phải làm đầy chính mình bằng lời Chúa, để vương quốc của Đức Chúa Trời, đã đến thế giới này, sẽ đến được với họ. Nếu không, có thể bị ảnh hưởng của sự ác bắt lấy. Không có vùng ở giữa trong thế giới thuộc linh (c.23-26).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.14, 20, 22 Bằng cách đuổi quỷ bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Jêsus cho thấy rằng vương quốc Đức Chúa Trời đã đến cùng với Ngài. Bây giờ Ngài sẽ cột trói Sa-tan qua sự chết và sự phục sinh của Ngài, và công bố sự tự do thực sự cho dân Ngài. Đức Chúa Jêsus sẽ không cho phép bất cứ thế lực thuộc linh nào làm hại hoặc cột trói những người đầu phục sự tể trị của Ngài. Dù rằng thế giới đang cố gắng cản trở chúng ta bằng tiền bạc, danh tiếng, bệnh tật và tai nạn, chúng ta có thể đứng vững bởi danh của Đức Chúa Jêsus và sống như những người thuộc về thiên đàng.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.24-26 Cho dù Đức Chúa Jêsus đuổi các quỷ, nếu người đó không nhận Đức Chúa Jêsus làm chủ mới của mình, thì họ sẽ bị khốn khổ hơn trước đó. Liệu có phải nơi của sự biết ơn sâu sắc, nơi chúng ta gặp được Chúa, được làm đầy bởi lời của Đức Chúa Trời và những kinh nghiệm về Ngài, hay không?

Tham khảo   

11:14 một quỷ câm. Con quỷ cách nào đó ngăn cản không cho người đó nói. Con quỷ được phân biệt với “Sa-tan” (c. 18), là chúa quỷ. người câm liền nói được. Bằng chứng là con quỷ đã bị đuổi ra. 11:16 xin Ngài cho một dấu lạ. Đức Chúa Jêsus biết rằng không có dấu lạ nào có thể vượt qua được việc không muốn tin.

11:20 Đức Chúa Jêsus giải thích rằng việc Ngài đuổi quỷ bày tỏ rằng vương quốc Đức Chúa Trời đã đến. Đức Chúa Jêsus đang cưỡng đoạt vương quốc của Sa-tan (11:21-22; so sánh với 10:17-19) bằng cách chuyển người ta đến vương quốc mới của chính Ngài. Những phép lạ của Đức Chúa Jêsus, nhìn chung, chỉ ra rằng vương quốc Đức Chúa Trời đã bung ra vào thời gian và địa điểm cụ thể trong lịch sử,  như được thể hiện bởi cuộc đời và công việc của Ngài (so sánh với Mác 1:14-15; Ga-la-ti 4:4).

Cầu nguyện: Bởi vì Ngài đã ban cho chúng con sự thắng lợi, xin hãy giúp chúng con nếm biết sự chiến thắng đó thông qua sự vâng lời và sự trông cậy.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Dân Số Ký 11-14

Bình Luận:

You may also like