Home Tin Lành Ba Mươi Ngày Kinh Nghiệm

Ba Mươi Ngày Kinh Nghiệm

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngày nọ, một thanh niên nói với tôi, “Tôi là người vô thần. Tôi không tin có một Thượng-đế.” Tôi hỏi anh ta, “Này Greg, anh có là một người ngay thẳng không?” Anh ta đáp, “Đương nhiên tôi là người thẳng thắn.” Tôi nói, “Grey, một khoa học gia vào phòng thí nghiệm khảo cứu để thực hiện một thực nghiệm vốn không có dự đoạn nào trước. Ông ta đi vào công việc với đầu óc mở rộng và khảo sát sự thật một cách vô tư. Anh có sẵn lòng làm một thực nghiệm trong 30 ngày dựa trên sự ngay thẳng của trí thức không?” Tôi mô tả cho anh biết thế nào là điều tôi gọi là 30 ngày thử nghiệm, “Đọc Kinh-thánh mỗi ngày, bắt đầu bằng sách tin-lành Giăng,” Tôi nhấn mạnh, “Chỉ cần một giờ mỗi ngày cho 30 ngày. Trong mỗi ngày, bắt đầu phần đọc bằng lời cầu nguyện: ‘Lạy Đức Chúa Trời, nếu Ngài có thật, và nếu Giê-su Christ là sự bày tỏ của Ngài cho loài người, và Đấng ấy đã thật sự chết vì tội lỗi của tôi, thì tôi muốn biết Ngài một cách riêng tư. Xin bước vào đời sống tôi và hãy là Đấng cứu-rỗi và Chúa của tôi.’”

Greg đã chấp nhận cuộc thử nghiệm, và vì anh không có lớp nào ngày đó, tôi khuyến khích anh ta để thì giờ trọn ngày đọc sách Tin-lành Giăng. Chiều hôm đó, khi đang nói chuyện với một nhóm vài trăm sinh viên, tôi nhìn xuyên qua đám đông và thấy Greg đang chiếu lại tôi một nụ cười rạng rỡ dường như thắp sáng cả giảng đường lên. Khi tôi xong việc, anh xông qua đám đông để gặp tôi. “Tôi đã làm xong điều ấy,” anh cười nhăn răng. “Tôi đã làm theo điều ông nói. Tôi đã đọc chương đầu, chương thứ nhì, chương ba, chương tư, rồi nhiều hơn nữa trong sách Giăng.” Tôi không thể nào quên được lời phát biểu của anh ta: “Tôi đang đọc chương thứ tám, thì Chúa Giê-xu đã bước ra khỏi trang Kinh-thánh và ngự vào trong trái tim tôi.”

Câu chuyện của Greg chỉ là một trong số hàng trăm kết quả mà tôi có thể chia sẻ với bạn về sự kiến hiệu của “30-ngày thực nghiệm.” Bạn thử làm đi.

Bill Bright (dịch,tdl)

30ngaykinhnghiem

Bạn có sẵn lòng thử nghiệm sự ngọt ngào của Chúa Giê-xu trong cuộc đời của mình không?

The 30-Day Experiment

Have you ever been reluctant to witness to someone because you were afraid he would argue with you and you wouldn’t know how to answer? If so, I have good news for you — you don’t have to be frightened by the intellectual-sounding arguments of atheists and agnostics. I want to share with you an effective response to many of the arguments you might hear in a witnessing situation.

One day a young man said to me, “I’m an atheist. I don’t believe there is a God.”  I asked him, “Greg, are you an honest person?” “Of course I am,” he replied. I said, “Greg, a scientist goes into the laboratory to do research to perform an experiment without preconceived ideas. He goes with an open mind and considers all truth objectively. Would you be willing to perform an experiment for thirty days, as a matter of intellectual integrity?” I described to him what I call the 30-Day experiment. “Read the Bible every day, starting with the Gospel of John,” I emphasized. “Just one hour a day, for thirty days. And every day, begin your reading with a prayer: “God, if you exist, and if Jesus Christ is your revelation to man and He truly died for my sins, I want to know you personally. Come into my life and be my Savior and Lord.”

Greg agreed to the experiment, and since he had no classes that day, I encouraged him to spend the whole day reading the Gospel of John. That evening, I was speaking to a group of several hundred students. As I looked out over the crowd, I saw Greg beaming at me with a big smile that could have lighted the whole auditorium. When I finished, he darted through the crowd to meet me. “I did it,” he grinned. “I did what you told me. I read the first, second, third, fourth chapters, then more of John.” I’ll never forget his next statement: “I was in the eighth chapter when Jesus stepped out of the pages of the Bible and into my heart.”

Greg’s story is only one of hundreds I could share with you about the effectiveness of “the 30-Day experiment.” Try it.

Bill Bright

{chronocontact}tin_chua_online{/chronocontact}

Bình Luận:

You may also like