Home Dưỡng Linh Hãy Tiếp Tục Tin Cậy!

Hãy Tiếp Tục Tin Cậy!

by Ban Biên Tập
30 đọc
Có thể là bạn đang tin cậy Chúa Trời cho đặc ân để giải quyết một tình hình tài chánh khó khăn. Có thể là vấn để phải xử trí với con cái, hay một hoàn cảnh nào đó trong nhà. Cũng có thể đó là một việc gì xảy ra trong sở làm và bạn đang tin vào Đức Chúa Trời giúp đỡ thay đổi sự việc.

Dù là gì đi nữa, tôi muốn chia sẻ với bạn một lý do để giữ lòng bền đỗ, đó là: Nếu Đức Chúa Trời đã từng giúp bạn trong quá khứ, thì Ngài vẫn có thể giúp đó bạn trong hiện tại.

Gần đây, tôi có đọc một câu chuyện thật nói về một ông đang như là nổi điên vì một số phiếu thanh toán đã tới hạn. Giữa lúc rối trí, ông bỗng nhớ lại một kinh nghiệm mình đã có khi giao tranh ở một hòn đảo phía nam Thái-bình Dương trong thời thế chiến thứ hai. Ông đã lạc khỏi các đồng ngũ và bị quân thù trông thấy. Để không bị bắt, sau khi trườn xuyên qua đám rừng trên đảo, ông đã lách mình ép sát vào bên trong một hang đã rất bé nhỏ. Là một Cơ-đốc nhân, ông khẩn cầu, “Lạy Đức Chúa Trời, xin che chở con.” Trong lúc đó ông nhận thấy một con nhện nhỏ bắt đầu giăng mạng nhện nơi cửa miệng hang. Ông xem con nhện giăng tơ khoảng nửa giờ thì quân thù đã lùng soát gần bên hang. Chẳng mấy lúc, lính bên địch xuất hiện trước cửa hang đá, nhưng chúng bỏ đi ngay tức khắc. Người lính hiểu rằng quân thù đã nghĩ không thể có ai trong hang nhỏ nầy nếu còn mạng nhện đóng nơi cửa. Vậy mà ông đã bị phiền muộn vì mấy cái phiếu thanh toán hành hạ, trước khi kịp nhớ ra việc Đức Chúa Trời đã cứu ông bằng một cái mạng nhện. Thiên Chúa đã thành tín trong hoàn cảnh còn tệ hại hơn thế muôn phần.

Loài người có khuynh hướng quên đi sự thành tín của Đức Chúa Trời… hay là sự thất bại của chúng ta trong lúc tin cậy Ngài. Chúng ta tìm thấy điều giống như vậy trong Kinh-thánh Mác đoạn 8. Ngay sau khi Đức Chúa Giê-xu, với bảy cái bánh và vài con cá, làm phép lạ cho hơn bốn ngàn người ăn thì các môn độ của Chúa xuống thuyền để sang bờ bên kia của biển Ga-li-lê. Và tức thì, họ quên ngay phép lạ vừa được xem Chúa Giê-xu thực hiện: ‘Vả, môn đồ quên đem bánh theo, trong thuyền chỉ có một cái bánh mà thôi. Ngài răn môn đồ rằng: Hãy giữ mình cẩn thận về men người Pha-ri-si, và men đãng Hê-rốt. Môn-đồ nói cùng nhau rằng: Ấy là vì chúng ta không có bánh. Nhưng Đức Chúa Jêsus biết điều đó, thì phán rằng: Sao các ngươi nói cùng nhau rằng đó là tại các ngươi không có bánh? Chớ các ngươi còn chưa nghe, chưa hiểu sao? Các ngươi có lòng cứng cỏi luôn ư? Các ngươi lại không nhớ hay sao? Có tai mà sao không nghe? Các ngươi lại không nhớ hay sao? Khi ta bẻ năm cái bánh cho năm ngàn người, các ngươi thâu được mấy giỏ đầy bánh vụn? Thưa: Mười hai giỏ. Còn khi ta bẻ bảy cái bánh cho bốn ngàn người, các ngươi thâu được bấy giỏ đầy bánh vụn? Thưa: Bảy giỏ. Ngài phán: Các ngươi còn chưa hiểu sao?’ (Mác 8:14-21).

Đức Chúa Giê-xu mới làm hai phép lạ cho hàng ngàn người ăn chỉ với vài ổ bánh và một ít cá. Tuy thế, các môn đồ lại rối trí bởi vì bây giờ chỉ có một ổ bánh cho họ. Dường như họ đã quên mất sự cung cấp của Đức Chúa Trời và sự thành-tín của Ngài. Họ đã lo phiền trong hoàn cảnh này bởi vì chưa được soi sáng lúc đó để biết rằng điều gì Đức Chúa Trời đã làm trước đây, Ngài có thể thực hiện nữa.

Nhưng Đức Chúa Trời đã thật lập lại các bày tỏ. Ngài là Thành-tín! Những gì Ngài đã làm trong đời sống bạn thì Ngài vẫn có thể sẽ thực hiện nữa. Và đó là lý do cho sự bền đỗ… để tiếp tục tin cậy và để hôm nay giữ lấy lời hứa mà Đức Chúa Trời đã đặt vào trái tim của bạn.

Bayless Conley (dịch, ldt)

trust_in_god

Hãy tiếp tục trong sự tin cậy!

Keep On Trusting!

There’s been a time in your life when trusting God has been tough.

Maybe your marriage isn’t where you would like it to be and you’ve been praying and trusting God to turn things around. Maybe you’re trusting God for the healing of a physical affliction in your body. Maybe there’s a difficult financial situation in which you’re trusting God for favor. Maybe it has to do with your kids or some other situation in the home. Maybe it has to do with something that’s going on at work and you’re trusting God for something to change.

Whatever it is, I want to share with you one reason to hold fast: If God ever helped you in the past, He can help you in the present.

I read a true story recently about a man who was totally distraught over some bills which had come due. And in the midst of his panic he remembered an experience he had as a World War II soldier fighting in the South Pacific. He had become separated from his comrades, and some enemy soldiers had spotted him. In his attempt not to be caught, he scrambled through the jungle on the island he was on and managed to wedge himself inside a tiny little cave. And being a Christian, he prayed, “God, please protect me.”  In that moment, he noticed that a little spider had started to spin a web at the mouth of the cave, and for the next 30 minutes he watched that spider spin a web as his enemy searched the caves around him. Pretty soon, the enemy soldiers appeared at the mouth of the cave–and in an instant, they were gone. The soldier realized the enemy assumed nobody would have gone into that cave if there was a spider web in front of it! He had let the distress about his bills overwhelm him… before finally remembering that God had saved him with a spider web! God had been faithful in a situation that had been much worse!

This human tendency to forget God’s faithfulness… our failure to trust Him. It is the same thing we find in Mark chapter 8. Right after Jesus miraculously fed over 4,000 people with a few fish and seven loaves of bread, the disciples had jumped into a boat with Jesus and crossed over to the other side of the Sea of Galilee. And they immediately forgot the miracle they had just watched Him perform; Now the disciples had forgotten to take bread, and they did not have more than one loaf with them in the boat. Then He charged them, saying, “Take heed, beware of the leaven of the Pharisees and the leaven of Herod.” And they reasoned among themselves, saying, “It is because we have no bread.” But Jesus, being aware of it, said to them, “Why do you reason because you have no bread? Do you not yet perceive nor understand? Is your heart still hardened? Having eyes, do you not see? And having ears, do you not hear? And do you not remember? When I broke the five loaves for the five thousand, how many baskets full of fragments did you take up?” They said to Him, “Twelve.” “Also, when I broke the seven for the four thousand, how many large baskets full of fragments did you take up?” And they said, “Seven.” So He said to them, “How is it you do not understand?” (Mark 8:14-21

Jesus has just performed two amazing miracles feeding thousands with a few fish and a couple of loaves of bread. Yet the disciples are panicking because they realize that they only have one loaf of bread now for themselves. Somehow they have forgotten God’s provision… His faithfulness. They are panicking in this situation because it has not dawned on them that what He did before he can do again.

But God does do repeat performances! He is faithful! What He has done in your life He can do again. And that’s a good reason to hold fast… to keep believing… and to hold on today to the promise that God has put in your heart!

By Bayless Conley

Bình Luận:

You may also like