Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 25 – Vương Quốc Của Sự Thay Đổi Hoàn Toàn

Ngày 25 – Vương Quốc Của Sự Thay Đổi Hoàn Toàn

by Ban Biên Tập
30 đọc
Ngày 25 VƯƠNG QUỐC CỦA THIÊN ĐÀNG VÀ VƯƠNG QUỐC CỦA SỰ THAY ĐỔI HOÀN TOÀN

Ma-thi-ơ 19:23-30

23 Bấy giờ, Đức Giê-su phán cùng các môn đệ của Ngài: “Thật, Ta bảo các con, người giàu khó vào Nước Thiên Đàng. 24 Ta cũng cho các con biết: Lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Đức Chúa Trời.”
25 Các môn đệ nghe thế vô cùng kinh ngạc, nên hỏi: “Thế thì ai có thể được cứu rỗi?”
26 Đức Giê-su nhìn các môn đệ phán: “Với người, việc này không ai làm nổi, nhưng với Đức Chúa Trời mọi việc đều được cả.”
27 Bấy giờ Phê-rơ lên tiếng thưa rằng: “Phần chúng con đã từ bỏ mọi sự để theo Thầy, thì sẽ được gì?”
28 Đức Giê-su phán cùng họ: “Thật, Ta bảo các con, trong thời đại mới, khi Con Người ngồi trên ngai vinh quang của Ngài, các con, những kẻ theo Ta, cũng sẽ ngồi trên mười hai ngai cai trị mười hai chi tộc Y-sơ-ra-ên. 29 Và ai từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, ruộng đất vì cớ danh ta sẽ được nhận gấp trăm lần hơn và thừa hưởng sự sống vĩnh phúc. 30 Nhưng nhiều người đang đứng đầu sẽ trở nên cuối, và những người cuối trở nên đầu.”

Câu hỏi suy gẫm: (Hãy dành thời gian chất lượng bên Chúa Giê-su và suy gẫm sâu sắc Lời của Ngài).

● Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

● Ngài ban cho tôi bài học gì?

Tham khảo:
1) Chúa Giê-su là Đấng như thế nào?
Câu 26: Chúa tạo cơ hội cho người giàu có thể vào nước Thiên đàng. Khi chúng ta trình dâng tất cả mọi điều ta có lên Đức Chúa Trời để sử dụng theo ý muốn của Ngài, chúng ta sẽ được giải thoát khỏi những gánh nặng về tài sản của chúng ta và bởi quyền năng của Đức Thánh Linh để làm hài lòng Đức Chúa Trời. Cho dù hoàn cảnh chúng ta có ra sao, khi chúng ta tin cậy vào Chúa trong mọi sự, thì có sự sống đời đời.
Câu 28, 29: Chúa để những ai từ bỏ mọi điều mình có lên cho Đức Chúa Trời, dự phần trị vì với Chúa Giê-su. Ngài không chỉ thay thế những gì họ từ bỏ, nhưng còn ban thưởng dư dật và đầy dẫy vượt quá mọi sự suy tưởng nữa. Đây không phải là sự miêu tả về tương lai xa xôi đâu. Qua Đức Thánh Linh, chúng ta sẽ kinh nghiệm được rằng trong Hội Thánh đã được thành lập bởi Đấng Christ, người đã chịu lấy đau thương khi chết trên thập tự giá và sống lại từ cõi chết. Cộng đồng của chúng ta đã kinh nghiệm nhiều về vương quốc của thiên đàng như một gia đình mới trong sự thiết lập của Đức Chúa Trời chưa?
2) Ngài ban cho tôi bài học gì?
Câu 23, 24: Có phải là quá khó cho người trai trẻ vào được nước thiên đàng? Nhưng có một con đường. Hãy bỏ hết những gì Chúa đã yêu cầu nơi người trai trẻ này. Tài sản của tôi không phải thuộc về tôi, nhưng tôi dâng lên cho Chúa, chủ nhân đích thực, và tôi cần phải khiêm nhượng trong vai trò là một người quản lý. Dù cho một người có tài sản bao nhiêu, nếu không dâng lên cho Đức Chúa Trời, thì điều đó cũng giống như người trai trẻ, không thể chui qua lỗ kim. Tôi sẽ sống như tôi là một người chủ hay một người quản lý tài sản của tôi?
♣ Cầu nguyện: Con dâng hết mọi điều lên cho Đức Chúa Trời. Xin hãy cho con hưởng được lời hứa mà Ngài đã ban.

Bạn có khó khăn vào nước Thiên đàng như lạc đà chui qua lỗ kim?
(Hãy chia sẻ bài học suy gẫm của bạn với mọi người ở phần Viết Nhận Xét bên dưới)

Bình Luận:

You may also like