Browsing: nổi loạn

Dưỡng Linh
0

vieclam0HoiThanh.Com – Chúng ta có thể tỏ ra vâng lời trong thái độ, nhưng không hoàn toàn vâng phục. Những ý định tốt mà không có hành động vâng phục thì không thể hiện được đức tin đúng đắn của bạn, đây là những điều rất quan trọng…