Browsing: mathiơ

Dưỡng Linh
0

vieclam0HoiThanh.Com – Chúng ta có thể tỏ ra vâng lời trong thái độ, nhưng không hoàn toàn vâng phục. Những ý định tốt mà không có hành động vâng phục thì không thể hiện được đức tin đúng đắn của bạn, đây là những điều rất quan trọng…

Thánh Kinh Hàng Ngày
0

Hoithanh.com – Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay: Ma-thi-ơ 11:1-10

john baptist2

Giăng Báp-tít trong ngục nghe về những điều Đấng Christ đang làm và sai các môn đồ mình đến hỏi Chúa Giê-su xem liệu Ngài có thật là Đấng Mê-si chăng. Chúa Giê-su đưa ra câu trả lời của mình.

 

Thánh Kinh Hàng Ngày
0

Hoithanh.com – Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay: Ma-thi-ơ 10:34-42
island-romance2 Phân đoạn hôm nay là một bài học liên quan đến sứ mạng của Chúa Giê-su sẽ gây ra sự chia rẽ với thế gian, và lòng trung thành của các môn đồ Ngài.

 

Thánh Kinh Hàng Ngày
0

Hoithanh.com – Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay: Ma-thi-ơ 10:24-33
hang dua
Các môn đồ bị bắt bớ vì họ đi theo Chúa Giê-su. Trong phân đoạn hôm nay, Chúa Giê-su đưa ra một lời tái đảm bảo khích lệ chúng ta đừng sợ hãi.
Thánh Kinh Hàng Ngày
0

chiukhovichrist0Hoithanh.com – Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay: Ma-thi-ơ 10:16-23

Phân đoạn hôm nay nói về sự bắt bớ và thù nghịch mà các môn đồ Chúa Giê-su sẽ đối diện khi họ rao truyền Phúc Âm.
Một bài học vô cùng quan trọng trong hành trình theo Chúa của bạn!

 

Thánh Kinh Hàng Ngày
0

chuasai12mondo0Hoithanh.com – Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay: Ma-thi-ơ 10:1-15

Chúa Giê-su chỉ dẫn Mười Hai Môn Đệ về những điều họ sẽ đối diện khi họ đi ra rao giảng Tin lành tại Ga-li-lê, và cách nào họ cần phải giải quyết với những hoàn cảnh đó.

Thánh Kinh Hàng Ngày
0

Hoithanh.com – Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay: Ma-thi-ơ 9:14-26
jesushealsthebleedingwoman2Chúa Giê-su công bố đức tin của những người bị xã hội ruồng bỏ thông qua ba sự kiện: gọi Ma-thi-ơ làm môn đồ Ngài, làm sống lại một bé gái đã chết, và chữa lành một người phụ nữ bị băng huyết.

 

1 2 3