Browsing: vâng phục

Dưỡng Linh
0

vieclam0HoiThanh.Com – Chúng ta có thể tỏ ra vâng lời trong thái độ, nhưng không hoàn toàn vâng phục. Những ý định tốt mà không có hành động vâng phục thì không thể hiện được đức tin đúng đắn của bạn, đây là những điều rất quan trọng…

Dưỡng Linh
0

yeuthuongdungkieungao1HoiThanh.Com – Rất nhiều người đã rơi vào cùng một khuôn mẫu nầy: Khi mới được cứu, họ khao khát học biết về Chúa và đường lối Ngài. Sự khiêm nhường của họ dễ dàng được nhận thấy vì họ tìm kiếm và tin cậy Đức Chúa Trời trong mọi điều.