Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 22 – Chúa Giê-su Sai Mười Hai Môn Đồ

Ngày 22 – Chúa Giê-su Sai Mười Hai Môn Đồ

by Ban Biên Tập
30 đọc

NGÀY 22       CHÚA GIÊ-SU SAI MƯỜI HAI SỨ ĐỒ ĐI TRUYỀN GIẢNG

Nội dung của phân đoạn Kinh Thánh

Ma-thi-ơ 10:1-15

Chúa Chọn Mười Hai Môn Đệ
1 Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ đến và ban cho quyền uy để đuổi tà linh và chữa lành mọi bệnh tật.2 Tên của mười hai sứ đồ như sau: Trước hết là Si-môn, cũng gọi là Phê-rơ và An-rê, em người; Gia-cơ con của Xê-bê-đê và Giăng em người; 3 Phi-líp và Ba-thê-lê-mi; Thô-ma và Ma-thi-ơ, người thu thuế; Gia-cơ con của A-phê và Tha-đê; 4 Si-môn người thuộc đảng Quá Khích và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt là người phản Chúa.

Chúa Sai Mười Hai Sứ đồ
5
Đó là mười hai sứ đồ Đức Giê-su sai đi và dặn bảo: “Đừng đi vào vùng dân ngoại quốc hay thành phố người Sa-ma-ri. 6 Nhưng hãy đến cùng bầy chiên lạc mất của nhà Y-sơ-ra-ên. 7 Hãy đi, truyền giảng rằng: ‘Nước Thiên Đàng đã đến gần.’ 8 Hãy chữa lành kẻ đau yếu, khiến người chết sống lại, chữa sạch người phung, đuổi quỷ trừ tà. Các con đã nhận lãnh miễn phí, hãy tặng miễn phí. 9 Đừng mang theo vàng, bạc hay tiền của trong lưng. 10 Đừng mang theo túi đi đường, không cần hai áo, giày hoặc gậy, bởi vì công nhân được hưởng tiền công mình.11 Khi vào một thành phố hay làng xã nào, hãy tìm người xứng đáng mà trọ cho đến khi đi. 12 Khi vào nhà ai, hãy chúc bình an cho nhà ấy. 13 Nếu nhà đó xứng đáng, sự bình an của các con sẽ ở với họ. Nếu không xứng đáng, lời chúc bình an sẽ trở về với các con. 14 Nếu ai không tiếp nhận, hoặc không nghe lời các con, hãy phủi sạch bụi dính chân các con khi ra khỏi nhà hay thành phố đó. 15 Thật, Ta bảo các con, vào ngày phán xét, dân thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ sẽ bị đoán phạt nhẹ hơn dân thành phố đó.”

Câu hỏi suy gẫm: (Hãy dành thời gian chất lượng bên Chúa Giê-su và suy gẫm sâu sắc Lời của Ngài).

● Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

● Ngài ban cho tôi bài học gì?

Tham khảo:
1) Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 1 Chúa Giê-su gọi mười hai môn đồ tới và ban cho thẩm quyền để rao giảng nước Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ban quyền uy cho con cái Ngài, không phải để chứng tỏ quyền năng phép lạ cho thế gian, nhưng để quan tâm tới những người bị tổn thương đau khổ của Đức với thế gian như thế nào?

2) Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 2-4 Dù mười hai sứ đồ có sự khác biệt về hoàn cảnh xuất thân, tính cách và địa vị, nhưng họ đều được kêu gọi để giải cứu thế giới đau khổ. Mỗi thành viên trong cộng đồng chúng ta đều khác nhau, nhưng liệu chúng ta có cùng một mục đích rao giảng Phúc Âm?

Câu 5,6 Cần phải có một chiến lược để rao truyền Phúc Âm. Thời điểm Chúa Giê-su nói với môn đồ Ngài đừng đi tới dân ngoại hay vào bất cứ thành nào của người Sa-ma-ri không phải để ngăn không cho người ngoại nghe Tin lành, nhưng là để tập trung vào việc cứu người Do-thái. Chúa Giê-su biết rằng vương quốc Đức Chúa Trời rốt cuộc sẽ mở rộng từ người Do-thái đến dân ngoại và phải chờ đợi đến thời điểm đó (24:14; 28:19-20). Hôm nay chúng ta cũng cần có một chiến lược để làm công việc Đức Chúa Trời đúng nơi đúng chỗ.

Cầu nguyện: Xin Chúa ban cho chúng ta uy quyền của Ngài để chúng con có thể công bố Tin lành cách quyền năng.

Bạn nghe thấy tiếng Chúa Giê-su sai mình vào cánh đồng chín vàng chăng?

“Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta?” Bạn nghe thấy tiếng Chúa Giê-su sai mình đi chăng?
(Hãy chia sẻ cùng chúng tôi bài học của bạn trong phần “viết nhận xét” ở bên dưới).


Bình Luận:

You may also like