Người công bình sống do đức tin v sống nơi đức tin Chúa Jesus. Kinh Luật làm cho chết nhưng Linh thì làm cho sống. Chúa Jesus phán: Lời ta phán cho các người là Linh và sự sống. Hãy bỏ đi Kinh Luật mà đến với Chúa Jesus bằng linh của chúng ta, khi đó, linh chúng ta cùng với Thánh Linh làm chứng cho chúng ta. Halelluja.