Ngày 28 – Trời Mới Và Đất Mới

Hoithanh.com – Đức Chúa Trời hứa một tương lai tuyệt với với “trời mới và đất mới” cho những người vâng theo Lời Ngài một cách trung tín, thậm chí trong những lúc khó khăn.

Ngày 27 – Không Có Đức Tin Của Chúng Ta Họ Cũng…

crossHoithanh.com - Cuộc xuất hành khỏi Ai-cập, chinh phạt thành Giê-ri-cô, lòng dũng cảm của Ra-háp và các Quan xét, đức tin của Đa-vít và các tiên tri được giới thiệu. Phân đoạn này thách thức cuộc sống của con người thời Tân Ước.

Ngày 18 – Sự Chết Và Sự Chôn Cất Áp-Ne

Giô-áp đã giết Áp-ne để trả thù cho A-sa-ên, em trai mình. Nhưng Đa-vít đã rủa sả Giô-áp và dành cho Áp-ne một lễ...

Ngày 24 – Những Sinh Tế Đẹp Lòng Đức Chúa Trời

Hoithanh.com - Phân đoạn này cho chúng ta biết Hội Thánh (cộng đồng đức tin), đã nhận được giao ước mới trong giữa những nan đề khác nhau của thế giới, có thể bằng thuộc thể bày tỏ ân điển của Đức Chúa Trời.

Ngày 11 – Ngài Vui Lòng Làm Hòa Muôn Vật

Chua-dan-datHoithanh.com - Như được công bố rằng Chúa Jêsus Christ, Đấng làm hoà hết thảy mọi vật dựng nên, làm đầy dẫy kẻ tin Ngài để họ có sự hòa thuận mà làm chứng về công việc này, và có niềm hi vọng vào Phúc âm.

Chúa Giê-xu Muốn Nói Gì Khi Ngài Phán “Hễ chi sanh bởi xác thịt...

“Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Quả thật, quả thật, Ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh,...

Ngày 17 – Vương Quốc Mà Đức Chúa Trời Thiết Lập

Hoithanh.com - Trước hết, Ê-sai cầu xin ân điển của Đức Chúa Trời, sau đó nói tiên tri về sự hủy diệt của A-sy-ri, kẻ thù của Giu-đa và sự phục hồi của dân Chúa.

Ngày 06 – Hãy Tin Cậy Và Nhận Biết Đức Chúa Trời

  Sa-lô-môn đưa ra sự dạy dỗ cụ thể về đời sống kính sợ Chúa và công bố tình yêu đối với Đức Chúa Trời...

Ngày 21 – Không Được Xúc Phạm Đến Danh Đức Chúa Trời

light_1Hoithanh.com - Chương 21 là những luật lệ dành cho các thầy tế lễ. Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay chứa đựng những luật lệ khiến thầy tế lễ nên thánh và gìn giữ họ khỏi sự chết và tình dục bất khiết.

Ngày 15 – Những Chữ Viết Trên Tường

Hoithanh.com - Bên-sát-xa, người trở thành vua sau Nê-bu-cát-nết-sa, đã chịu sự đoán phạt khi ông ta thờ lạy hình tượng và chế nhạo Đức Chúa Trời.