Ngày 16 – Đức Chúa Trời Là Chúa Chân Thật

ngay 16

Hoithanh.com - Kể từ chương 17 chúng ta thấy trận chiến giữa Ba-anh và Đức Chúa Trời. Trong đỉnh điểm của sự băng hoại Đức Chúa Trời sử dụng tiên tri Ê-li để bày tỏ rằng Ngài là Đức Chúa Trời chân thật và là vua chân chính.

Ngày 06 – Bí Quyết Đánh Bại Mô-áp

bi_quyetHoithanh.com - Đồng minh của Giô-ram, đang sắp chết khát, đã đến gặp Ê-li-sê theo lời đề xuất của Giê-hô-sa-phát. Họ làm theo lời chỉ dẫn của Ê-li-sê và đánh bại Mô-áp, kinh nghiệm được chiến thắng.

Bạn Có Thể Tìm Được Tự Do Thật Ở Đâu?

“Vậy nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do.” - Giăng 8:36Thế gian này định nghĩa tự do như...

Ngày 27 – Hãy Nếm Thử Và Nhận Biết

Hoithanh.com - Dựa vào kinh nghiệm riêng của mình, Đa-vít dạy về sự kính sợ Chúa, và điều đó có ý nghĩa cho cả người công chính lẫn kẻ ác.

Ngày 29 – Luật Về Các Sinh Tế

Phân đoạn này là sự đáp ứng của Đức Chúa Trời đối với những thất bại của dân Y-sơ-ra-ên (chương 13-14). Một lần nữa,...

Ngày 20 – Hãy Chiến Đấu Vì Đức Tin

Hoithanh.com - Giu-đe viết về sự đoán xét của Đức Chúa Trời. Ông trích dẫn những gương của Ca-in, Ba-la-am, và Cô-rê, và giải thích lý do khiến chúng ta phải chiến đấu vì đức tin để không bị nhầm lẫn bởi giáo sư giả, những kẻ xúi dục những hành động vô đạo đức.


Ngày 27 – Đức Giê-Hô-Va Lớn Hơn Tất Cả Các Thần

Hoithanh.com - Giê-trô, ông gia của Môi-se, đến hoang mạc cùng với vợ của Môi-se và hai con trai của ông. Sau khi nghe Môi-se thuật lại tất cả những điều Đức Chúa Trời đã làm, Giê-trô ngợi khen Đức Chúa Trời và dâng một của lễ.

Ngày 12 – Sẽ Có Dấu Hiệu Gì

beachHoithanh.com - Đức Chúa Giê-su nói rằng sẽ có một ngày đoán xét, trong đó có việc dền thờ bị đổ xuống, và mô tả những dấu hiệu sẽ xuất hiện trước khi ngày ấy đến

Ngày 10 – Những Tấm Gương Chịu Khổ

gieo_giong1Hoithanh.com - Hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca vui mừng chịu khổ vì đã đón nhận Lời Đức Chúa Trời. Phao-lô, người yêu quý Hội thánh hết mực, đã gửi Ti-mô-thê đến để khích lệ họ.

Ngày 28 – Trời Mới Và Đất Mới

Hoithanh.com – Đức Chúa Trời hứa một tương lai tuyệt với với “trời mới và đất mới” cho những người vâng theo Lời Ngài một cách trung tín, thậm chí trong những lúc khó khăn.