Ngày 8 – Dấu Hiệu Ngày Cuối Cùng


Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay 2 Ti-mô-thê  3:1-9

Phao-lô giải thích những người sống trong ngày cuối cùng sẽ băng hoại kinh khủng như thế nào về đạo đức và thuộc linh và cảnh báo con cái Đức Chúa Trời.

Ngày 22- Hành Trình Truyền Giáo Không Ngừng Ở Rô-ma

gieo_giongHoithanh.com - Ở Rô-ma cũng vậy, Phao-lô gặp người Do Thái trước tiên để dạn dĩ công bố Phúc âm hi vọng trọn vẹn cho họ: Đức Chúa Giê-su chính là Đấng Mê-si, và Vương quốc của Đức Chúa Trời đã đến với Ngài. Nhưng sứ điệp này không được họ đón nhận.

Ngày 29 – Con Đường Được Chúa Dẫn Dắt

Chua-dan-datHoithanh.com - Phân đoạn hôm nay là bài giảng về sự lịch sử cứu chuộc của Đức Chúa Trời bởi Ê-tiên trước Hội Đồng Công Luận, từ sự Chúa gọi Áp-ra-ham đến khi Giô-sép bị bán sang Ai-cập.

Tình Yêu Của Chúa Là Gì?

Tại sao Chúa yêu những con người bất toàn như chúng ta? Vì Ngài muốn thế - Ngài vui lòng với điều đó. Yêu...

Chuẩn Bị Tấm Lòng Gặp Hài Nhi Giê-xu – Phần 24: Đón Mừng Đấng...

Hôm nay, Chúa Cứu Thế, Đấng Cứu Tinh của nhân loại vừa giáng sinh tại thành Đa-vít. – Lu-ca 2:11

Ngày 20 – Sự Công Chính Bởi Đức Tin

Hoithanh.com - Phao-lô giải thích lý do khiến các dân ngoại nhận được sự công chính chứ không phải dân Do Thái.

Ngày 18 – Lạy Chúa Của Con Và Đức Chúa Trời Con

Thô-ma, người không tin những môn đồ, bạn của ông rằng họ đã gặp Đức Chúa Jêsus phục sinh, đã xưng nhận, “Lạy Chúa...

Ngày 15 – Đua Nhau Có Thai

Hoithanh.com - Ra-chên và Lê-a, hai người vợ của Gia-cốp, đua nhau giành tình yêu của chàng. Sự ganh đua này có thể nhắc Gia-cốp nhớ đến thời gian chàng ganh đua với Ê-sau, anh mình.

Ngày 16 – HÃY THỎA MÃN TRONG ÂN ĐIỂN

Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay GIÊ-RÊ-MI 31:10-22

Ngài giải thích nhiều cách về thể nào Ngài sẽ cứu dân sự là những người bị kẻ thù họ bắt làm phu tù. Những tù nhân tại Ba-by-lôn nghe điều này kiên nhẫn đợi chờ sự hồi phục Giu-đa.

Thánh Thi 5:1-3: Tìm Cầu Chúa

Chúa ôi, xin lắng nghe những lời con cầu xin; Xin đoái đến những lời con than thở kêu cầu. Ôi Vua của con và Ðức...