Ngày 20 – Trừng Phạt Dân Am-môn

Hoithanh.com - phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay Giê-rê-mi 49:1-6
Phân đoạn hôm nay là lời tiên tri về sự trừng phạt dân Am-môn, kẻ đã cướp sản nghiệp của chi phái Gát.

SỰ THẬT ĐẰNG SAU NHỮNG LỜI MỜI GỌI RẤT CÓ LÝ

Ma-thi-ơ 4: 1-11 Ma quỷ cám dỗ Ngài trong khi Ngài đói, cái đói không phải của 1 ngày 2 ngày không ăn nhưng của...

Ngày 11 – Các Giáo Sư Giả Và Những Mức Độ Của Lòng Tham...

Hoithanh.com - Khi Phao-lô kết thúc bức thư của mình, lại một lần nữa ông cảnh báo chống lại các tà giáo và đặc biệt là sự nguy hiểm của lòng ham tiền bạc, ông khuyên là hãy thỏa lòng với điều được ban cho.

Ngày 4 – Đức Chúa Giê-xu Cầu Nguyện Khi Ngài Làm Việc

jesus_prayingHoiThanh.com - Đức Chúa Giê-xu tiếp tục tương giao với Đức Chúa Trời qua sự cầu nguyện trong khi thi hành chức vụ mở mang Nước Đức Chúa Trời.

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 116: Bánh Sống và Bánh Hằng Sống

Link bài đọc: https://youtu.be/KwVh98fywKc Kinh thánh:  Ma-thi-ơ 15:29-39 29 Đức Chúa Jêsus từ đó đi đến gần biển Ga-li-lê; rồi...

Ngày 26 – Tình Yêu Thương Là Luật Lớn Nhất

Hoithanh.com - Cuối cùng, một thầy dạy luật cố gắng thử Đức Chúa Jêsus bằng cách hỏi Ngài về điểu răn lớn nhất trong Luật Pháp. Đức Chúa Jêsus đáp rằng “tình yêu thương” là luật lớn nhất. Sau điều này, Đức Chúa Jêsus phán rằng Ngài là “Chúa” mà vua Đa-vít đã nói đến.

Ngày 23 – Gặp Gỡ Và Giải Hòa

Hoithanh.com - Sự gặp gỡ giữa Gia-cốp và Ê-sau thực tế khá là cảm động, không giống những gì Gia-cốp đã sợ hãi. Gia-cốp cứ khăng khăng rằng Ê-sau phải nhận quà của ông, và Ê-sau lại cố gắng bảo vệ Gia-cốp bằng đội quân của ông ta.

Ngày 02 – Sự Pha Trộn Tôn Giáo

bong_denHoithanh.com - Phân đoạn hôm nay mô tả sự khởi đầu của Sa-ma-ri theo cách lý giải thần học đằng sau sự hủy diệt vương quốc phía bắc Y-sơ-ra-ên. Dân A-si-ri, dân đã hủy diệt Y-sơ-ra-ên đưa dân ngoại đến sống tại Sa-ma-ri đồng thời mang theo tôn giáo lai tạp của họ; điều này đã khiến cho dân Y-sơ-ra-ên bị trộn lẫn với các dân ngoại khác.

Ngày 16 – Việc Làm Cái Rương Và Bàn

Những người thợ làm Đền Tạm, đã chế những vật dụng ở bên trong. Trước tiên, họ làm cái rương, sau đó họ làm...

Ngày 13 – Chống Lại Thế Gian

Hoithanh.com - Đức Chúa Jêsus phán rằng nếu các môn đồ của Ngài hết lòng theo Ngài, thế gian sẽ chống lại họ. Dẫu rằng những người chối bỏ Đức Chúa Jêsus có thể là người thân trong gia đình, cũng sẽ có sự không hài hòa.