Ngày 18 – Sự Lựa Chọn Tối Thượng Của Đức Chúa Trời

cherryHoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm hôm nay: Rô-ma 9:1-18

Sự định trước và chọn lựa của Đức Chúa Trời áp dụng cho mọi cộng đồng quốc gia. Điều này bày tỏ quyền tể trị tối thượng của Chúa trong lịch sử và trách nhiệm của con người.

Ngày 3 – Hai Người Trái Ngược Nhau

Hoithanh.com - Các quân đồng minh của Giu-đa và Y-sơ-ra-ên đã phớt lờ Lời của Đức Chúa Trời và bắt đầu một cuộc chiến tranh, và cuối cùng đã bị bại trận bởi quân đội Sy-ri. Lúc ấy, A-háp và Giô-sa-phát tỏ thái độ trái ngược nhau trước mặt Đức Chúa Trời.

Ngày 07 – Sống Cho Đấng Christ

Phao-lô nói rằng ông đã sống một đời sống cho Đấng Christ và cho mọi người của Hội Thánh, và thực hiện nhiệm vụ...

Ngày 03 – Đức Chúa Trời, Người Thợ Gốm

Hoithanh.com – Đức Chúa Trời ban ví dụ người thợ gốm và chiếc bình bằng đất. Ngài phán rằng việc cứu Y-sơ-ra-ên qua dân ngoại Sy-ri là theo ý muốn Ngài và không ai có thể chống nghịch lại Ngài.

Ngày 16 – Sự Phán Xét Và Sự Mời Gọi

Hoithanh.com - Đức Chúa Jêsus công bố sứ điệp phán xét đối với các thành không ăn năn, thậm chí sau khi họ đã nghe Phúc Âm. Tuy nhiên, đối với những ai đến với Đức Chúa Jêsus khi họ nghe Phúc Âm, Ngài hứa sẽ cho họ sự yên nghỉ.

Ngày 3 – Chúa Giê-su Đến Là Chúa Bình An

Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay: Ma-thi-ơ 21:1-11
holy-spirit-rain-down-flames_lg2
Cuối cùng Chúa Giê-su cũng đến Giê-ru-sa-lem nhưng Ngài không đến như một kẻ chinh phạt như người ta mong đợi nhưng Ngài đến như một vị Vua hòa bình khiêm nhu.

Ngày 09 – Cậu Bé Jêsus

Là một cậu bé, Đức Chúa đã biết Ngài là ai và lý do khiến Ngài phải đến thế gian này, vì thế Ngài...

Ngày 25 – Đức Chúa Trời Của Những Người Sống

Hoithanh.com - Người Sa-đu-sê, những người không tin vào sự sống lại, công bố rằng luật lấy vợ của người anh đã qua đời không phù hợp với thuyết về sự sống lại và họ thử Đức Chúa Jêsus.

Ngày 04 – Cách Một Người Được Xưng Công Chính

Hoithanh.com - Phao-lô nói rằng một người không được xưng công chính bởi công việc của luật pháp mà qua đức tin, và ông cũng tranh luận sự quở trách của ông đối với Phi-e-rơ.

Ngày 13 – Ngày Lễ Chuộc Tội

chuoc_toiHoiThanh.com - Đức Chúa Trời tiếp tục ban bố những luật lệ của Ngày Lễ Chuộc Tội. Đây là ngày thực hành khổ hạnh để được chuộc tội và phải ghi nhớ rằng chỉ có huyết mới tẩy sạch được tội lỗi.