Ngày 15 – Cảnh Báo Về Sự Đổ Nát Của Thành Giê-ru-sa-lem

dentho0Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay Ma-thi-ơ 24:1-14

Chúa Giê-su đang nói chuyện với các môn đồ là những người vô cùng thích thú với những kiến trúc đền thờ rằng, đền thờ sẽ bị phá hủy và trở nên vô nghĩa.

Ngày 14 – Lời Mời Gọi Thống Thiết Và Sự Từ Khước Hoàn Toàn

chuachiukhonan2Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay Ma-thi-ơ 23:29-39

Những người trang trí mồ mả cho các đấng tiên-tri từng bị giết nhiều năm trước đây sẽ giết một người còn lớn hơn các đấng tiên-tri và họ sẽ phải đối mặt với sự phán xét không thể hoãn lại được.

Ngày 13 – Thảm Họa Từ Sự Giả Hình

giahinhtongiaoHoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay Ma-thi-ơ 23:23-28
Phân đoạn kinh thánh này vạch trần sự giả hình của những người lãnh đạo tôn giáo đã phớt lờ những mệnh lệnh nền tảng bên trong và chỉ tập trung vào những điều răn bên ngoài: suy nghĩ và việc làm bên ngoài của họ là khác hẳn nhau.

Ngày 12 – Tai Họa Trên Những Người Đạo Đức Giả

dentho0Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay Ma-thi-ơ 23:13-22

Chúa Giê-su lên án những người lãnh đạo giả hình đã giải nghĩa luật pháp không đúng và dẫn mọi người đi vào con đường sai trái và tuyên bố rằng các thảm họa sẽ giáng xuống họ.

Ngày 11 – Người Tự Nhấc Mình Lên

Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay Ma-thi-ơ 23:1-12
Chúa Giê-su lên án những người lãnh đạo giả hình đã giải nghĩa luật pháp không đúng và dẫn mọi người đi vào con đường sai trái và tuyên bố rằng các thảm họa sẽ giáng xuống họ.

Ngày 9 – Chúa Của Sự Sống

Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay Ma-thi-ơ 22:23-33
Những người Sa-đu-sê không tin có sự sống lại đến hỏi Chúa Giê-su và thử Ngài rằng thuyết phục sinh không phù hợp với sự tái hôn.

Ngày 9                        CHÚA CỦA SỰ SỐNG

Ma-thi-ơ 22:23-33

Câu Hỏi Về Sự Sống Lại
23 Cũng trong ngày ấy, những người Sa-đu-sê, là người nói rằng không có sự sống lại, đến hỏi Đức Giê-su: 24 “Thưa Thầy, Môi-se dạy: ‘Nếu ai chết mà không có con thì em người ấy sẽ lấy vợ góa của anh để có con nối dõi cho anh.’ 25 Bây giờ giữa chúng tôi, có bảy anh em nọ. Người anh cả lấy vợ, rồi chết mà không có con nên để vợ lại cho em kế. 26 Người thứ hai, thứ ba cho đến người thứ bảy cũng vậy. 27 Sau cùng người đàn bà cũng chết. 28 Vậy vào ngày sống lại, người đàn bà ấy là vợ của ai trong bảy anh em? Vì tất cả đều đã lấy người ấy?”

29 Đức Giê-su đáp: “Các ông đã lầm, không hiểu Kinh Thánh cũng như quyền năng của Đức Chúa Trời. 30 Vì trong ngày sống lại, người ta sẽ không cưới vợ, gã chồng nhưng sẽ như thiên sứ trên trời. 31 Còn về việc sống lại của người chết, các ông chưa đọc lời Đức Chúa Trời phán sao? 32 Ta là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác, Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp là tổ tiên người Do Thái, Ngài không phải là Đức Chúa Trời của người chết mà là của người sống.”

33 Khi nghe Đức Giê-su giải đáp, đám đông rất kinh ngạc về những điều Ngài dạy dỗ.
1) Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 30 Chúa hứa một cuộc sống dư dật trên thiên đàng. Thiên đàng là nơi không có sự chết, không cưới gả. Trong 5 sách đầu của Cựu ước có rất nhiều chỗ mà giao ước với dân Y-sơ-ra-ên, là dân sẽ được tẩy sạch nhiều lần, được làm thành; và dân thuộc về Đức Chúa Trời sẽ không chết nhưng có sự sống đời. Sẽ có một mối quan hệ yêu thường mang đến sự kết hiệp trọn vẹn mà những cuộc hôn nhân ở thế gian này không thể so sánh được.

Câu 31, 32 Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp là Đức Chúa Trời sống của hiện tại chứ không phải Đức Chúa Trời chết của quá khứ. Những Tổ phụ chúng ta đã thực sự sống lại. Không giống như sự hiểu biết nông cạn về Kinh thánh của những người Sa-đu-sê đã hiểu, Đức Chúa Trời của sự sống lại thực sự hiện diện trong các sách Ngũ kinh. (Xuất 3:6). Hãy biết rằng Đức Chúa Trời ngày hôm nay cũng là Đức Chúa Trời của ngày mai và chúng ta hãy đồng đi với Ngài vào miền Đất Hứa.

2) Ngài dạy tôi bài học gì?

Câu 24-29 Người Sa-đu-sê nghĩ rằng phong tục người em lấy vợ của anh mình nếu anh chết để nối dõi cho gia đình không thể cùng tồn tại với thuyết phục sinh. Họ nghĩ rằng Chúa Giê-su không thể giải thích được tình huống người đàn bà đã lấy bảy đời chồng và cô sẽ trở thành vợ của ai sau sự sống lại. Người Sa-đu-sê nghĩ rằng đây là một câu hỏi hợp lý. Tuy nhiên họ lại bị khiển trách vì sự không hiểu biết về quyền năng của Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa là Đức Chúa Trời của sự sống, xin Ngài giúp con để con biết chắc rằng con là con của Ngài và xin giúp con mỗi ngày sống theo sự dạy dỗ của thập tự giá.

Thẩm Quyền Của Chúa Giê-su

dongco1Hoithanh.com - Những người lãnh đạo tôn giáo nhìn thấy những việc “quá khích” Chúa Giê-su làm trong đền thờ thì hỏi Ngài bởi quyền phép nào Ngài làm những điều đó. Sau khi bác bẻ tất cả những câu hỏi nhằm vào Ngài, Chúa Giê-su dạy họ dụ ngôn về hai anh em.

Ngày 4 – Đền Thờ Cũ Bị Đoán Phạt & Bài Học Về Đức...

bong-lua3HOITHANH.COM - Đền thờ Giê-ru-sa-lem giống như cây vả rậm lá sẽ bị đoán phạt. Để bày tỏ rằng đền thờ mới sẽ khởi sự bên trong Ngài, Chúa Giê-su sử dụng hai ví dụ để giải thích.

Phân đoạn Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 21:12-22

Ngày 1 – Kẻ Đầu Sẽ Nên Cuối

Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay: Ma-thi-ơ 20:1-16
thanh kinh hang ngay0
Qua ví dụ về người chủ vườn nho Chúa Jesus giải thích ý tưởng về nước Đức Chúa Trời rằng kẻ đầu sẽ nên rốt và kẻ rốt sẽ nên đầu (19:30).

Ngày 28 – Đức Chúa Trời Của Sự Cứu Rỗi

Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay: 86:8-17
Tác giả thi thiên nhớ về sự cứu chuộc của Chúa trong quá khứ (câu 11-13) và ông dựa vào tính cách của Đức Chúa Trời (câu 15) để cầu nguyện Chúa cứu ông khỏi kẻ ác (câu 14-17).

Thi thiên 86:8-17

8 Lạy Chúa, không có ai giống như Ngài giữa vòng các thần;
Cũng không có công việc nào giống như công việc của Ngài.
9 Lạy Chúa, mọi nước mà Ngài đã tạo nên,
Sẽ đến quì lạy trước mặt Ngài;
Và tôn vinh danh Ngài.
10 Vì Ngài vĩ đại, làm những việc diệu kỳ;
Chỉ một mình Ngài là Đức Chúa Trời.
11 Lạy CHÚA, xin dạy tôi đường lối Ngài,
Tôi sẽ đi theo chân lý Ngài;
Xin cho tôi một lòng kính sợ danh Ngài.
12 Lạy Chúa, Đức Chúa Trời tôi, tôi hết lòng cảm tạ Ngài;
Tôi tôn vinh danh Ngài mãi mãi.
13 Vì tình yêu thương lớn lao Ngài dành cho tôi,
Ngài giải cứu linh hồn tôi khỏi Âm Phủ sâu thẳm.
14 Lạy Đức Chúa Trời, những người kiêu căng nổi lên hại tôi;
Bọn người tàn ác tìm hại mạng sống tôi;
Chúng nó chẳng kính nể Ngài.
15 Nhưng lạy Chúa, chính Ngài là Đức Chúa Trời có lòng thương xót và hay ban ơn;
Chậm nóng giận, đầy tình yêu thương và thành tín.
16 Xin Chúa đoái xem và thương xót tôi,
Xin ban sức lực Ngài cho tôi tớ Chúa;
Xin cứu giúp con trai của đầy tớ gái Ngài.
17 Xin ban cho tôi một dấu hiệu về ơn lành của Chúa
Để những kẻ ghét tôi nhìn thấy à hổ thẹn.
Vì Lạy CHÚA, chính Ngài đã giúp đỡ và an ủi tôi.

 

Câu hỏi suy gẫm: (Hãy dành thời gian chất lượng bên Chúa Giê-su và suy gẫm sâu sắc Lời của Ngài).

● Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

● Ngài ban cho tôi bài học gì?

Tham khảo:
1) Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?
Câu 8-10: Chỉ có Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chân thật, bởi vì Ngài tạo dựng nên mọi thứ (Câu 9) và Ngài cũng cai trị mọi sự. Tôi chỉ thờ phượng Ngài thôi phải không (câu 9)?
Câu 15: Đức Chúa Trời là thành tín. Bởi vậy, Ngài giữ lời hứa về sự cứu rỗi cho tôi và Ngài sẽ dẫn tôi đến với sự cứu rỗi bởi sự thương xót và sự tốt lành của Ngài. Tôi có tin cậy vững vàng vào Đức Chúa Trời hay không?
Câu 15-16: Đức Chúa Trời là Đấng hay thương xót, ân điển, chậm nóng giận, đầy tình yêu thương và thành tín. Tác giả thi thiên cầu nguyện với Đức Chúa Trời dựa theo tính cách của Ngài. Hãy mang đến trước Chúa nan đề của tôi và cầu xin sự giúp đỡ của Ngài dựa trên sự tin cậy ở nơi tính cách của Ngài.
Câu 17: Đức Chúa Trời giúp đỡ tôi và an ủi tôi. Ngài chỉ cho thấy sự tốt lành của Ngài. Ngay cả khi chúng ta bị bao vây bởi những kẻ gian ác và kiêu căng, thì Đức Chúa Trời chỉ cho dấu chỉ về ơn của Ngài, và Ngài làm hổ thẹn những kẻ ghét bỏ chúng ta (I Sa-mu-ên 24:17). Tôi có dấu chỉ về ân điển nào của Đức Chúa Trời để tôi có thể bày tỏ ra trước những kẻ vô tín không?
Câu 12,13: Người ngay thẳng tôn vinh Chúa bằng sự cảm tạ và ngợi khen với trọn cả tấm lòng bởi sự cứu chuộc mà họ nhận được. Đời sống ngợi khen và cảm tạ Chúa của tôi trong những ngày này là như thế nào?
♣ Cầu nguyện: Con tin cậy nơi Ngài, hỡi Chúa. Con cầu xin Chúa giúp cho nan đề của con.