Home Dưỡng Linh Ngày 05 – Đức Chúa Trời Của Sự Thành Tín

Ngày 05 – Đức Chúa Trời Của Sự Thành Tín

by Ban Biên Tập
30 đọc

2 Cô-rinh-tô 1:12-22

12 Điều làm cho chúng tôi hãnh diện, ấy là lương tâm chúng tôi làm chứng rằng chúng tôi đã lấy sự đơn thành và chân thật từ Đức Chúa Trời mà cư xử trong thế gian nầy, đặc biệt đối với anh em. Chúng tôi không dựa vào sự khôn ngoan của xác thịt, nhưng nương nhờ ân điển của Đức Chúa Trời. 13 Vì chúng tôi không viết cho anh em điều gì khác hơn những điều anh em có thể đọc và hiểu. Tôi hi vọng rằng anh em sẽ hiểu thấu đáo. 14 Như anh em đã hiểu chúng tôi phần nào: Chúng tôi là niềm tự hào của anh em, cũng như anh em là niềm tự hào của chúng tôi trong ngày của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus. 

15 Với sự tin tưởng đó, tôi định đến thăm anh em trước, để anh em nhận được phước hạnh gấp đôi. 16 Tôi định đến thăm anh em trên đường đến Ma-xê-đô-ni-a; rồi từ Ma-xê-đô-ni-a trở lại nơi anh em, và nhờ anh em đưa tôi đến Giu-đê. 17 Có phải tôi nhẹ dạ khi dự tính như vậy không? Hay là tôi đã quyết định theo xác thịt, đến nỗi lúc thì nói “Có” lúc thì nói “Không” chăng? 18 Thật, như Đức Chúa Trời là thành tín, lời chúng tôi nói với anh em không phải lúc thì “Có” lúc thì “Không” đâu. 19 Vì Đức Chúa Jêsus Christ, Con Đức Chúa Trời, Đấng mà chúng tôi là Sin-vanh, Ti-mô-thê và tôi đã rao giảng giữa anh em, không phải lúc thì “Có” lúc thì “Không” đâu, nhưng trong Ngài thì luôn luôn “Có”. 20 Vì trong Ngài, tất cả mọi lời hứa của Đức Chúa Trời đều là “Có”. Do đó, cũng bởi Ngài mà chúng ta đều nói “A-men” để tôn vinh Đức Chúa Trời. 21 Chính Đức Chúa Trời, Đấng đã làm cho cả chúng tôi và anh em vững vàng trong Đấng Christ, đã xức dầu cho chúng tôi. 22 Ngài cũng đã đóng ấn Ngài trên chúng ta, và ban Thánh Linh của Ngài vào lòng chúng ta để làm bảo chứng.

Suy ngẫm

C.15–16 Một trải nghiệm thứ hai về ân điển (Hy-lạp “lợi ích lần thứ hai”). Một số người cho rằng điều này nói đến cơ hội lần thứ hai được đóng góp vào vào việc quyên góp cho các tín hữu ở thành Giê-ru-sa-lem. Theo cách giải nghĩa này, đóng góp cho nhu cầu của những người khác được gọi là “ân điển” bởi vì nó được tạo ra. Có thể thực hiện được bởi ân điển của Đức Chúa Trời trong đời sống của những người ban cho: người Cô-rinh-tô được giải phóng để đáp ứng những nhu cầu của những người khác, vì Đức Chúa Trời đã đáp ứng nhu cầu của họ trong Đấng Christ. Những người khác nhìn thấy điều này như một sự gợi ý  đối với việc kinh nghiệmthêm, những phước hạnh khác nhau từ Đức Chúa Trời sẽ đến từ cuộc viếng thăm khác của Phao-lô.

C.12-18 Phao-lô nói với những người nghi ngờ sự chân thành của ông, sau khi nghe nói ông thay đổi hành trình, rằng là một mục sư, ông đối xử chân thành với các tín hữu như sự sống của ông, và vì thế việc thay đổi kế hoạch của ông không phải bởi vì ông là kẻ giả hình, nhưng bởi vì ông đang đi theo chương trình của Đức Chúa Trời (c.12-17). Phao-lô nói thêm rằng Đức Chúa Trời thành tín, và ông cũng trung tín (c.18).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Phao-lô đã sống đời sống theo như lẽ thật và sự thành tín của Đức Chúa Trời, không phải theo cách của thế gian. Đây là một thái độ đúng đắn cho những ai trở thành môn đồ của Đấng Christ nhờ ân điển của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta trở thành Cơ-Đốc nhân nhờ ân điển của Đức Chúa Trời, chúng ta sống với thái độ nào? Thế gian chỉ cho chúng  ta những cách sống dễ dàng và thoải mái hơn. Họ có thể chế nhạo và thậm chí bắt bớ chúng ta nếu chúng ta không đi theo cách của họ. Tuy nhiên, nếu bạn là một Cơ-Đốc nhân, đừng sợ những con mắt, những đôi tai và những cái miệng của thế gian. Hãy nói sự thật và hành động một cách trung tín trong Đức Chúa Trời!

Cầu nguyện: Chúa ơi, xin hay ban cho con những lời chân thật trong môi miệng của con. Xin hãy giúp con hành động một cách trung tín trong cuộc sống của con.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 1 Các Vua 15-17

Bình Luận:

You may also like