Home Dưỡng Linh Ngày 28 – Chúa Jêsus Người Na-Xa-Rét, Vua Dân Do Thái

Ngày 28 – Chúa Jêsus Người Na-Xa-Rét, Vua Dân Do Thái

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giăng 19:17-27

17 Đức Chúa Jêsus vác thập tự giá đi đến một nơi gọi là Đồi Sọ, tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Gô-gô-tha. 18 Tại đó, họ đóng đinh Ngài. Có hai người khác cũng bị đóng đinh với Ngài, mỗi bên một người, còn Đức Chúa Jêsus ở giữa. 19 Phi-lát cũng sai viết một tấm bảng và treo trên thập tự giá. Trên tấm bảng có ghi rằng: “JÊSUS NGƯỜI NA-XA-RÉT, VUA DÂN DO THÁI.” 20 Vì nơi Đức Chúa Jêsus bị đóng đinh ở gần thành, và tấm bảng được ghi bằng tiếng Hê-bơ-rơ, La-tinh và Hi Lạp, nên có nhiều người Do Thái đọc. 21 Các thầy tế lễ cả của người Do Thái nói với Phi-lát: “Xin đừng viết: ‘Vua dân Do Thái,’ nhưng hãy viết: ‘Người nầy nói: Ta là vua dân Do Thái.’ ” 22 Phi-lát đáp: “Điều ta đã viết thì ta đã viết rồi.”

23 Khi đã đóng đinh Đức Chúa Jêsus vào thập tự giá rồi, những người lính lấy y phục của Ngài chia làm bốn phần, mỗi người một phần. Họ cũng lấy áo dài của Ngài, nhưng áo dài nầy là một tấm vải dệt từ trên xuống dưới, không có đường may. 24 Vậy, họ bảo nhau: “Đừng xé nó ra, nhưng hãy bắt thăm xem ai được.” Như vậy, điều nầy làm ứng nghiệm lời Kinh Thánh: “Họ chia nhau y phục của Ta, bắt thăm lấy áo dài Ta.” Đó là việc bọn lính đã làm. 25 Đứng gần thập tự giá của Đức Chúa Jêsus có mẹ Ngài, chị của mẹ Ngài, với Ma-ri vợ Cơ-lê-ô-pa và Ma-ri Ma-đơ-len. 26 Đức Chúa Jêsus thấy mẹ Ngài và môn đồ Ngài yêu thương đang đứng gần thì nói với mẹ rằng: “Thưa bà, đó là con của bà!” 27 Rồi Ngài nói với môn đồ ấy: “Nầy là mẹ của con!” Từ giờ đó, môn đồ nầy đem bà về nhà mình.         

Suy ngẫm

C.18 Tại đó: Chúa Jêsus bị đóng đinh giữa hai tên tội phạm được nhớ lại trong Thi Thiên 22:16 – “một lũ hung ác vây phủ con” (cũng xem Ê-sai 53:12). 19:19. Mục đích của câu viết này là để chỉ ra tội cụ thể của một người, có lẽ để ngăn cản người khác khỏi phạm những hành vi tương tự.

C.20 Nơi…ở gần thành. Tiếng A-ram là “Gulgulta”, La-tin là “Calvary”. A-ram là tiếng được người Do Thái hiểu nhiều nhất; La-tin: tiếng chính của quân xâm lược La-mã; Hi-lạp là ngôn ngữ phổ cập của đế quốc, được cả người Do Thái và người ngoại hiểu.

C.18-22 Chúa Jêsus bị đóng đinh ở Gô-gô-tha. Bất chấp việc Chúa Jêsus bị đóng đinh, Phi-lát muốn truyền đạt rằng Chúa Jêsus là Vua dân Do Thái. Điều này được quan sát qua sự phản ứng của Phi-lát, khi người Do Thái bảo ông thay đổi câu viết trên cây thập tự của Chúa Jêsus là ‘người này nói Ta là Vua dân Do Thái’, Phi-lát đáp lại ‘điều ta đã viết thì đã viết rồi’, nói cụ thể, thực tế là ‘Vua dân Do Thái’ được viết bằng tiếng Hê-bơ-rơ, La-mã và Hi-lạp chứng tỏ tính chất toàn bộ của vương quyền của Chúa Jêsus.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Dưới thập tự giá của Chúa Jêsus, nơi mà sự cứu rỗi của nhân loại được hoàn thành, hãy suy nghĩ về những quân lính đang chia nhau quần áo của Chúa Jêsus mà không nhận biết ân điển của Ngài (c.23-24). Ngày hôm nay, khi bạn đến trước thập tự giá thì bạn tìm kiếm điều gì? Hãy nhớ, nếu chúng ta bị mù quáng bởi những giá trị của thế gian, như tiền bạc và danh dự thì chúng ta sẽ không tập trung được vào ân điển và tình yêu thương của Chúa Jêsus.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con ngợi khen huyết báu của Jêsus đã thanh tẩy con qua thập tự giá.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 2 Sa-mu-ên 13-15

Bình Luận:

You may also like