Home Dưỡng Linh Ngày 01 – Món Quà Phục Sinh

Ngày 01 – Món Quà Phục Sinh

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giăng 20:19-31

19 Chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, cửa nơi các môn đồ ở đều đóng vì sợ người Do Thái. Đức Chúa Jêsus đến đứng giữa họ và nói: “Bình an cho các con!” 20 Nói xong, Ngài cho họ xem tay và sườn mình. Khi thấy Chúa, các môn đồ thật vui mừng. 21 Ngài lại nói với họ: “Bình an cho các con! Như Cha đã sai Ta thể nào, Ta cũng sai các con thể ấy.” 22 Nói xong, Ngài hà hơi trên họ và nói: “Hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. 23 Nếu các con tha tội cho ai thì tội của người ấy sẽ được tha; nếu các con cầm tội ai lại thì tội của người ấy sẽ bị cầm lại.”

24 Lúc Đức Chúa Jêsus đến thì Thô-ma gọi là Đi-đim, một trong mười hai sứ đồ, không có ở đó với họ. 25 Các môn đồ khác nói với ông: “Chúng tôi đã thấy Chúa.” Nhưng Thô-ma đáp: “Nếu tôi không thấy dấu đinh trong bàn tay Ngài, nếu tôi không đặt ngón tay tôi vào chỗ dấu đinh, và không đặt bàn tay tôi vào sườn Ngài thì tôi sẽ không tin.” 26 Tám ngày sau, các môn đồ lại họp trong nhà, Thô-ma cũng có ở đó với họ. Dù các cửa đều đóng, Đức Chúa Jêsus đến đứng giữa họ và nói: “Bình an cho các con!” 27 Rồi Ngài bảo Thô-ma: “Hãy đặt ngón tay con vào đây và xem bàn tay Ta. Hãy đưa bàn tay con ra và đặt vào sườn Ta. Đừng vô tín, nhưng hãy tin!” 28 Thô-ma thưa rằng: “Lạy Chúa của con và Đức Chúa Trời con!” 29 Đức Chúa Jêsus nói: “Có phải vì thấy Ta nên con tin chăng? Phước cho những người không thấy mà tin!”

30 Đức Chúa Jêsus còn làm nhiều dấu lạ khác trước mặt các môn đồ mà không ghi chép trong sách nầy. 31 Nhưng các việc nầy được ghi chép để anh em tin rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, và để khi anh em tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống.

Suy ngẫm

C.22 Khi Chúa hà hơi trên các môn đồ và phán, “Hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh”, thì điều này được hiểu cách rõ nhất là một sự vui hưởng trước điều sẽ xảy ra, là  khi Đức Thánh Linh được ban cho vào Lễ Ngũ tuần (xem Công vụ 2). Điều này không có nghĩa là Đức Thánh Linh không hiện diện trong đời sống của các môn đồ trước thời điểm này.

C.25 Rõ ràng là Thô-ma đã nghĩ, có thể các môn đồ thấy một con ma (Ma-thi-ơ 14:26). Tuy nhiên Giăng đã khẳng định một cách cẩn thận rằng Chúa Jêsus là Ngôi Lời đã trở nên xác thịt (Giăng 1:14; 1 Giăng 4:2-3; 2 Giăng 7), tiếp theo điều đó, thân thể phục sinh của Ngài không phải là một con ma hay là sự hiện ra của một linh, mà là một thân thể thực sự (mặc dù ở thể vinh hiển).

C.19-25 Chúa Jêsus đã đến với các môn đồ đang sợ những người Giu-đa và đã khóa chặt cửa. Chúa Jêsus ban cho họ sự bình an, và giao cho họ mạng lệnh đi khắp thế gian rao truyền sự bình an mà họ đã nhận được. Chúa Jêsus cũng phán bảo các môn đồ của Ngài, “Hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh”. Điều này tượng trưng cho việc chính Chúa Jêsus phục sinh ban Đức Thánh Linh cho các môn đồ của Ngài. Đức Thánh Linh thực sự  đã đến với các môn đồ (tại Lễ Ngũ tuần) sau khi Chúa Jêsus thăng thiên về trời (c.19-23). Tuy nhiên, Thô-ma không có mặt tại nơi Chúa Jêsus hiện ra cho các môn đồ. Ông nói rằng ông sẽ không tin vào sự phục sinh của Chúa Jêsus, trừ phi ông chạm tay vào chỗ dấu đinh và vết đâm nơi sườn của Chúa Jêsus (c.24-25).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Chúa Jêsus không quở trách các môn đồ đang sợ hãi; thay vào đó Ngài đã ban cho họ sự bình an và ban Đức Thánh Linh như đã hứa. Có những nan đề và khó khăn bạn đang sợ hãi không? Hãy cầu nguyện và đến với Chúa Jêsus, Đấng luôn ban sự bình an và ban cho chúng ta quyền năng của Đức Thánh Linh.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa biết điều gì sẽ diễn ra ngày hôm nay. Con xưng nhận rằng sự bình an của con chỉ tìm thấy trong chương trình của Ngài.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 1 Các Vua 1-3

Bình Luận:

You may also like